Вимоги до публікацій

 Структура статті з психології, педагогіки та медицини

(для статей з методики викладання структуру подано ничже):

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction (15% обсягу статті) 

  • постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики.

Важливо у вступній частині чітко сформулювати понятійний апарат у рамках дослідження задля уникнення неоднозначного розуміння понять.

У статті має бути представлений кількісний та якісний аналіз літературних джерел із проблеми. У списку використаної літератури рекомендується не більше 50% вітчизняних джерел, інші – зарубіжні виключно із БД Web of Science чи Scopus. При узагальненні літературних даних слід посилатися на роботи, опубліковані протягом останніх 10 років. У жодному разі не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується. Перед тим, як формувати текст статті, автор аналізує кількісно та якісно роботи на момент написання статті є у WOS чи Scopus з проблеми, включаючи надання інформації про кількість джерел за кожним її типом (монографії, статті, тези тощо). Після цього робиться якісний аналіз джерел, на основі якого автор виділяє в тексті статті основні тенденції або напрями у пізнанні явища, що вивчається. Посилання на конкретних авторів в аналізі літератури допускається лише у випадку, якщо отримані ними дані суперечать точці зору автора статті або є основоположними для цього дослідження, по тексту – за умов цитування. У вступі також викладається сучасний стан досліджуваної проблеми.

Окрім цього, редакція підтримує статті, в яких аналізуються результати досліджень наукових шкіл Університету Ушинського з посиланням на них.

     Мета та завдання / Aim and tasks

Мета статті має чітко показувати предмет дослідження та бути конкретною (мета має бути одна! Далі - завдання, мінімум – 2-3). 

        Методи дослідження / Research methods (30% обсягу статті) 

  • Методи дослідження передбачають описання їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання.Увага!Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного явища, обов'язково тут необхідно подати його характеристику. Цей пункт має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

           Результати  / Research results (40% обсягу статті)

  • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Отанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією.

       Обговорення / Discussion (10% обсягу статті)

  • Обов’язковим є пункт «Обговорення», де автор окрім детального інтерпретування та пояснення отриманих даних, має презентувати їх порівняльний аналіз з науковими результатами як вітчизняних, так і зарубіжних учених за схожою проблематикою з посиланням на них, обґрунтувати наукову цінність та напрями практичного використання отриманих результатів. Цей пункт обов’язково має містити обґрунтування наукової новизни отриманих даних.

          Висновки / Conclusion (5% обсягу статті)

  • Висновки з дослідження, які стисловисвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немаєу змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2).

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

 Структура статті з методики викладання

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction 

  • постановка та стан пізнання проблеми, її актуальність для теорії і практики;

 

 Мета та завдання / Aim and tasks

  • виходячи з невирішених чи проблемних аспектів порушеної теми.

теоретичне обґрунтуванням вирішення кожного з поставлених завдань. 

        Виклад сутності запропонованої методики з наведеннм прикладів та обґрунтуванням новизни. 

        Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики 

  • з описанням умов проведення експерименту, вказуючи критерії, показники, одиниці вимірювання з наведенням статистичних даних.

          Висновки / Conclusion

  • Висновки з дослідження, які стисловисвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями. Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве)

Абзац – 1,25 см

Міжрядковий інтервал – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

 

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

 

 Редакційна колегія журналу «Наука і освіта» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

ДОДАТОК 1ДОДАТОК 2


 

 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.