Випуск №9 Наука і Освіта 2015 рік

 

Титульна сторінка

 

Балюк А. С.

Особливості підготовки майбутніх магістрів гуманітарних спеціальностей до організації науково-дослідної діяльності

7

Buzdugan O. A.

Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents

11

 

Варга Л. І.

Особливості формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій

15

Вієвська М. Г.

Соціальна відповідальність сучасного фахівця як підґрунтя його продуктивної професійної діяльності

19

Войтович О. В.

Емоційна культура в професійній підготовці майбутніх вихователів

25

Volkova Yu. I.

Methodical aspects of forming future music and choreography teachers’ artistic communication skills

29

Гвоздій С. П.

Відповідність викликам сьогодення як принцип добору змісту навчання у процесі формування культури безпечної життєдіяльності студентів

34

Дроздова І. П.

Інтерактивні методи навчання мов у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю

40

Дроздова К. В.

Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів

45

Дудчак Г. І.

Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів шляхом використання інноваційних технологій

50

Еджиєс С. Емре.

Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки

54

Жаровцева Т. Г.

Проблема готовності студентів до самостійної навчальної діяльності

59

Yin Yuan.

Criterial approach to evaluation of art-image memory of future music art teachers

63

Инжестойкова В. А., Таама Аль Атаби Аяд Хаяви.

Реализация педагогических условий формирования профессионально-художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства

67

Казанцева Л. І.

Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у дискурсивній діяльності

72

Карпова Э. Э.

Оценка качества подготовки специалистов в высшей школе и проблема его мониторинга

78

Княжева І. А.

Підготовка майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти до здійснення особистісно зорієнтованої взаємодії з дітьми

83

Ковшар О. В.

Освіта як засіб модернізації сучасного суспільства

87

Козинко Л. Л.

Методичні засади проведення практичних (лабораторних) занять з хореографічних дисциплін студентами-магістрантами під час проходження виробничої практики у ВНЗ

92

Койчева Т. І.

Сутність організаційної та корпоративної культур університетів як соціокультурних феноменів: порівняльний аналіз

98

Коломієць А. М., Фальштинська Ю. В.

Використання інтернет-сайтів на заняттях з іноземної мови

102

Кононенко Н. В.

Шляхи формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти

107

Костюченко Т. М.

Сутність світоглядно-мотиваційного компоненту в структурі здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів

112

Кудрявцева О. А.

Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи з вивчення педагогічних дисциплін майбутніми педагогами дошкільної освіти в позааудиторний час

118

Листопад О. А.

Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

125

Мельник Н. І.

Професійна підготовка педагогів дошкільних установ у франції: загальні особливості

131

Нестеренко В. В.

Проблема виховання у дошкільників навичок здорового способу життя

138

Павлюк Т. О.

Підготовка майбутніх вихователів до використання мультимедійних засобів навчання в професійній діяльності

143

Падалка О. І.

Теоретичні засади формування пріоритетних педагогічних цінностей у процесі професійно-педагогічної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу

147

Пальшкова І. О.

Особливості формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи

151

Попова О. В.

Контекстний підхід як детермінанта професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови

156

Степанова Т. М.

Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

166

Тимченко Г. М., Бережна Н. І., Іваненко Л. О.

Розробка системи автоматизованого контролю знань для студентів класичного університету в системі Moodle

170

Тимченко Г. М., Діденко М. В., Закревський А. М., Павлович Р. В.

Упровадження сучасних діагностичних систем під час вивчення курсу «Психофізіологічні основи здоров’я» для студентів класичного університету

175

Ткаченко С. В.

Критерії оцінки сформованості етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін

181

Токарєва С. В.

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи в школі

186

Федорова О. А.

Організація контролю сформованості аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення в процесі вивчення української мови

190

Черненко Н. М.

Особливості управління навчальним закладом на засадах ризик-менеджменту

196

Черняк С. Г.

Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття

200

Чжоу Цун.

Дидактичні основи формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури

209

Швець О. А.

Навчання майбутніх дизайнерів використання українських символів в оформленні інтер’єру

213

Шухтін В. В.,

Хрущ В. І.

Впровадження нових методик навчання на базі кафедри шкірно-венерологічних хвороб

218

Яблонський А. І.

Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект

222

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.