Valeriia Ovcharova. Factors of Effective Implementation of Social Work Within Youth Engagement in Volunteering at The Community Level.

(2020) Science and education, 3, 138-149. Odessa.

Valeriia Ovcharova,
PhD student,
Department of the Social Philosophy and Public Administration,
Zaporizhzhia National University,
66, Zhukovskogo Str., Zaporizhzhia, Ukraine


FACTORS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF SOCIAL WORK WITHIN YOUTH ENGAGEMENT
IN VOLUNTEERING AT THE COMMUNITY LEVEL


SUMMARY:

The article is devoted to the determination of factors that can influence the effective implementation of social work within youth engagement in volunteering within community. To conduct this study, scientific works, key researches and the legislation of Ukraine were analyzed. Due to the decentralization reform in Ukraine, community social work becomes in the center of attention. Considering that community development depends on human capacity, work with young people is a key direction of community social work. It should be noted that community social work aims not only to meet the individual needs of community residents but also to develop a community in general. Volunteering is one of the instruments of implementation of community social work and youth engagement. We think that youth engagement in volunteering within social work is effective if it contributes to community development and meets the needs of young people. Based on recent national sociological researches, we have analyzed values, interests, needs of modern youth in Ukraine and typical problems faced by communities. The results of these analyses helped to identify the following factors, which influence effective youth engagement in volunteering within community social work: subject-subject relationship, orientation on individual interest of youth and features of the motivation of their participation in the process of community problem-solving, orientation towards solving specific problems of communities.


KEYWORDS:

