Іван Самокиш, Анатолій Босенко, Марія Топчій. Комплексний моніторинг функціональних можливостей студентів закладів вищої освіти.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 117-125.

Іван Самокиш,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри фізичного виховання,
Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова,
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, Україна,
Анатолій Босенко,
доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор,
професор кафедри біології і охорони здоров’я,
Марія Топчій,
кандидат біологічних наук,
завідувач кафедри біології і охорони здоров’я,
Держаний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню розробленої комплексної методики моніторингу функціональних можливостей студентів закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання. В ході дослідження використовувались наступні теоретичні методи: вивчення й аналіз педагогічної, медикобіологічної, правової, історичної, методичної літератури, нормативної документації та ін. Відповідний теоретико-методологічний аналіз також ґрунтувався на емпіричних результатах дослідження. У педагогічному експерименті взяли участь 150 студентів закладів вищої освіти (86 дівчат та 64 хлопця), у лонгітудинальних (увесь період навчання у ЗВО) лабораторних дослідженнях – 64 юнака та 37 дівчат у віковому періоді 17–22 років. Встановлено, що тести з фізичної підготовленості мають певні недоліки, особливо організаційнометодичного характеру. Деякі дослідники використовують різноманітні функціональні проби та функціональні тестування, в поодиноких випадках – максимальні навантаження на рівні функціональних резервів, які дають найбільш точну інформацію, але їх використовувати потрібно з певною обережністю. З’ясовано, що наявна нормативно-правова база, що регламентує організацію фізичного виховання у закладах вищої освіти, практично не регулює моніторинг функціональних можливостей студентської молоді, не розкриває технологічний аспект оцінювання функціональних можливостей, а моніторингові методики для студентів з різним рівнем фізичного стану та нормативні вимоги щодо функціональних можливостей з позиції сьогодення розроблені недостатньо. У доступній науковій літературі практично відсутні комплексні дослідження функціональних можливостей студентської молоді з урахуванням результатів фізичної підготовленості та функціональних тестувань в процесі фізичного виховання. Аналіз результатів дослідження дозволяє зробити висновок, що використання комплексного моніторингу функціональних можливостей студентів за допомогою функціонального тестування зі зміною потужності фізичного навантаження за замкнутим циклом і спеціально розробленої батареї тестів з фізичної підготовленості дає можливість отримувати більш точну і різнобічну інформацію про рівень функціональних можливостей студентської молоді, а також оптимізувати навчальновиховний процес з фізичного виховання у закладах вищої освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

комплексний моніторинг, функціональні можливості, заклади вищої освіти, фізична підготовленість, функціональне тестування.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. Москва: Медицина, 1975. 448 с.
2. Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. Санкт-Петербург: Петрополис, 1992. 123 с.
3. Баевский Р. М., Берсенева А. П., Лучицкая Е. С., Слепченкова И. Н., Черникова А. Г. Оценка уровня здоровья при исследовании практически здоровых людей: методическое руководство. Москва: Фирма «Слово», 2009. 100 с.
4. Босенко А. І. Методичні засади розвитку адаптаційних можливостей учнів основної школи у процесі занять фізичним вихованням: автореф. дис. … дра пед. наук: 13.00.02. Чернігів, 2017. 43 с.
5. Босенко А. І., Самокиш І. І. Оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання у вищих навчальних закладах за допомогою показників велоергометричного тестування. Наука і освіта. 2014. Вип. 4. С. 27–32. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/arkhiv/2014/vipu sk-4 (дата звернення: 03.07.2020).
6. Босенко А. І., Самокиш І. І., Страшко С. В., Орлик Н. А., Петровський Є. П. Оцінювання рівня мобілізації функціональних резервів студенток молодших курсів педагогічного університету при дозованих фізичних навантаженнях. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 11. С. 3–9. URL: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5008 (дата звернення: 03.07.2020).
7. Босенко А. І., Судець С. В. Фізична підготовленість і система її оцінки у допризовної молоді України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / за ред. О. В. Тимошенка. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 3К(84)17. С. 87–91.
8. Васьков Ю. В. Теорія і методологія дидактичних основ фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Харків: Вид-во «Ранок», 2011. 392 с.
9. Гончаренко М. С., Кучук Н. Г. Исследование динамики здоровья студентов в процессе обучения в классическом университете. Наука і освіта. 2012. № 4. С. 50–53.
10. Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів: монографія. Житомир: Вид-во Рута, 2009. 594 с.
