Ivan Samokish, Anatolii Bosenko, Mariia Topchii. Comprehensive Monitoring of The Functional Capabilities of Students of Higher Education Institutions.

(2020) Science and education, 3, 117-125. Odessa.

Ivan Samokish,
Doctor of Pedagogical Sciences, associate professor,
professor of the Department of Physical Education,
Odessa National Academy of Communications named after A. S. Popov,
1, Kuznechna Str., Odesa, Ukraine,
Anatolii Bosenko,
Doctor of Pedagogical Sciences, PhD (Candidate of Biological Sciences),
professor of the Department of Biology and Health Care,
Mariia Topchii,
PhD (Candidate of Biological Sciences),
Head of the Department of Biology and Health Care,
State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”,
26, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine


COMPREHENSIVE MONITORING OF THE FUNCTIONAL CAPABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS


SUMMARY:

A considerable amount of research is devoted to theoretical and practical study of the functional capabilities of students. An overwhelming number of scientists and practitioners assess the level of functionality with the help of various control exercises for physical fitness. It has been established that tests for physical fitness have certain disadvantages, especially organizational and methodological ones. Some researchers use various functional trials and functional tests, in rare cases – maximum loads at the level of functional reserves, which give the most accurate information, but they need to be used with some caution. It has been established that the existing regulatory and legal framework governing the organization of physical education in higher education institutions practically does not regulate the monitoring of the functional capabilities of students. The technological aspect of the assessment of functional capabilities is not disclosed, and monitoring methods for students with different levels of physical condition and regulatory requirements for functional capabilities are not sufficiently developed and do not meet modern requirements. In the literature available to us there are practically no comprehensive studies in higher education institutions of the functional capabilities of students, taking into account the results of physical fitness and functional tests in the educational process of physical education. In our opinion, the use of integrated monitoring of students' functional capabilities with the help of functional testing with a change in the power of physical activity over a closed cycle and a specially developed battery of tests for physical fitness makes it possible to obtain more accurate and diverse information about the level of functionality of students, as well as optimize the teaching and educational process of physical education in higher education institutions.


KEYWORDS:

integrated monitoring, functionality, higher education institutions, physical fitness, functional testing.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Anohin, P. K. (1975). Ocherki po fiziologii funktsionalnyih system [Essays on the physiology of functional systems]. Moscow: Meditsina [in Russian].
2. Apanasenko, G. L. (1992). Evolyutsiya bioenergetiki i zdorove cheloveka [Evolution of bioenergy and human health]. Saint Petersburg: Petropolis [in Russian].
3. Baevskiy, R. M., Berseneva, A. P., Luchitskaya, E. S., Slepchenkova, I. N., & Chernikova, A. G. (2009). Otsenka urovnya zdorovya pri issledovanii prakticheski zdorovyih lyudey: metodicheskoe rukovodstvo [Assessment of the level of health in the study of apparently healthy people: a methodological guide]. Moscow: Firma «Slovo» [in Russian].
4. Bosenko, A. I. (2017). Metodychni zasady rozvytku adaptatsiinykh mozhlyvostei uchniv osnovnoi shkoly u protsesi zaniat fizychnym vykhovanniam [Methodological bases of adaptive capacities basic school pupils in physical education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Chernihiv: Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko [in Ukrainian].
5. Bosenko, A. I., & Samokysh, I. I. (2014). Otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen z fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh za dopomohoiu pokaznykiv veloerhometrychnoho testuvannia [The evaluation of educational achievements in physical education in higher educational establishments with the help of indicators of bicycle exercise]. Nauka i osvita – Science and Education, 4, 27–32. Retrieved from https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/arkhiv/2014/vipu sk-4 [in Ukrainian].
6. Bosenko, A. I., Samokysh, I. I., Strashko, S. V., Orlyk, N. A., & Petrovskyi, Ye. P. (2013). Otsiniuvannia rivnia mobilizatsii funktsionalnykh rezerviv studentok molodshykh kursiv pedahohichnoho universytetu pry dozovanykh fizychnykh navantazhenniakh [Evaluation of junior courses students’ level of mobilization of functional backlogs at the dosed physical activities at the pedagogical university]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 11, 3–9. Retrieved from https://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5008 [in Ukrainian].
7. Bosenko, A. I., & Sudets, S. V. (2017). Fizychna pidhotovlenist i systema yii otsinky u dopryzovnoi molodi Ukrainy [Physical Training Level and its Evaluation system of the Youths Undergoing Pre-conscription military training in Ukraine]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport) – Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), 3K(84)17, 87–91 [in Ukrainian].
8. Vaskov, Yu. V. (2011). Teoriia i metodolohiia dydaktychnykh osnov fizychnoho vykhovannia v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: monohrafiia [Theory and methodology of didactic bases of physical education in general educational institutions: monograph]. Kharkiv: Publishing House «Ranok» [in Ukrainian].
9. Goncharenko, M. S., & Kuchuk, N. G. (2012). Issledovanie dinamiki zdorovya studentov v protsesse obucheniya v klassicheskom universitete [Study of the dynamics of students' health in the learning process at a classical university]. Nauka i osvita – Science and Education, 4, 50–53 [in Russian].
10. Hryban, H. P. (2009). Zhyttiediialnist ta rukhova aktyvnist studentiv [Life and motor activity of students]. Zhytomyr: Ruta Publishing House [in Ukrainian].
11. Davidenko, D. N., & Grigorev, V. I. (2008). Biologicheskie osnovyi fizicheskoy kulturyi i sporta: ucheb. posobie [Biological bases of physical culture and sports: textbook]. Saint Petersburg: SPbGUEF Publishing House [in Russian].
12. Davidenko, D. N., Rudenko, G. V., Chistyakov, V. A., & Kim John Kil (2010). Metodika otsenki mobilizatsii funktsionalnyih rezervov organizma po ego reaktsii na dozirovannuyu nagruzku [Methodology of the estimation of mobilization of organism functional reserves based on its reaction to the dosed loads]. Nauchnoteoreticheskiy zhurnal "Uchenyie zapiski" – Scientific and theoretical journal "Scientific notes", 12 (70), 52–57 [in Russian].
13. Dubohai, O. D., Tsos, A. V., & Yevtushok, M. V. (2012). Metodyka fizychnoho vykhovannia studentiv spetsialnoi medychnoi hrupy [Methods of physical education of students of a special medical group: textbook]. Lutsk: SNU named after Lesia Ukrainka [in Ukrainian].
14. Karpman, V. L., Belotserkovskiy, Z. B., & Gudkov, I. A. (1988). Testirovanie v sportivnoy meditsine [Testing in sports medicine]. Moscow: Fizkultura i sport [in Russian].
15. Krutsevych, T. Yu (2012). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia : pidruchnyk. T. 1. [Theory and methods of physical education: a textbook. T. 1]. Kyiv: Olimpiiska literatura [in Ukrainian].
16. Krutsevych, T. Yu (2012). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia : pidruchnyk. T. 2. [Theory and methods of physical education: a textbook. T. 2]. Kyiv: Olimpiiska literatura [in Ukrainian].
17. Kunynets, O. B., Mahlovanyi, A. V., Ivanochko, O. Yu., & Novytskyi O. O. (2012). Modeliuvannia rivnia intensyvnosti fizychnykh navantazhen studentiv spetsialnoi medychnoi hrupy z zakhvoriuvanniamy sertsevo-sudynnoi systemy [Modeling the level of intensity of physical activity of students of a special medical group with diseases of the cardiovascular system]. Nauka i osvita – Science and Education, 4, 104– 108 [in Ukrainian].
