Випуск №10, 2016

Титульна сторінка 

Дерека Т. Г.

Сучасний стан неперервної професiйної пiдготовки фахiвцiв фiзичного виховання

5

Мельниченко Г. В.

Використання інтерактивних прийомів розвитку іншомовних  лексичних навичок як передумова формування професійної компетентності студентів мовної педагогічної спеціальності

12

Гнатенко К. І.

Психолого-педагогічні питання сприйняття художнього твору молодшими школярами

18

Levina I. A.

The model of future teachers’ project competence formation in the process of professional training

24

Попова О. В.

Міжнародний проект «Інститут Конфуція» як освітньо-виховна детермінанта концепції формування професійної компетентності майбутніх перекладачів китайської мови

29

Oskina N. O.

Professional training of a bachelor of oriental studies at a pedagogical university

34

Гузун С. А.
Гузун О. В.

Анализ успеваемости студентов медицинского училища по дисциплине «анестезиология и реаниматология» с вегетативной дисфункцией на фоне витаминотерапии

39

Джуринський П. Б.,
 Бурдюжа С. В.

Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої  діяльності

45

Новська О. Р.

Методика самопроектування фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва

52

Богданова І. М.

Сутність підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в умовах рекреації

58

Яновський А. О.

Культура безпечного використання майбутніми вчителями інформаційного середовища

63

Галіцан О. А.

Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу

69

Джус О. В.

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в українській діаспорі: досвід, спроби переосмислення

76

Марусинець М. М.

Рефлексивна парадигма в координатах модернізації підготовки психологів

82

Сватенков О. В.

Система організаційних форм роботи з дітьми в умовах закладу оздоровлення і відпочинку

87

Черноватий Л. М.

Формування валеологічної культури дітей у процесі навчання іноземної мови

92

Lytovchenko I. M.

Development of higher education-industry partnership as factor of corporate education efficiency in the USA

98

Bodnar S. V.

The educational paradigm shift for student-centred learning in the process of globalisation

102

Lavrenova M. V.,
Lalak N. V.,
Fenchak L. M.

Preparing Future Teachers for Creating Health Preservation Environment at Primary Schools in Terms of Inclusive Education

109

Черкун І. А.

Критерії, показники та рівні сформованості військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу

115

Воронова С. В.

Мультипрофільна модель навчання – модель нової української школи

120

Гулай О. І.

Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи

125

Благун Н. М.

Змістові чинники мовного компонента у системі соціалізації особистості учнів

131

Добровольська А. М.

Формування в майбутніх лікарів і провізорів готовності до самоосвіти в межах розробленої моделі

138

Vasylyshyna N. M.

Priorities of tourism higher education advancement and acquiring foreign language communication abilities as a component of training specialists in Ukraine and Turkey

150

Чен Люсін

Творчий потенціал вокальної підготовки  майбутніх учителів музики

157

Ємельянова Д.В.,
Аврамович Л.

Формування самоосвітньої іншомовної компетентності майбутніх учителів фізики

162

Ноздрова О. П.

Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової школи

167

Письмиченко А.И.,
Смычковская О.М.,
Штыкало Т. С.

Новаторские тенденции в работах молодых художников как результат деятельности преподавателя

173

Trubitsyna O. M.,
 Muimaster A. A.

Project-Based Method as a Means of Interactive Teaching of English

179

Примина Н. Н.

Лингводидактическая модель процесса обучения чтению англоязычных аутентичных лоций будущих судоводителей

183

Фрицюк В. А.

Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку

189

Бедрань Р. В.

Методика виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах

194

Хуан Цзіншен

Теоретичні засади проблеми формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва

200

Tsikhotska O. A.,
Lozynska L. F.

Humanism and humanity as a future doctor’s personal qualities: current state and ways of formation

206

Ярхо Т. О.

Формування змісту базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю на освітньо-науковому рівні доктора філософії

212

Мезенцева О. І.

Концептуальні ідеї духовно-наукової антропології Рудольфа Штайнера

220

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.