community social work, social work with youth, volunteering, youth, decentralization.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Tkachuk, Y. (Eds.). (2019). Actyzizatsia molodi ta zaluchennia do dialnosti pozvytku gromad [Youth activization and engagement into the community development]. Retrieved from https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file /405/Youth_Engagement_Practices.pdf [in Ukrainian].
2. Analitychnyi zvit doslidzhenia «Decentralizacia ta reforma miscevogo samovriaduvannia: rezultaty chetvertoi hvyli doslidzhenia» [Analytical report of research «Decentralization and reform of public administration: the result of fourth wave of research»]. (2019). Kyiv International Institute of Sociology. Retrieved from http://www.kiis.com.ua/materials/pr/20191103_decentrali sation/decentr_ukr.pdf [in Ukrainian].
3. Boyarko, I. Zlucinina, T., et al. (2019). Analitychnyi zvit z provedennia reprezentatyvnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia stanovyshcha molodi v Ukrain [Analytical report of representative sociological research of current situation with youth].Retrieved from: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2020/02/12/22/Analitich nii_ZVIT_2019.pdf [in Ukrainian].
4. Dumcheva, A., Sacovych, O., Savchuk, S., et. al. (2019). Analitychnyi zvit «Stanovyshche molodi v Ukraini» [Analytical report «Situation of youth in Ukraine». Retrieved from http://www.un.org.ua/images/documents/4790/THE%20S TATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%2020 19%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf [in Ukrainian].
5. Analitychnyi zvit «Spivrobitnytstvo hromad: novi mozhlyvosti dlia osvity ta medytsyny» [Analytical report «Communities cooperation: new opportunities for education and healthcare»]. (2019). NGO “Hryhoriy Yakhymovych Foundation” & NGO “Association for the Improvement of Citizens Self-Organization”. Retrieved from http://cooperation.acsa.com.ua/ [in Ukrainian].
6. Bezpalko, O. V. (2006). Orhanizatsiia sotsialnopedahohichnoi roboty z ditmy ta moloddiu u terytorialnii hromadi [Carrying out social-pedagogical work with children and youth in community]. Kyiv: Nauk. Svit [in Ukrainian].
7. Bezpalko, O. V. (2005). Sotsialna robota v gromadi [Social work in the community]. Kyiv: Centr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
8. Vesperis, S. Z., & Reshetnyak, Ya. V. (2018). Detsentralizatsiia: problemy novosformovanykh obiednanykh terytorialnykh hromad [Decentralization: the problems of newsformed amalgamated territorial hromadas] Науковий вісник Ужгородського національного університету – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series "Economics", 19(1), 46–50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(1)__13 [in Ukrainian].
9. Bousel, V. T. (Eds.). (2001) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Irpin: Perun [in Ukrainian].
10. Vainola, R. Kh., Kapska, A. I., Komarova, N. M., et al. (2002). Volonterskyi rukh v Ukraini: tendentsii rozvytku [Volunteer Movement in Ukraine: Development Trends]. Kyiv: Akadempres [in Ukrainian].
11. Gorilyi, A. G. (2001). Istoriia sotsialnoi roboty v Ukraini [History of social work in Ukraine]. Ternopil [in Ukrainian].
12. Dorosh, U. M. (2017). Do vyznachennia poniattia detsentralizatsii vlady [Defining the concept of decentralization of power]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 3, 130–137 [in Ukrainian].
13.Seriohin, S. M (Eds.). (2015). Zvit pro sotsiolohichne doslidzhennia «Perspektyvy rozvytku obiednanykh hromad u Dnipropetrovskii oblasti» [Report of sociological research «Prospects of developments of amalgamated territorial communities in the Dnipropetrovsk Oblast»]. Dnipro: DRIDU NADU Retrieved from http://dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/2015_zvit.PDF [in Ukrainian].
14.Lazaruk, A. (2003). Tsinnosti liudyny u naukovopsykholohichnomu osmyslenni [Human values in scientific and psychological understanding]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and Society, 2, 19-37. Retrieved from http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29630 [in Ukrainian].
15.Liakh, T. L. (2011). Vydy motyvatsii do volonterskoi diialnosti [Type of motivation to volunteering activities]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Zaporizhzhia National University. Zaporizhzhia, 2 (15), 37–41 [in Ukrainian].
16.Liakh, T. L. (2004). Volonterstvo yak suspilnyi fenomen [Volunteering as social phenomenon]. Problemy pedahohichnykh tekhnolohii – Issues of pedagogical phenomenon, 3-4, 139–144. Lutsk [in Ukrainian].
17.Liakh, T. L. (2002). Volonterskyi rukh ta suchasni tendentsii rozvytku volonterskykh orhanizatsii v Ukraini [Volunteering movement and modern tendential of volunteer organizations development in Ukraine]. Problemy pedahohichnykh tekhnolohii – Issues of pedagogical phenomenon, 2, 44–53. Lutsk [in Ukrainian].
18.Liakh, T. L. (2010). Metodyka orhanizatsii volonterskykh hrup [Methods of organizing volunteer groups]. Kyiv: Borys Hrinchenko Kyiv University [in Ukrainian].
19.Liakh, T. L. (2013). Planuvannia zaluchennia volonteriv yak vazhlyvyi komponent volonterskoi prohramy [Volunteer Planning Planning as an Important Component of a Volunteer Program]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University, 23(1), 206-213 [in Ukrainian].
