Yevgeniy Osipenko. Assessment of Efficiency of the Author’s Programme of Fitness and Health Recreation Classes with Primary School Pupils Attending Day-Care Centers

(2016) Science and education, 4, 162-169. Odessa.

Yevgeniy Osipenko,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), senior lecturer,
Department of Theory and Methods of Physical Culture,
Gomel State University named after F. Skorina,
104, Sovetskaya Str., Gomel, BelarusASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE AUTHOR’S PROGRAMME OF FITNESS AND HEALTH RECREATION CLASSES WITH PRIMARY SCHOOL PUPILS ATTENDING DAY-CARE CENTERS 


SUMMARY:

The paper contains results of the researches dedicated to solving the problem of programme and methodical support of physical education of primary school pupils attending day-care centers. It covers theoretical justification and results of experimental approbation of the author’s programme, which has proven its efficiency in the course of longterm pedagogical experiment. The programme for fitness and health recreation classes during sports hour for primary school pupils attending day-care centres consists of theoretical and practical parts. The latter involves knowledge, abilities, skills, work methods, development of motor abilities and is being implemented throughout 172 hours of the academic school year. The results obtained have proven high effectiveness of its implementation. For instance, the pupils from the experimental group, compared with the control one, have achieved much better results in all the exercises of pedagogical proving test. Positive changes were demonstrated by 8-year-old children belonging to the experimental group in terms of six-minute run, shuttle run, standing long jump, bent suspension, raising the trunk form back-lying position and toe touch bending. Additionally, the formative pedagogical experiment has demonstrated the increase in the level of physical fitness of 9-year-old children belonging to the experimental group in terms of six-minute run, standing long jump, raising the trunk form back-lying position and shuttle run. During pedagogical experimentation, increase in the indicators of physical fitness of children aged 8 and 9 years old belonging to the control group amounted to 13.9% and 6.4%, while the members of the experimental groups demonstrated the increase of 60.2% і 24.7% respectively (p <0.05). Thus, the author’s programme for fitness and health recreation classes during sports hour for primary school pupils attending day-care centres is an effective means for increasing physical working capacity and the level of development of such physical qualities as aerobic endurance, strength and strength endurance, speed and power manifestations, and improving their health. Its effectiveness has been experimentally confirmed, thus, it can be recommended for purposeful use in the educational process of children aged 8 and 9 years old.   


KEYWORDS:

