Випуск №6 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

Санникова О П Дискретность и димензиональность в структуре личности

 

4

 

Аймедов К В Особливості особистості підлітків, які страждають на комп'ютерну залежність

9

Андрєєва І А Вплив стилю керівництва на характер організаційної поведінки персоналу

14

Бабчук О Г Толерантність в особистісному вимірі

17

Бєлоусова Р В Комунікативні якості осіб з різним типом локусу контролю

22

Бойко О В Дослідження впливу індивідуальних особливостей студентів на рівень розуміння писемного і усного іншомовного тексту

26

Большакова А М Життєтворчі здібності як детермінанта мотивації досягнення і оптимістичності атрибутивного стилю

29

Бужбецкая А А Особенности эмоциональной экспрессии у акцентуированных личностей

33

Буланкіна І Г Проблеми психологічного супроводу соціально-психологічної адаптації студентів до навчання у вищому педагогічному навчальному закладі

37

Бикова С В Специфіка схильності до ризику в осіб з різним типом емоційності

41

Везенкова Г І Система оптимізації життєвих домагань майбутніх учителів

45

Водолазська О О Самоставлення осіб із різним рівнем мотивації

48

Выходцевский М Д О соотношении показателей структуры субъективных семантических пространств базовых эмоций и психологических защит

53

Грицук О В Психологічний тренінг як засіб усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів

60

Дегтяренко Т В Становлення міжпівкулевої взаємодії в онтогенезі вищих психічних функцій дитини та значення її оцінки для діагностики порушень інтелектуального розвитку

63

Заваленко С В Психологічна система прийняття рішень у професійній діяльності

67

Зелинська С Ф Психологічний аналіз взаємозв`язків між структурними компонентами суб`єктивного благополуччя та статусами ідентичності особистості

72

Зозуля О В, Маковєєва С В Гендерні відмінності в прояві відповідальності в студентів – психологів

76

Иванова К А Стратегии мотивации

81

Кадишева Л Б Почуття власної гідності та локус-суб'єктивного контролю

85

Казанжи М И Фасилитация и ингибиция в социальной жизни, науке и практике

89

Коваленко О Г Самотність та потреба у спілкуванні в осіб похилого віку

94

Кононенко О І Теоретичні передумови структурно-функціональної моделі самопрезентації особистості

98

Корж ТІ Теоретичні аспекти вивчення оптимізму особистості

102

Корнієнко О В Психосоматичне здоров’я студентів-дівчат та юнаків національного університету імені Тараса Шевченка (безпека, психодіагностика, підтримання)

105

Кошлань І Г, Майор І С Тривожність у підлітків – акцентуантів

109

Кривоногова О В Изменение самооценки гиперактивных детей в процессе адаптации к обучению в школе

 

114

Кузнецова О В Агрессия как фактор социальной адаптации менеджеров

117

Лазоренко Т М, Головська Ю С Дослідження соціально-психологічного клімату та конфліктного реагування в підлітковому колективі

 

121

Литвинова М П Психологические особенности лиц, испытывающих трудности общения

125

Луценко ОЛ, Шапошник Д О Взаємозв`язок самоефективності особистості з іншими психологічними змінними

130

Луценко О Л, Лисак К О Питання про зв'язок процесу переносу знань та особливостей когнітивних складових особистості

134

Марценюк М О Сучасні психологічні дослідження ставлення до здорового способу життя

 

138

Наконечна М М Допомога іншому, її форми та екзистенційні виміри

141

Оріщенко О А Емпатія та гендер: пошук індивідуальних відмінностей

145

Пащенко С Ю Самооцінка як чинник професійного зростання педагога вищої школи

150

Подоляк Н М Асертивність у просторі споріднених понять

155

Садова М А Теоретико-методологічні передумови дослідження професійної відповідальності особистості

158

Санников А И Личностные факторы принятия решений

162

Саннікова О П, Страцинська І А Фактори успішності професійної діяльності модератора

166

Свертілова Н В Суб'єктивні уявлення про переживання образи

170

Свістула О М Креативність як індивідуально-психологічна риса особистості, що приймає рішення

174

Сергеева Т В Какую личность мы хотим воспитать?

177

Ситнік С В Комунікативний компонент в структурі управлінської взаємодії

182

Скляренко О М Проблема розвитку пам’яті на ранніх стадіях онтогенезу

187

Скок А Г Формування толерантності в майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери

190

Співак Л М, Піонтковська Д В Проблема національної ідентичності особистості в просторі вікової психології

194

Стуліка О Б Залучення образного компоненту мнемічних здібностей до процесу вдосконалення іншомовних здібностей майбутніх викладачів іноземної мови

198

Топалова І П Механізми психологічного захисту осіб з високим та низьким рівнем цинізму

201

Фриз І В Особливості прояву відповідальності студентів

205

Черногор Е А Особенности общительности у лиц с различным локусом контроля

209

Черножук Ю Г, Степанова Ю М Індивідуально-типологічні особливості соціального інтелекту жінок й чоловіків

212

Черноиваненко В Д Проблема конструирования картины мира личности в контексте технологического подхода

216

Шевченко Н Ф Психологічна специфіка марновірств

223

Шевчук А М Вивчення та аналіз моделей подолання потрясіння від стресової ситуації

228

Немеш О М Теоретико-психологічне структурування інформації про суб’єкт психологічної діяльності

232

Ходосенко О Ю Гра у шахи та її вплив на формування інтелектуальних якостей особистості

236

Виговський C Є Теоретико-методологічні підходи до вивчення смислової сфери особистості

240

Наші автори

259

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.