18. Landa, B. H. (2004). Metodika kompleksnoy otsenki fizicheskogo razvitiya i fizicheskoy podgotovlennosti [Methodology for a comprehensive assessment of physical development and physical fitness]. Moscow: Sovetskiy sport [in Russian].
19. Matveev, L. P. (1991). Teoriya i metodika fizicheskoy kulturyi [Theory and methodology of physical culture]. Moscow: Fizkultura i sport [in Russian].
20. Mozzhuhin, A. S., & Davidenko, D. N. (1984). Rol sistemyi fiziologicheskih rezervov sportsmena v ego adaptatsii k fizicheskim nagruzkam [The role of the system of physiological reserves of an athlete in his adaptation to physical activity]. Fiziologicheskie problemyi adaptatsii – Physiological problems of adaptation: Proceeding of the IV All-Union Symposium (pp. 84–87). Tallin [in Russian].
21. Niankovskyi, S. L., & Plastunova, O. B. (2016). Osoblyvosti stanu zdorovia, rukhovoi aktyvnosti ta kharchuvannia shkoliariv-sportsmeniv (Ohliad literatury) [Features of health, physical activity and nutrition of schoolchildren-athletes (Literature review)]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovynian Medical Bulletin, T. 20, 1 (77), 206–214 [in Ukrainan].
22. Podrigalo, L. V., Pashkevich, S. A., Galashko, N. I., Konik, L. V., Tihonova, V. A., & Isaeva, M. V. (2011). Organizatsiya fizicheskogo vospitaniya studentov, otnosyaschihsya k spetsialnyim meditsinskim gruppam [Organization of physical education of students belonging to special medical groups]. Fizicheskoe vospitanie studentov – Physical education of student, 6, 75–78. Retrieved from https://www.sportedu.org.ua/html/journal/2011- N6/11plvtmf.pdf [in Russian].
23. Nakaz Ministerstva Molodi ta Sportu Ukrainy Pro zatverdzhennia testiv i normatyviv dlia provedennia shchorichnoho otsiniuvannia fizychnoi pidhotovlenosti naselennia Ukrainy: skhvaleno 15 hrudnia 2016 roku № 4665 [Order of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine On approval of tests and standards for the annual assessment of physical fitness of the population of Ukraine: approved on December 15, 2016 № 4665]. Kyiv: Parlam. Publishing House. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17 [in Ukrainian].
24. Samokysh, I. I. (2018). Vdoskonalennia navchalnoho protsesu fizychnoho vykhovannia u zakladakh vyshchoi osvity z urakhuvanniam kompleksnoho monitorynhu funktsionalnykh mozhlyvostei studentiv: navch. posib. [Improving the educational process of physical education in higher education institutions, taking into account the comprehensive monitoring of functional capabilities of students: textbook]. Odesa: ONAZ named after O. S. Popova [in Ukrainian].
25. Serhiienko, V. M. (2015). Systema kontroliu rukhovykh zdibnostei studentskoi molodi: teoriia i metodolohiia fizychnoho vykhovannia: monohrafiia [The system of control of motor abilities of student's youth: theory and methodology of physical education: monograph]. Sumy: SumDU [in Ukrainian].
26. Serhiienko, L. P. (2010). Sportyvna metrolohiia: teoriia i praktychni aspekty [Sports metrology: theory and practical aspects]. Kyiv: KNT [in Ukrainian].
27. Serhiienko, L. P. (2001). Testuvannia rukhovykh zdibnostei shkoliariv: navch. posib [Testing of motor abilities of schoolchildren: textbook]. Kyiv: Olimpiiska literatura [in Ukrainian].
28. Tymoshenko, O. V., & Misharovskyi, R. M. (2008). Osnovy teorii ta metodyky vykladannia sportyvnykh i rukhlyvykh ihor: navch. Posib [Fundamentals of theory and methods of teaching sports and moving games: textbook]. Kyiv: Publishing House of NPU named after M. P. Drahomanov [in Ukrainian].
29. Topchii, M. S. Funktsionalni mekhanizmy adaptatsii yunakiv riznoho viku do navchalnykh navantazhen [Functional mechanisms of adaptation of youths of different ages to training loads]. Extended abstract of candidate’s thesis. Cherkasy: Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy [in Ukrainian].
30. Bosenko, A., Orlik, N. & Palschkova, I. (2019). Dynamics of functional capabilities of girls aged 17–22 years old with different vegetative status during the ovarian-menstrual cycle. Georgian Medical News, 9 (294), 27– 31. Retrieved from http://www.geomednews.org/shared/issues/med294.pdf [in English].
31. Samokish, I. I. (2011). Hysteretic method of identifying features as a criterion for evaluating performance in physical education in higher education. Physical Education of Students, 4, 71–75. Retrieved from https://www.sportedu.org.ua /html/journal/2011- N4/11sllihe.pdf [in English].
32. Samokish, I. I. (2016). Physical workability as the base of students’ functional potentials. Physical Education of Students, 6, 40–48. Retrieved from https://www.sportedu.org.ua/html/journal/2016-N6/pdfen/16siisfp.pdf [in English].
33. Samokish, I., Bosenko, A., Pryimakov, O. & Biletskaya, V. (2017). Monitoring System of Functional Ability of University Students in the Process of Physical Education. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 17 (1), 73–78. DOI: https://doi.org/10.18276/cej.2017.1-09 [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.