11.Давиденко Д. Н., Григорьев В. И. Биологические основы физической культуры и спорта: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 103 с.
12.Давиденко Д. Н., Руденко Г. В., Чистяков В. А., Ким Джон Кил. Методика оценки мобилизации функциональных резервов организма по его реакции на дозированную нагрузку. Ученые записки университета имени П. Ф Лесгафта. СанктПетербург, 2010. Вип. 12 (70). С. 52–57.
13.Дубогай О. Д., Цьось А. В., Євтушок М. В. Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи: навч. посіб. Луцьк, 2012. 276 с.
14.Карпман В. Л., Белоцерковский З. Б., Гудков И. А. Тестирование в спортивной медицине. Москва: Физкультура и спорт, 1988. 208 с.
15.Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник. Т. 1. Київ: Олімпійська література, 2012. 392 с.
16.Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник. Т. 2, Київ: Олімпійська література, 2012. 368 с.
17.Кунинець О. Б., Магльований А. В., Іваночко О. Ю., Новицький О. О. Моделювання рівня інтенсивності фізичних навантажень студентів спеціальної медичної групи з захворюваннями серцево-судинної системи. Наука і освіта. 2012. № 4. С. 104–108.
18.Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности. Москва: Советский спорт, 2004. 192 с.
19. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Москва: Физкультура и спорт, 1991. 543 с.
20. Мозжухин А. С., Давиденко Д. Н. Роль системы физиологических резервов спортсмена в его адаптации к физическим нагрузкам. Физиологические проблемы адаптации. Тезисы ІV Всесоюзного симпозиума (Таллин 22–24 мая, 1984 г.). Тарту, 1984. С. 84– 87.
21. Няньковський С. Л., Пластунова О. Б. Особливості стану здоров’я, рухової активності та харчування школярів-спортсменів (Огляд літератури). Буковинський медичний вісник. 2016. Т. 20, № 1 (77). С. 206–214.
22. Подригало Л. В., Пашкевич С. А., Галашко Н. И., Коник Л. В., Тихонова В. А., Исаева М. В. Организация физического воспитания студентов, относящихся к специальным медицинским группам. Физическое воспитание студентов. 2011. Вип. 6. С. 75–78. URL: https://www.sportedu.org.ua /html/journal/2011- N6/11plvtmf.pdf (дата звернення: 03.07.2020).
23. Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України: наказ Міністерства Молоді та Спорту України від 15.12.2016 р. № 4665. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17 (дата звернення: 27.05.2019).
24.Самокиш І. І. Вдосконалення навчального процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти з урахуванням комплексного моніторингу функціональних можливостей студентів: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ імені О. С. Попова, 2018. 68 с.
25.Сергієнко В. М. Система контролю рухових здібностей студентської молоді: теорія і методологія фізичного виховання: монографія. Суми: СумДУ, 2015. 392 с.
26.Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: підручник. Київ: КНТ, 2010. 776 с.
27.Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів: навч. посіб. Київ: Олімпійська література, 2001. 440 с.
28.Тимошенко О. В., Мішаровський Р. М. Основи теорії та методики викладання спортивних і рухливих ігор: навч. посіб. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. 257 с.
29.Топчій М. С. Функціональні механізми адаптації юнаків різного віку до навчальних навантажень: автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.13. Черкаси, 2018. 20 с.
30.Bosenko A., Orlik N., Palschkova I. Dynamics of functional capabilities of girls aged 17–22 years old with different vegetative status during the ovarian-menstrual cycle. Georgian Medical News. 2019. 9 (294). P. 27–31. URL: http://www.geomednews.org/shared/issues/med294.pdf (дата звернення: 03.0,7.2020).
31.Samokish I. I. Hysteretic method of identifying features as a criterion for evaluating performance in physical education in higher education. Physical Education of Students. 2011. № 4. Р. 71–75. URL: https://www.sportedu.org.ua /html/journal/2011- N4/11sllihe.pdf (дата звернення: 03.07.2020).
32.Samokish I. I. Physical workability as the base of students’ functional potentials. Physical Education of Students. 2016. № 6, Р. 40–48. URL: https://www.sportedu.org.ua/html/journal/2016-N6/pdfen/16siisfp.pdf (дата звернення: 03.07.2020).
33.Samokish I., Bosenko A., Pryimakov O., Biletskaya V. Monitoring System of Functional Ability of University Students in the Process of Physical Education. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2017. 17 (1). P. 73–78. DOI: https://doi.org/10.18276/cej.2017.1-09.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.