physical development, level of physical fitness, physical working capacity, day-care center, primary school pupils, the program of fitness and health recreation classes, physical state.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Afonko, O. M. (1995). Normirovanie nagruzok, napravlennykh na razvitie obschey vyinoslivosti detey 5– 6 let v regionah, podvergshikhsya radiatsionnomu vozdeystviyu [Rationing of the loads aimed at the development of the general endurance of children of 5-6 years in the regions which have undergone radiative effects]. Extended abstract of candidate’s thesis. Minsk [in Russian].
2. Baranova, T. I. (1996). Metodika ozdorovitelnykh urokov fizicheskoy kultury dlya uchaschikhsya srednego shkolnogo vozrasta obscheobrazovatelnykh shkol territoriy chernobyilskogo zagryazneniya [Methodology of physical education classes for middle school age pupils of comprehensive schools at territories of the Chernobyl pollution]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
3. Bondarenko, K. K. (1995). Postroenie trenirovochnykh nagruzok yunykh legkoatletov v usloviyakh povyshennoy radiatsii [Development of training loads for young athletes under the conditions of increased radiation]. Problemy fizicheskoy kultury naseleniya v usloviyakh neblagopriyatnykh faktorov okruzhayushchey sredy – Problems of physical culture of the population under conditions of adverse factors of environment: Proceedings of International Scientific and Practical Conference. (pp. 36). Gomel: GGU im F. Skoriny [in Russian].
4. Bondarenko, A. Ye. (1999). Postroenie i soderzhanie urokov fizicheskoy kultury v zavisimosti ot sezonnyih izmeneniy fizicheskogo sostoyaniya uchaschikhsya mladshikh klassov, prozhivayuschikh na territorii s povyshennym radiatsionnym fonom [Development content of Педагогіка – Педагогика – Pedagogy "Наука і освіта", №4, 2016 168 physical culture classes depending on seasonal changes of physical condition of primary school pupils living in the territory with the increased radiation background]. Candidate’s thesis. Gomel [in Russian].
5. Guzhalovsky, A. A., Kamko, S. Ye., Shukevich, L. V. et al. (1995). Eksperimentalnoe obosnovanie ratsionalnykh norm nagruzok dlya razvitiya aerobnykh vozmozhnostey shkolnikov 1–9-h klassov, prozhivayuschkh v zone radiatsionnogo zagryazneniya [Experimental justification of rational norms of loads for the development of aerobic opportunities of pupils of the 1-9th forms living in radioactive contamination zone]. Voprosy teorii i praktiki fizicheskoy kultury i sporta – Issues of the theory and practice of physical culture and sport, 2, 24–29. Minsk: FPRK [in Russian].
6. Kovalyova, O. A. (1997). Effektivnost primeneniya fizicheskikh uprazhneniy s uchaschimisya 7-h klassov, prozhivayuschimi v usloviyakh s razlichnym urovnem radiatsionnogo zagryazneniya sredy [Effectiveness of performing physical exercises by the pupils of the 7th forms living under conditions with different level of radiation pollution of the environment]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
7. Lin, D. G., Sevdalev, S. V., & Baburova, N. A. (2011). Demograficheskie i sotsialno-meditsinskie posledstviya Chernobyilskoy avarii naterritorii Belarusi [Demographic and socio-medical consequences of the Chernobyl accident within the territory of Belarus]. D. G. Lin (Ed.). Gomel: GGU im F. Skoriny [in Russian].
8. Maslo, I. M. (1998). Vliyanie fizkulturnoozdorovitelnykh meropriyatiy na fizicheskoe sostoyanie detey starshego doshkolnogo vozrasta s oslablennym zdorovyem [Influence of physical training activity on the physical condition of medically fragile children of senior preschool age]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
9. Narskin, A. G. (2003). Struktura trenirovochnykh nagruzok 12–13-letnikh sportsmenov v pryzhkovykh vidakh legkoy atletiki, prozhivayuschkh v neblagopriyatnykh usloviyakh okruzhayuschey sredy [The structure of training loads for 12-13-year-old athletes in jumping types of track and field athletics living in adverse conditions of the environment]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
10. Osipenko, Ye. V. (2011). Osobennosti morfofunktsionalnykh pokazateley mladshikh shkolnikov obscheobrazovatelnykh uchrezhdeniy g. Gomelya [Features of morphofunctional indicators of primary school students of educational institutions of the city of Gomel]. Vestnik Baltiyskogo Federalnogo universiteta im. I. Kanta: Fizkulturno-ozdorovitelnye tekhnologii – Bulletin of the Baltic Federal University of I. Kant: Health and fitness technologies, 11, 117–126 [in Russian].
11. Osipenko, Ye. V., & Sevdalev, S. V. (2013). Tekhnologiya fizkulturno-ozdorovitelnykh zanyatiy s mladshimi shkolnikami v gruppakh prodlennogo dnya [Technology of physical training activity with primary school students in day-care centers]. Problemy fizicheskoy kultury naseleniya, prozhivayushchego v usloviyakh neblagopriyatnykh faktorov okruzhayushchey sredy – Problems of physical culture of the population living under conditions of adverse factors of the environment: Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. (pp. 147–150). Gomel: GGU im F. Skoriny [in Russian].
12. Osipenko, Ye. V. (2015). Monitoring fizicheskogo sostoyaniya i kardiorespiratornoy sistemy uchaschkhsya uchrezhdeniy obschego srednego obrazovaniya [Monitoring of the physical state and cardiorespiratory system of pupils of the general secondary education establishments]. Problemy fizkulturnogo obrazovaniya soderzhanie, napravlennost, metodika, organizatsiya – Problems of sports education: contents, orientation, technique, organization: Proceedings of 4th International Scientific and Practical Conference. (pp. 411–413). Chelyabinsk: Izdatelskiy tsentr “Uralskaya Akademiya” [in Russian].
13. Sevdalev, S. V. (1997). Organizatsionnometodicheskie osobennosti raboty po fizicheskomu vospitaniyu shkolnikov 10–12 let v ozdorovitelnykh klassakh obscheobrazovatelnykh shkol territoriy Chernobylskogo zagryazneniya [Organizational and methodical features of physical training of school students aged 10-12 in healthimproving classes of comprehensive schools within the territories of the Chernobyl pollution]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
14. Uchebnye programmy dlya uchrezhdeniya obschego srednego obrazovaniya s russkim yazykom obucheniya: Fizicheskaya kultura i zdorove. I–IV klassy [Academic programmes for general secondary education establishments with the Russian language of tuition: Physical culture and health. I–IV forms]. (2012). Minsk: NIO [in Russian].
15. Uchebnye programmy po uchebnym predmetam dlya uchrezhdeniy obschego srednego obrazovaniya s russkim yazykom obucheniya i vospitaniya (I klass): Fizicheskaya kultura i zdorove [Academic programmes on subjects for the general secondary education establishments with the Russian language of training and education (I form): Physical culture and health]. (2015). Minsk: NIO [in Russian].
 
