Випуск №6 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Карпова Е.Е. Підготовка викладачів вищої школи до викладацької діяльності як чинник якості вищої освіти.

4

Богуш А.М. Комунікативно-мовленнєвий супровід професійного спілкування майбутніх вихователів з дітьми.

7

Андрієвський Б.М. Формування екологічної культури майбутнього вчителя початкових класів

10

Андрусёва И. В. Подготовка будущих специалистов к внедрению инновационных процессов в дошкольном образовании на основе инклюзии.

13

Аннєнкова І.П. Концептуальні засади системи управління якістю освіти у ВНЗ.

17

Баранова А.Н. Деловые игры как средство формирования интереса к обучению у студентов вуза

21

Беньковська Н.Б. Формування професійної компетентності майбутнього економіста в економічній освіті

24

Бігич О.Б., Волошинова М.М., Метьолкіна О.М., Окопна Я.В. Мультимедійні посібники з іноземної мови професійного спрямування для студентів немовних спеціальностей

26

Борисенко Н.А. Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх учителів технологій.

30

Борова Т.А., Бородай Г. П. Оцінювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу

33

Бурцева І. І. Рольова гра як технологія роботи зі студентами у площині ціннісно-смислових орієнтацій молоді.

38

Георгян Н. М., Садова Т. А. Управління якістю професійно-педагогічної підготовки майбутніх вихователів.

41

Гладкова В. М. Акмесинергетичний підхід як методологія забезпечення якісної підготовки майбутніх менеджерів освіти.

45

Головко М. Б., Головко С. Г. Вища освіта як відкрита система в контексті гуманістичної парадигми

47

Голуб Т.П. Інтеракція змісту науково-дослідницької роботи студентів і якості вищої технічної освіти

51

Гордієнко Т.П., Смирнова О.Ю. Інформаційно-методичні умови самостійної діяльності студентів економістів при вивченні інформатики

54

Горчакова О. А., Чжан Цюйцзя. Управління навчальною діяльністю іноземних (китайських) студентів у ВНЗ України.

56

Грама Н.Г., Грама Г.П. Математичний розвиток особистості дитини дошкільного віку в сучасному баченні навчальних програм

62

Грама Г. П. Інтеракція засобів, форм і методів навчання майбутніх вихователів як умова їхньої підготовки до формування в дошкільників елементарних математичних уявлень.

65

Гулай О.І. Дидактичне обґрунтування цілей навчальної діяльності

68

Димухаметов Р.С., Парунова Е.Ю. Роль педагогической практики в формировании фасилитационной компетентности будущего педагога.

72

Димухаметов Р.С. Механизм социализации студенческой молодежи в фасилитационном взаимодействии.

75

Долинський Б.Т. Роль екологічного виховання у формуванні здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів.

79

Долинський Б.Т. Валеологічне виховання як складова підготовки майбутніх учителів початкової школи до здоров’язбережувальної діяльності з молодшими школярами.

81

Дишлева Ю.В. Авторський дистанційний курс "Основна іноземна мова" як педагогічна умова формування базової професійної компетенції у майбутніх перекладачів.

84

Єрмакова С.С. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів на основі моніторингових досліджень

89

Желанова В.В. Смислоутворювальні аспекти контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів.

93

Загородня Л.П. Порівняльний аналіз тлумачення і структурування поняття "педагогічний імідж".

96

Ігнатюк О.А. Змістова характеристика інтегрованих психолого-педагогічних та управлінських дисциплін у підготовці конкурентоспроможних інженерів.

99

Ікуніна З. І. Особливості формування інтелектуальної готовності майбутніх фахівців у вищій школі.

103

Караєва Т.В. Кількісна оцінка ефективності методики навчання іноземної мови.

106

Кардаш І.М. Формування навичок виразного читання в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

110

Княжева І. А. Особливості педагогічної діяльності викладачів вищої школи: теоретичний аналіз

113

Коваленко О.В. Критерії та показники рівнів сформованості економічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей ВНЗ.

117

Ковальчук Л.О. Педагогічне проектування в контексті формування культури професійного мислення майбутніх педагогів.

