Вимоги до публікації

Вельмишановні автори!

  

Політику журналу на сучасному етапі зосереджено на необхідності підвищення академічного статусу завдяки новим вимогам до публікацій, що відповідають кращим міжнародним стандартам. При цьому мета такої політики спрямована на спрощення підготовки рукописів авторами та рецензування ревьюерами.

Основними напрямами профільності журналу залишається друк оригінальних (раніше не опублікованих) завершених наукових досліджень з різних галузей психологічних, педагогічних та медичних наук: теоретико-методологічних проблем психології, психофізіології, нейропсихології, соціальної психології, психології індивідуальних відмінностей, когнітивної психології, педагогічної психології, вікової психології, медичної психології, політичної психології, юридичної психології, інженерної психології, психології особистості, психології розуміння та впливу, психології емоцій, історії психології, психологічного консультування, порівняльної психології; вікової педагогіки (дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка вищої школи), корекційної педагогіки (сур­допедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, олігофренопедагогіка), історії педагогіки та методики викладання; дослідження проблеми ЛОР-органів, офтальмології, внутрішньої медицини, хірургії, психіатрії та наркології, неврології, акушерства та гінекології, соціальної медицини та громадського здоров’я.

Редакція приймає до друку виключно оригінальні, раніше неопубліковані матеріали, що не містять признаків плагіату (З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях). За умови наявності у роботі плагіату/самоплагіату повторно така стаття не розглядатиметься.

Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt тощо) є неприпустимим.  

Обсяг статті: від 10 до 30 сторінок. 

Посилання на джерела в тексті подаються в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи, з яких відбуваються запозичення (Чебикін, 2010). Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою (Чебикін, 2010; Петренко, 2007; Іваненко, 2015).

 

 

 Структура статті з психології, педагогіки та медицини

(для статей з методики викладання структуру подано нижче):

 1. Номер УДК.
 2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).
 3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.
 4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).
 5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ та сучасний стан досліджуваної проблеми / Introduction and the current state of the research problem  (15% обсягу статті

 • постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики.

Важливо у вступній частині чітко сформулювати понятійний апарат, щоб уникнути його неоднозначного трактування. У вступі також викладаються особливості сучасного стану дослідження проблеми.

Окрім цього, редакція підтримує статті, в яких аналізуються результати досліджень наукових шкіл Університету Ушинського з посиланням на них.

     Мета та завдання / Aim and tasks

Мета статті має чітко показувати предмет дослідження та бути конкретною (мета має бути одна! Далі – завдання, мінімум – 2-3). 

        Методи дослідження / Research methods (30% обсягу статті) 

(що можуть бути викладені в результатах дослідження)

 • Методи дослідження передбачають описання їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Увага! Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного явища, обов'язково тут необхідно подати його характеристику. Цей пункт має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

           Результати / Research results (40% обсягу статті)

(можуть мати як теоретичну, так й емпіричну частину)

 • Виклад основного матеріалу дослідження відповідно задач з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм (приймаються у чорно-білому кольорі; можна використовувати «штриховку» та «узори») з подальшою інтерпретацією. У статті має бути представлений кількісний та якісний аналіз літературних джерел із проблеми.

       Обговорення / Discussion (10% обсягу статті)

 • Обов’язковим є пункт «Обговорення», де автор окрім детального інтерпретування та пояснення отриманих даних, має презентувати їх порівняльний аналіз з науковими результатами як вітчизняних, так і зарубіжних учених за схожою проблематикою з посиланням на них, обґрунтувати наукову цінність та напрями практичного використання отриманих результатів. Цей пункт обов’язково має містити обґрунтування наукової новизни отриманих даних.

          Висновки / Conclusion (5% обсягу статті)

 • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 
 1. Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (див. додаток 3).
 2. Література в романському алфавіті в АРА стилі(додаток 1). Важливо! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

З метою більш широкого узагальнення стану досліджуваної проблеми та дискусії відносно отриманих результатів рекомендуємо робити посилання на статті надруковані в періодичних фахових вітчизняних наукових виданнях віднесених до першої та другої груп (в тому числі на статті в «Наука і освіта»). У списку використаної літератури рекомендується не більше 50 % вітчизняних джерел, інші – зарубіжні виключно із БД Web of Science чи Scopus. При узагальненні літературних даних бажано посилатися на роботи, опубліковані протягом останніх 10 років. Перед тим, як формувати текст статті, автор аналізує кількісно та якісно роботи на момент написання статті є у WOS чи Scopus з проблеми, включаючи надання інформації про кількість джерел за кожним її типом (монографії, статті, тези тощо). Після цього робиться якісний аналіз джерел, на основі якого автор виділяє в тексті статті основні тенденції або напрями у пізнанні явища, що вивчається. Посилання на конкретних авторів в аналізі літератури допускається лише у випадку, якщо отримані ними дані суперечать точці зору автора статті або є основоположними для цього дослідження, по тексту – за умов цитування. 

У збірнику наукових праць "НАУКА І ОСВІТА" забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою у будь-якій країні.

 1. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор).

 1. Назва статті.
 2. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2). Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia 

 Структура статті з методики викладання

 1. Номер УДК.
 2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).
 3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.
 4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).
 5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ та сучасний стан досліджуваної проблеми / Introduction and the current state of the research problem 

 • постановка та стан пізнання проблеми, її актуальність для теорії і практики;

 Мета та завдання / Aim and tasks

 • виходячи з невирішених чи проблемних аспектів порушеної теми.

теоретичне обґрунтуванням вирішення кожного з поставлених завдань. 

        Виклад сутності запропонованої методики з наведенням прикладів та обґрунтуванням новизни. 

        Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики 

 • з описанням умов проведення експерименту, вказуючи критерії, показники, одиниці вимірювання з наведенням статистичних даних.

          Висновки / Conclusion

 • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями. Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 
 1. Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (див. додаток 3).
 2. Література в романському алфавіті в АРА стилі(додаток 1). Важливо! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 
 3. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

 1. Назва статті.
 2. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько300 слів і ключові слова. 

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4.

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве).

Абзац – 1,25 см.

Міжрядковий інтервал – 1,5 см.

Шрифт – Times New Roman.

Кегль – 14.

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

Редакційна колегія журналу «Наука і освіта» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

ДОДАТОК 1