 
 

Nataliia Ostapchuk. Implementation of the Competence-Based Approach to Teaching Computer Science at Primary School

(2016) Science and education, 4, 170-175. Odessa.

Nataliia Ostapchuk,
(PhD) Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,
Department of Information and Communication Technologies and
Methods of Teaching Computer Science,
Rivne State University of Humanities,
12, S. Bandera Str., Rivne, UkraineIMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH TO TEACHING COMPUTER SCIENCE AT PRIMARY SCHOOL 


SUMMARY:

The article deals with the competence-based approach to teaching primary school children. Special attention is paid to teaching computer science. Due to the fact that the subject is relatively new, there is a need for development and implementation of the ways of competence-based approach realization in teaching computer science at primary school according to the programme “Steps to Computer Science”. The analysis of scientific research and publications makes it possible to determine that the technologies of activity and student-centered teaching can be of use for implementing competence-based approach. Teacher’s selection of effective training methods and educational activity forms is the most important factor in the successful implementation of the competence-based approach in education. A group of interactive methods corresponds to the requirements of student-centered teaching in the most accurate way, as long as the organization of interactive training includes simulations of life situations, the use of role-playing games, which contribute to the formation of key, general educational, and subject- informatics competencies. The prospects for further research involve development of the means of implementation of competence-based approach to teaching computer science to primary school students according to the content of the programme, its parts and topics.   


KEYWORDS:

competence-based approach to teaching, subject competence, key competence, student-centered education, interactive teaching methods, project work, primary school, teaching computer science, the programme “Steps to Computer Science”.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Voronkina, L. I. (2015). Suchasnyi urok: poshuky, perspektyvy [Modern lesson: search and prospects]. Retrieved from: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/ 45910/ [in Ukrainian].
2. Holovan, M. S. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid u navchanni informatyky i kompiuternoi tekhniky studentiv ekonomichnoho VNZ [Competence approach to teaching computer science and computer technology to students of Economic Universities]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity – Problems of engineering and pedagogical education, 18-19, 19-32. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pipo_2007_18-19_4.pdf [in Ukrainian].
3. Kozakova, N. B. (2012). Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v navchanni molodshykh shkoliariv [The implementation of competence-based approach in teaching primary school children]. Retrieved from: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/ 31210/ [in Ukrainian].
4. Ostapchuk, N. (2015). Struktura ta skladovi predmetnoi kompetentnosti uchniv pochatkovykh klasiv pry vyvchenni informatyky [The structure and components of subject competence of primary school pupils when studying computer science]. Nova pedahohichna dumka. Naukovo-metodychnyi zhurnal – New pedagogical thought. Research and methodology journal, 4 (84), 118– 122 [in Ukrainian].
5. Samoilenko, N. I., & Semko, L. P. (2013). Formuvannia informatychnykh kompetentsii na urokakh informatyky v osnovnii shkoli [Formation of information competence in computer science lessons in primary school]. Kompetentnisni zasady zmistu osvity v 11-richnii shkoli – Competence principles of educational content in the 11-year-old school, 1, 435-439 [in Ukrainian].
6. Korshunova, O. V., Lomakovska, G. V., Morze, N. V., Protsenko, H. O., Ryvkind, Yi. Ya., & Rivkind, F. M. (2011). Skhodynky do informatyky. Prohrama dlia uchniv 2- 4 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Steps to computer science. The program for students of 2-4 grades of secondary schools]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].
7. Khutorskoi, A. (2009). Kliuchovi osvitni kompetentnosti [Key educational competences]. Retrieved from: http://osvita.ua/school/theory/2340/ [in Ukrainian].
 
 
 

Нennadii Petrenko. Implementation of Elements of New Sports Games in Physical Education as an Effective Way of Sports Popularization and Physical Development of 5-6-Year-Old Children

(2016) Science and education, 4, 176-182. Odessa.

Нennadii Petrenko,
lecturer, Department of Sports Games,
National University of Physical Education and Sports,
1, Fizkultury Str., Kyiv, UkraineIMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF NEW SPORTS GAMES IN PHYSICAL EDUCATION AS AN EFFECTIVE WAY OF SPORTS POPULARIZATION AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF 5-6-YEAR-OLD CHILDREN 


SUMMARY:

The problem of preschoolers’ health, physical development and physical fitness remains relevant as long as factors that cause these problems remain unchanged – lack of physical activity and poor emotional intensity of preschoolers’ activities. The purpose of this article is to analyze and to explain the implementation of the elements of new sports games in physical education of 5-6-year-old children. Game exercises for children had three levels of complexity: adaptive and developmental, preparatory and technical, and active game level. At the adaptive and developmental level game exercises and outdoor games that involve physical actions from fundamental movements which are the basis of game techniques with elements of sports were categorized. They are targeted at children’s familiarization with games and exercises with sports equipment, at causing their interest in them as well as at getting used to this equipment (balls, rackets, etc.). At the preparatory and technical level, games with elements of sport were divided into blocks of mastering motor actions related to game techniques of certain sports games. Active game level involved reinforcing and improving motor skills, including fundamental and available game techniques of sports games. For example, beach tennis elements were implemented using the method of circuit training when practicing the technique at the first stage of the classes. The second stage involved playing over the net and mastering the technique. The third part involved playing the game according to simplified rules. According to the results of the study of senior preschoolers’ physical fitness (physical capacity), improvement of the following indicators in the experimental groups was observed: 10 metres’ run (fast moving ability), standing long jump (fast moving and strength), tennis ball throw for distance (fast moving and strength), tennis ball throw into the target (dexterity). Thus, the above mentioned results confirm positive impact of implementing sports-oriented technologies into physical education on children’s physical fitness.   