119

Колісніченко В.В. Методологічні аспекти організації підготовки курсантів вищої юридичної школи до роботи з підлітками-девіантами.

123

Коргун Л.Н. Некоторые особенности профессионально-педагогической мотивации первокурсников педагогического вуза

126

Кочкурова О.В. Тренінг розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів.

129

Кудрявцева О.А. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів з дошкільної освіти засобами ділової гри.

132

Кулиш Р. В. Исторический аспект использования технических средств обучения в повышении эффективности педагогической практики студентов (вторая половина ХХ столетия).

136

Кушнір І.І. Передумови формування маркетингової культури керівника педагогічного коледжу

140

Лайко Т.В. Підготовка майбутніх вихователів до створення привабливого зовнішнього вигляду як складової педагогічного іміджу.

142

Лісовська Т. А. Зміст роботи викладача ВНЗ з майбутніми фахівцями дошкільного навчального закладу за кредитно-трансферною системою навчання

145

Литвиненко О.В. Теоретичні передумови дослідження проблеми професійно-педагогічного проектування.

148

Лук’янченко І. О. Формування презентаційних умінь студентів факультетів іноземних мов

151 

Маргіта Н.М. Критерії готовності майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників.

155

Мардарова І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності.

158

Мироненко В. В. Цели и задачи начального обучения И. П. Деркачева (1834-1916).

160

Мірошниченко О.А. Формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов на основі діяльнісного підходу

163

Нестеренко В.В. Специфіка заочної форми навчання і суб'єктів її освітнього процесу.

167

Орєхова Л.І. Методологічні підходи та історичні технології забезпечення якості підготовки фахівців у вищій школі

170

Осипова Т.Ю. Особистісно-орієнтоване виховання як умова професійного розвитку майбутніх учителів

174

Остапенко Е.О. Виокремлення компонентів готовності до професійного саморозвитку: інтеграція існуючих підходів.

177

Пермінова Л.А. Застосування концепції менеджменту знань у системі навчання студентів

181

Перова С. В. Про визначення складових моделі ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів

184

Пинзеник О.М. Методологічне підґрунтя розвитку професійної майстерності викладача.

188

Полєвікова О.Б. Концептуальні підходи до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

191

Пономарьова В.А. Структурна організація ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення студентів мовного ВНЗ як компонента професійної культури

194

Попова А.В. Особенности отбора речевого материала для обучения будущих переводчиков декодированию семантики интонации женской и мужской англоязычной речи.

199

Руденко Ю.А. Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: психолінгвістичний аспект.

202

Русалкіна Л.Г. Методичні рекомендації з формування вмінь англомовного ділового спілкування у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів.

206

Симодейко С.І. Самоменеджмент майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема

209

Simonenko M.V. Polycultural education as a component of modern teacher’s pedagogical work.

212

Синєока Г.Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до формування гендерної культури школярів

214

Скоробогатова М.Р. Педагогическая практика как ведущий компонент в становлении будущих учителей

216

Сладких І.А. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання в технічних університетах

220

Сищенко Ю.Р. Рекомендації щодо використання системи мовленнєвотворчих завдань у підготовці майбутніх учителів іноземної мови.

222

Тинкалюк О. В. Організація самостійної роботи студентів економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу у вищій школі (на прикладі вивчення іноземної мови).

225

Тітаренко С.А. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів під час опанування дисципліною "Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку"

229

Трубіцина В.І. Конфуціанські цінності та їх вплив на формування змісту морального виховання в Китаї у ХХ ст.

231

Трубник І.В. Формування мотиваційного компонента професійної готовності майбутніх вихователів

235

Туриця О.О. Використання сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення хімічних дисциплін.

238

Тягнирядно Є.В. Формування правописних умінь студентів – майбутніх юристів.

242

Хребтова В.В. Формування полікультурної компетентності майбутніх юристів засобами іноземних мов

244

Черникова Е.Г. Факторы социально-профессиональной адаптации молодых учителей.

247

Шепель М.Є. Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх учителів до простору загальноосвітнього середовища.

252

Яворська Г.Х. Етична культура юриста: поняття та структура

254

Резюме / Summary.

257

Наші автори.

279

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.