НАШІ АВТОРИ

Аймедов Костянтин Володимирович – доктор медичних наук, завідувач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології ОНМедУ.

Андрєєва І. А. – кандидат психологічних наук, доцент, Горлівський інститут іноземних мов, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

Бабчук Олена Григорівна – викладач, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Бєлоусова Руслана Вікторівна – Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Бикова Світлана Валентинівна – кандидат психологічних наук, доцент, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Бойко О. В. – Горлівський інститут іноземних мов, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

Большакова А. М. – Харківська державна академія культури.

Бужбецька Антоніна Анатоліївна – аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Буланкіна Ірина Григорівна – заступник директора з навчально-методичної роботи, КВНЗ «Донецький педагогічний коледж», пошукувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Везенкова Ганна Іванівна – кандидат психологічних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Виговський Сергій Євгенійович – аспірант, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Виходцевський Максим Дмитрович аспірант, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Головська Юлія Сергіївна – аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Грицук Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, Горлівський інститут іноземних мов, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

Заваленко Сніжана Вікторівна – аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Зозуля Олена Василівна – асистент кафедри психології, Донбаський державний педагогічний університет.

Іванова К. А. – аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Кадишева Людмила Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент, Севастопольський міський гуманітарний університет.

Казанжи Марія Йосипівна – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Коваленко Олена Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Корж Т. І. – ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

Корнієнко О. В. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кошлань Ірина Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Кривоногова Оксана Валеріївна – Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Кузнєцова Оксана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Лазоренко Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського».

Лисак Катерина Олександрівна – аспірантка, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Луценко Олена Львівна – кандидат психологічних наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Майор Ірина Сергіївна – слухачка відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія» Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Маковєєва Світлана Василівна – старший викладач кафедри загальної психології, Донбаський державний педагогічний університет.

Марценюк Марина Олексіївна – науковий кореспондент Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Наконечна М. М. – кандидат психологічних наук, доцент, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Немеш Олена Миколаївна кандидат психологічних наук, доцент, докторант Інституту психології імені Г.С.Костюка  НАПН України.

Оріщенко Оксана Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Пащенко С.Ю. – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Піонтковська Діана Володимирівна – аспірантка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Подоляк Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Садова М. А. – Горлівський інститут іноземних мов, Донбаський державний педагогічний університет.

Санніков Олександр Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Свертілова Наталія Валерьевна – аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Свістула Оксана Михайлівнамагістрантка Інституту психології, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Сергеєва Тетяна Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний університет архітектури і будівництва

Ситнік Світлана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Скляренко О. М. – Горлівський інститут іноземних мов, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

Скок Алла Георгіївна – кандидат психологічних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.

Співак Любов Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант Інституту соціології, психології та управління, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стуліка О. Б. – кандидат психологічних наук, Маріупольський державний університет

Топалова Ірина Пантеліївнааспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Фриз Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ходосенко Ольга Юріївна – викладач педагогіки і психології, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Черногор Олена Олександрівна – аспірантка, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Черноіваненко Варвара Дмитрівна – аспірантка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Шапошник Д. О. – аспірант, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Шевченко Наталія Федорівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності, Запорізький національний університет.

Шевчук А. М. – Вінницьке вище професійне училище ЛДУБЖД.

 

 

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-   постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-   аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-   формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-   у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-   виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.