KEYWORDS:

5-6-year-old children, preschool education, new sports games, sports equipment made of polypropylene.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Bohinich, O. L., Babachuk, Yu. M. (2014). Rukhlyvi ihry ta ihrovi vpravy z elementamy sportyvnykh ihor za rivniamy skladnosti ihrovykh zavdan, shcho stanut u pryhodi u fizychnomu vykhovanni ditei starshoho doshkilnoho viku [Outdoor games and game exercises with elements of sport games based on difficulty levels of games that are useful in physical education of children of senior preschool age]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].
2. Vilchkovskyi, E. S., Denysenko, N. F. (2008). Orhanizatsiia rukhovoho rezhymu ditei u doshkilnykh navchalnykh zakladakh [Organization of motor mode of children at preschool educational institutions]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].
3. Vilchkovskyi, E. S., Denysenko, N. F., Shevchenko, Yu. M. (2011). Intehratsiia rukhiv i muzyky u fizychnomu rozvytku ditei starshoho doshkilnoho viku [Integration of movements and music in physical development of children of senior preschool age]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].
4. Gluschenko, L. I., Nikoschenkov, S. L. (2010). Rol «shkoly myacha» v psikhofizicheskom razvitii rebenka-doshkolnika [The role of “ball school” in psychophysical development of a preschooler]. Aktualnyie problemy fizicheskoy kultury i sporta: yubileynyy sbornik nauchnykh trudov, posvyaschennyy 60-letiyu obrazovaniya kafedry teorii i metodiki fizicheskoy kulturyi i sporta SGAFKST – Topical issues of physical culture and sports: jubilee collection of scientific papers dedicated to 60th anniversary of the foundation of the department of theory and methods of physical culture and sport of Smolensk state academy of physical culture, sports and tourism. V. V. Yermakova, I. A. Grets (Eds.). (pp. 84– 86). Smolensk [in Russian].
5. Ivanova, L. Yu. (2014). Aktualnost razvitiya lovkosti detey 6-go goda zhizni [Significance of dexterity development in 6-year-old children]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii – Modern scientific research and innovations, 5. Retrieved from: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34461 [in Russian].
6. Kozin, Ye. A. (2007). Sportivnaya akrobatika kak bazovoe sredstvo fizicheskoy podgotovki detey doshkolnogo vozrasta (6-7 let) [Acrobatics as a basic technique in physical training of children of preschool age (6-7 years old)]. Fyzycheskaia kultura: vospytanye, obrazovanye, trenyrovka – Physical culture: education, training, working out, 1, 50–52 [in Russian].
7. Kolesen, A. (2000). Razvitie i formirovanie koordinatsionnykh sposobnostey detey 5–6 let na zanyatiyakh po fizicheskoy kulture [The development of coordination abilities of 5-6-year-old children at physical education classes]. Sportyvna nauka na rubezhi stolit – Sport science at the turn of a century: Proceedings of the 2 nd International student research conference (pp. 168- 170). Kyiv [in Russian].
8. Kulyk, N. A. (2010). Doslidzhennia stanu vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii u navchalnovykhovnyi protses u doshkilnykh zakladakh osvity Sumskoi oblasti [Study on implementation of innovative technologies into educational process at preschool establishments of Sumy region]. Slobozhanskyi naukovosportyvnyi visnyk – Sloboda Ukrainian bulletin of science and sports, 2, 10–13. Kharkiv: KhDAFK [in Ukrainian].
9. Mysyk, O. (2010). Formuvannia interesu do sportu u starshykh doshkilnykiv shliakhom osobystisnooriientovanoho pidkhodu [The formation of senior preschoolers’ interest in sports be means of studentcentered approach]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny: zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Filosofiia. Pedahohika. Psykholohiia – Bulletin of the Institute of child development: Collection of scientific papers. Series: Philosophy. Pedagogy. Psychology. (pp. 92-96). Kyiv: Vydavnytstvo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
10. Pirson, A., & Devid, H. (2011). Shkola mgnovennoy reaktsii, lovkih dvizheniy, bystryih nog i silnyih ruk. Fizicheskoe razvitie detey 4–11 let [The school of immediate response, dexterous moves, quick feet and strong hands. Physical development of 4-11-year-old children]. Moscow: AST: Astrel [in Russian].
11. Stepanenkova, Ye. Ya. (2001). Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya i razvitiya rebenka [Theory and methods of physical education and development of a child]. Moscow: Izdatelskiy tsentr «Akademyia» [in Russian].
12. Surinov, Ya. A., & Varfolomeeva, Z. S. (2013). Sportivno-igrovaya deyatelnost kak sredstvo olimpiiskogo obrazovaniya starshykh doshkolnikov [Sport and play activities as a means of Olympic education of senior preschoolers]. Materialy IV Mizhnarodnoi elektronnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Psykholohichni, pedahohichni i medyko-biolohichni aspekty fizychnoho vykhovannia» – Proccedings of the 4th of International electronic research and practice conference “Psychological, pedagogical and biomedical aspects of physical education”. (pp. 12-14). Odesa: PUNPU imeni K. D. Ushynskoho [in Russian].
13. Sharmanova, S. B., & Fedorov, A. I. (2009). Innovatsionnye podkhody v fizicheskom vospitanii detey doshkolnogo vozrasta [Innovative approaches to physical education of preschool children]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka – Physical culture: education, training, working out, 4, 51-54 [in Russian].
 
