Abdülkadir Kabadayı, Emine Bilge Altunok. Investigation of The Relationship Between Parental Styles With Communication Skills of Preschool Children.

(2021) Science and education, 1, 69-77. Odessa.

Abdülkadir Kabadayı,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences),
associate professor, Dr., A. K. Faculty of Education,
Department of Basic Education,
Necmettin Erbakan University,
Meram Kampüsü, Meram Yeniyol,
42090, Meram Yeniyol, Konya, Turkey,
Emine Bilge Altunok,
M. A. (Master of Pedagogical Sciences),
Institution of Educational Sciences,
Necmettin Erbakan University,
Meram Kampüsü, Meram Yeniyol,
42090, Meram Yeniyol, Konya, Turkey


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL
STYLES WITH COMMUNICATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN


SUMMARY:

It can be stated that the relationships that parents have with their children in the preschool period have a great impact on their future social-emotional lives and a significant part of learning takes place in the preschool period. Considering those parents' attitudes during child-rearing may affect the child's development and interpersonal relationships; this study aims to examine the relationship between parental attitudes and communication skills of 36-72 monthold children attending preschool education institutions. This research: parents' attitudes concerning reveal the relationship between preschool children's communication skills, preschool in Turkey period in terms of the lack of a sufficient number of working children about the communication skills, parents and educators; it is thought to be important in terms of providing a different perspective and contributing to the development of children's communication skills and drawing their attention to this issue, and also in terms of guiding researchers in future studies on the subject. The research was conducted using the relational scanning model. The population of this research consists of 36-72 months old children attending pre-school education institutions in Elazığ city center and Diyarbakır central districts in the 2017-2018 academic year, and parents of 36-72 months old children. The sample of the study consisted of 300 children and 320 parents randomly selected from the universe. In the research, the "Parental Attitudes Questionnaire" and "Communication Skills Scale" were used. The Parental Attitudes Determination Questionnaire consists of four parental attitudes (oppressive-authoritarian, protective, indifferent-carefree, democratic). The Communication Skills Scale consists of four communication skills (verbal communication, avoiding communication barriers, and communication with courtesy content, non-verbal communication). The data obtained were analyzed with SPSS 22 program. In the statistical evaluation, firstly, a normality test was applied to the subscales of the "Parental Attitudes Determination Questionnaire" and the "Communication Skills Scale". Since “p <0.05” in all communication skills subscales and all parental attitudes subscales, it was accepted that they did not show a normal distribution. Thus, Spearman Correlation was applied to test whether there was a significant relationship between parent attitudes and communication skills. According to the results of the research it is observed that parents adopt "Democratic Attitude" the most and "Verbal Communication Skills" are used the most by preschool children. No significant relationship was found between oppressiveauthoritarian, indifferent-carefree, and democratic parental attitudes and subscales of communication skills. Only a low level of negative correlation was found between the protective parental style and the verbal communication skills subscale. According to the results of the study, parents and educators can be trained on parent attitudes and communication skills. Educators can support the development of children with low communication skills with activities that will showcase their social skills and allow them to express themselves. To parents who show a protective attitude; children can be helped to behave in a way that supports their verbal communication skills, affects the personality development of the child positively, and allows them to develop a personality structure independent of others. This research was conducted in Elâzığ and Diyarbakır provinces. Turkey will be held in the west of the province or be provided with a contribution to the results of the research will be done with a much larger sample group. The relationship between the communication skills of preschool children and an area different from the parent attitudes can be examined.


KEYWORDS:

Preschool, parental styles, communication skills, authoritarian, indifferent, democratic.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Andı, F.T. (2014). Okul Öncesi Çocuklarda Öğretmen Tarafından Ölçülen Sosyal Davranış Denetimi, Sosyal Uyum ve Sosyal Yeterlilik Düzeylerinin, Ebeveyn Çocuk Yetiştirme Tutumları ile İlişkisinin İncelenmesi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
2. Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child Development 37 (4), 887-907.
3. Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
4. Can, G. (2003). Bir kurum ve bir sistem olarak aile. (Editör: Sibel Türküm). Anne Baba Eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1-22.
5. Çağdaş, A. (1997). İletişim Dilinin 4-5 Yaş Çocuklarının Sosyal Gelişimine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Konya.
6. Dökmen, Ü. (2002). İletişim Çatışmaları ve Empati (18. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
7. Gordon, T. (2003). Aile İletişim Dili. (Çeviren: Emel Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
8. Görgülü, F. (2009). Drama Destekli Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocuklarının İletişim Becerilerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Aydın.
9. Gözübüyük, N. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Davranış Sorunlarının Anne-Baba Tutumu ve Öz-Kontrol ile İlişkisinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Aydın.
10. Gülay, H. ve Önder, A. (2011). Annelerinin tutumlarına göre 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal uyum düzeyleri. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 89-105.
11. Günalp, A. (2007). Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Eğitim Çağındaki Çocukların Özgüven Duygusunun Gelişimine Etkisi (Aksaray İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Konya.
12. Gürüz, D. ve Temel Eğinli, A. (2011). Kişiler Arası İletişim, Bilgiler-Etkiler-Engeller (2. Baskı). İstanbul: Nobel Yayınları.
13. Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
14. Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi. (Editör: Şeref Kalaycı). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 405.
15. MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2013). 0-36 Ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) Eğitimci Kitabı. Ankara: MEB.
16. Ogelman, H.G., Önder, A., Seçer, Z. ve Erten, H. (2013). Anne tutumlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarını yordayıcı etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29, 143- 152.
17. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2012). Annebaba olmak ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları. (Editör: Tülin Güler). Anne Baba Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. 35-52.
18.Topbaş, S. (2001). İletişim, dil, konuşma: temel kavramlar. (Editör: Seyhun Topbaş). Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1-22.
19. Ünal Güçlü, G. (2015). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Davranışlarıyla Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Konya.
20. Yüksel Şahin, F. (2009). Kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri. (Editör: Haluk Yavuzer). Evlilik Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 230-255.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.