 

Viktoriia Podhorna. Use of Physical Education Means in Educational and Correctional Process of Schoolchil-dren with Speech Disorders

(2016) Science and education, 4, 183-188. Odessa.

Viktoriia Podhorna,
PhD (Сandidate of Pedagogical Sciences), lecturer, Department of Theory and Methods of Physical Education,
Therapeutic Physical Training and Sports Medicine,
South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky,
4, Fontanska doroha Str., Odessa, UkraineUSE OF PHYSICAL EDUCATION MEANS IN EDUCATIONAL AND CORRECTIONAL PROCESS OF SCHOOLCHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 


SUMMARY:

The relevance of the research is determined by conceptual principles of reforming primary education, which are the basis for high standards for primary school children’s speech development. Special attention should be paid to the children with various speech disorders. The paper shows that primary school children with different speech disorders have specific motor problems caused by disturbance localization in various brain structures. Activation of external influences and the environment by means of physical training makes it possible to initiate the work of passive brain structures. The paper is aimed at justifying the use of physical culture means at comprehensive schools for intensification of educational and correctional process of children with speech disorders. Academic literature review has shown that the mechanisms of speech activity correlate with a number of regions of the brain; their damage that may be associated with disturbances in the motor development and cause various in their structure speech defects. The study provides background for the use of motor methods of logopedic treatment. It is proposed to use hands self-massage; differentiated breathing exercises as well as exercises for the spine correction at Physical Culture lessons, which contributes to cerebral hemispheres activation. The possibility of rehabilitating gnostic and practical, phonetic and phonemic speech functions of primary school pupils with speech disorders, as well as the opportunity to solve the problems of abnormally rigid physical orientations using soundand-motor exercises and games has been demonstrated. Intensification of work with children with speech disorders by means of including correctional tasks into physical education process makes it possible to reduce significantly the time for achieving correctional and logopedic goals.   


KEYWORDS:

physical culture, motor and speech development, speech disorder, primary school pupils, comprehensive school.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Yefimenko, N. N. (2007). Korrektsiya narusheniy rechevogo razvitiya v «Teatre fizicheskogo vospitaniya i ozdorovleniya detey doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta» [Correction of speech development disorders in the “Theater of physical education and recreation for children of preschool and younger school age”]. Taganrog: «Tsentr razvitiya lichnosti» [in Russian].
2. Leontyev, A. A. (1970). Psikhofiziologicheskie mehanizmy rechi [Psychophysiological mechanisms of speech]. Moscow: «Nauka» [in Russian].
3. Luriya, A. R. (2003). Osnovy neyropsikhologii [Fundamentals of neuropsychology]. Moscow: Izdatelskiy tsentr «Akademiya» [in Russian].
4. Podgornaya, V. V. (2015). K voprosu o vzaimosvyazi korrektsii dvigatelnoy i rechevoy sfer mladshikh shkolnikov s tyazhelymi narusheniyami rechi [Revisiting the issue of the relationship of the correction of motor and speech areas of younger schoolchildren with serious speech disorders]. Problemy ozdorovitelnoy fizicheskoy kultury i fizicheskoy reabilitatsii - Problems of physical culture and physical rehabilitation. A. P. Romanchuk , V. V. Klapchuk (Eds.). (pp. 143-158). Odessa: Izdatel Bukaev V. V. [in Russian].
5. Romanchuk, A. P. & Podgornaya, V. V.(2012). Funktsionalnye determinanty psikhofizicheskikh sposobnostey i uspevaemosti shkolnikov [Functional determinants of schoolchildren’s mental abilities and school performance]. Adaptativnaya fizicheskaya kultura i adaptativnyiy sport v sovremennykh usloviyah: rezultaty, problemy, prioritety razvitiya – Adaptive physical culture and adaptive sport under modern conditions: results, problems, development priorities: Proceedings of allRussian research and practice сonference (рр. 94-99). Irkutsk [in Russian].
6. Semenovich, A. B. (2007). Vvedenie v neyropsikhologiyu detskogo vozrasta [Introduction to children neuropsychology]. Moscow: Genezis [in Russian].
7. Sobotovych, Ye. F. (2002). Kontseptsiia standartu spetsialnoi osvity ditei doshkilnoho viku z porushenniamy movlennievoho rozvytku [Conception of the standard of special education for preschool age children with speech development disorders]. Kyiv: Defektolohiia [in Ukrainian].
8. Tarasun, V. V. (2008). Morfofunktsionalna hotovnist do shkilnoho navchannia ditei z osoblyvostiamy v rozvytku: diahnostyka i formuvannia. [Morfofunctional readiness for the school studies of children with special needs: diagnostics and forming]. Kyiv [in Ukrainian].
9. Ukhtomskiy, A. A. (2002). Dominatа [Dominating idea]. St. Petersburg: Piter [in Russian].
10. Tsvetkova, L. S. (2010). Afaziologiya: sovremennye problemy i puti ikh resheniya [Afasiology: modern problems and ways of their solving]. Moscow: MPSI; Voronezh: MODEK [in Russian].
11. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On higher education”]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 [in Ukrainian].
12. Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku” [Decree of the President of Ukraine “On National strategy of the development of education in Ukraine up to 2021”]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].
 
 

Valentyna Todorova. Significance of Choreography Training in Complex Coordination Sports

(2016) Science and education, 4, 188-193. Odessa.

Valentyna Todorova,
(PhD) Candidate of Psychological Sciences, associate professor,
doctoral student of Lviv State University of Physical Culture,
11, Kostiushko Str., Lviv, UkraineSIGNIFICANCE OF CHOREOGRAPHY TRAINING IN COMPLEX COORDINATION SPORTS 


SUMMARY:

In the paper it is suggested to consider the types and content of choreographic training in complex coordination sports as means of direct impact on the final sport result with the account of the requirements of the particular sport. The relevance of the study is determined by the fact that current tendency of sports development implies further complication of exercises in complex coordination sports (such as artistic and rhythmic gymnastics, sports acrobatics and aerobics, figure skating, synchronized swimming, dives, trampolining). Thus, the article provides theoretical justification of choreographic training in complex coordination sports based on results of theoretical and methodical works on this issue. It was determined that choreographic training in complex coordination sports is based on the development of moving abilities, plasticity, improvement of movements culture in accordance with the canons of classic, folk and character dances. It has been also shown that choreographic training has specific features, significance and methods for different complex coordination sports. Experts agree that choreographic training in complex coordination sports is connected closely with technique training and therefore it should be integral and important component of the educational and training process. Much time is allocated for it at the initial stages of studying as long as it helps solve a number of the problems related to young sportsmen training. Thus, choreographic training takes one of the most important places in the structure of long-term sports training in complex coordination sports.   


KEYWORDS:

choreographic training, types, means, methods, complex coordination sports.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Arkayev, L. Yа., & Suchilin, N. G. (2004). Kak gotovit chempionov. Teoriya i tekhnologiya podgotovki gimnastov vysshey kvalifikatsii [How to prepare champions. Theory and technology of preparation of gymnasts of high qualification]. Moscow: Fizkultura i sport [in Russian].
2. Bernshteyn, N. A. (1947). О postroyenii dvizheniy [About movements composition]. Moscow: Medgiz [in Russian].
3. Bogen, M.M. (1997). Fizicheskoye sovershenstvo kak osnovnoye ponyatiye teorii fizicheskoy kultury [Physical perfection as the basic concept of the theory of physical culture]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury – Theory and practice of physical culture, 5, 18- 21 [in Russian].
4. Bolyak, A. A. (2007). Modelni kharakterystyky fizychnoi i tekhnichnoyi pidhotovlenosti sportsmenok sportyvnoi aerobiky na etapi poperednoi pidhotovki [Model properties of physical and technical preparedness of female track-and-filed athletes in sports aerobics at the stage of preliminary preparation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KHDAFK [in Ukrainian].
5. Borisenko, S. I. (2000). Povysheniye ispolnitelskogo masterstva gimnastok na osnove sovershenstvovaniya khoreograficheskoy podgotovki [Improving women-gymnasts’ performance skills by means of improving choreographic preparation]. Extended abstract of candidate’s thesis. St. Petersburg: St. Petersburg State Academy of Рhysical Culture named after P. F. Lesgaft [in Russian].
6. Bulatova, M. M. (1997). Teoretyko-metodychni aspekty realizatsii funktsionalnykh rezerviv sportsmeniv vyshchoi kvalifikatsii [Theoretical and methodological aspects of functional reserves of top-qualification sportsmen]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
7. Vaganova, A. Ya. (2000). Osnovy klassicheskogo tantsa [Fundamentals of classical dance]. St. Petersburg: Lan [in Russian].
8. Viner, I. A. (2003). Podgotovka vysokokvalifitsirovannykh sportsmenok v khudozhestvennoy gimnastike [Preparation of highly skilled athletes for rhythmic gymnastics]. Extended abstract of candidate’s thesis. St. Petersburg: St. Petersburg State Academy of Рhysical Culture named after P. F. Lesgaft [in Russian].
9. Zaytseva, G. A., & Medvedeva, O. A. (2007). Ozdorovitelnaya aerobika v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Recreational aerobics at higher educational instituions]. Moscow: Physical Culture and Sport [in Russian].
10. Lisitskaya, T. S. (1985). Khoreografiya v gimnastike [Choreography in gymnastics]. Moscow: Fizkultura i sport [in Russian].
11. Morel, F. R. (1971). Khoreografiya v sporte [Choreography in sports]. Moscow: Fizkultura i sport [in Russian].
12. Platonov, V. N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical application]. Kyiv: Olimpiyskaya literatura [in Ukrainian].
13. Rumba, O. G. (2006). Narodno-kharakternaya khoreografiya v sisteme podgotovki spetsialistov po gimnastike i tantsam na parkete [Folk and character choreography in training specialists in gymnastics and dance on the dance floor]. Extended abstract of candidate’s thesis. St. Petersburg: St. Petersburg State Academy of Рhysical Culture named after P.F. Lesgaft [in Russian].
14. Salyamin, Yu. M. (2010). Himnastychna terminolohiia [Gymnastic terminology]. Kyiv: Olimpiyska literatura [in Russian].
15. Sosina, V. Yu. (2009). Khoreografiya v gimnastike [Choreography in gymnastics]. Kyiv: Olimpiyskaya literatura [in Russian].
16. Shipilina, I. (2004). Khoreografiya v sporte [Choreography in sports]. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].
 
 
 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.