20.Liakh, T. L. (2002). Suchasni tendentsii rozvytku volonterskykh orhanizatsii v Ukraini [Development trends of volunteer’s organization development in Ukraine]. Molod, osvita, nauka, kultura i natsionalna samosvidomist – Youth, education, science, culture and national identity: Proceedings of the National Scientific and Practical Conference (Vols. 1), (pp. 122-124). Kyiv [in Ukrainian].
21.Zvereva, I., & Laktionova, G. (2001). Pidhotovka volonteriv ta yikh rol u realizatsii sotsialnykh proektiv [Preparation of volunteers and their role in social projects implementation]. Kyiv [in Ukrainian].
22.Poliakova, S. V. (2017). Detsentralizatsiia vlady v Ukraini: problemy obiednanykh hromad [Decentralization of authority in Ukraine: problems of the united communities]. Visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University, 13, 1033 – 1038 [in Ukrainian].
23. Yelcheva, L. O., Ibrahimova, I. M., et al. (2007). Posibnyk z rozvytku hromad: Praktychnyi poradnyk [Manual on community development: practical guidance]. Kyiv [in Ukrainian].
24.Zakon Ukrainy «Pro volonresky dialnist”: pryiniato 19.04.2011 р. № 3236-VI. [Law “On volunteering activity”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 [in Ukrainian].
25.Zakon Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad»: pryiniato 5.02.2015 r. №157- VIII. [Law «Оn uniting of territorial communities on an optional basis»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 [in Ukrainian].
26.Zakon Ukrainy «Pro sotsialnu robotu z simiamy, ditmy ta moloddiu»: pryiniatyi 21.06.2001 roku №2558- III. [Law «On socal work with families, children and youth»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14 [in Ukrainian].
27.Resultaty opytuvania «Potreby miscevykh gromad» [The results of survey «Needs of local communities»]. Kyiv International Institute of Sociology. (2016). Retrieved from https://www.slideshare.net/ednannia/2- 72659476 [in Ukrainian].
28.Rezultaty sotsiolohichnoho doslidzhennia «Osoblyvosti vprovadzhennia reformy detsentralizatsii v Zaporizkii oblasti» [The results of the sociological research «Features of decentralization reform implementation in the Zaporizhzhia Oblast»]. (2017). Independent Researching Group. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/pics/upload/7966be3e2658 1d4de687419a0d3d49b3728.pdf [in Ukrainian].
29.Semygina, T. V. (2004). Robota v hromadi: praktyka y polityka [The work in community: theory and practice]. Kiev: Academy [in Ukrainian].
30.Semygina, T. V. (2005). Sotsialni posluhy na rivni hromady: ukrainskyi dosvid i perspektyvy [Social services on community level: Ukrainian experience and prospects]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].
31.Slozanska, H. I., Horishna, N. M. (2016). Diialnist fakhivtsia iz sotsialnoi roboty z nadannia sotsialnykh posluh naselenniu u terytorialnii hromadi [Activities of professional social worker in social services providing in the local community]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» - Scientific papers of Khmelnytsky Institute of University Social Technologies «Ukraine», 12, 113–119 [in Ukrainian].
32.Slozanska, H. I. Roli fakhivtsia iz sotsialnoi roboty v terytorialnii hromadi [Roles of a specialist in social work in a territorial community]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 1 (40), 265–269 [in Ukrainian].
33. Kapska, A. Y. (Eds.). (2001). Tekhnolohizatsiia volonterskoi roboty v suchasnykh umovakh [Technologization of volunteer work in modern conditions]. Kyiv [in Ukrainian].
34.Tiuptia, L. T. & Ivanova, I. B., (2004) Sotsialna robota: Teoriia i praktyka [Social work: theory and practice]. Kyiv: Ukraina [in Ukrainian].
35.Zhdanov, I. O., Yarema, O. Y., et al. (Eds.). (2018). Uchast molodi v protsesakh reformuvannia derzhavy. Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2017 roku) [Youth participation in the process of state reforming. Annual report to President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministry of Ukraine regarding current state of youth (based on information from 2017 year)]. Kyiv: DP «Redaktsiia informatsiinoho biuletenia «Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy», 2018 [in Ukrainian].
36. Sait proekty «Fond Gromad» [Site of the project «Communities’ funds»]. Retrieved from http://ednannia.ua/our-programs-andactivities/pidtrymuiemo-lokalnu-filantropiiu/166-fondyhromad/133-scho-take-fond-gromadi [in Ukrainian].
37.Buhler, S., Tudor-Garth, B., Gettser, G. (1931). Sotsialno-psikhologicheskoe izuchenie rebenka pervogo goda zhizni [Socio-psychological study of a child in the first year of life]. L. S. Vygotsky (Eds.). Moscow: Gosmedizdat.
38. Grigoriev, S. I., Gusliakova, L. G., Gusova, S. A. (2008). Sotsyalnaia rabota s molodezhiu [Social work with youth]. Moscow: Gardariki [in Russian].
39. Kon, I. S. (1998). Sotsiologiya molodezhi. Kratkiy slovar po sotsiologii [Sociology of youth. Concise Dictionary of Sociology]. D. M. Gvishiani (Eds.). Moscow: Politizdat.
40. Kondratieva, Y. V., (2011). Problemi sotsyalnoi raboty s molodezhiu [Issues of social work with youth]. Saint-Petersburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo univerciteta upravlenia i ekonomiki [in Russian].
41.Pein, M. (1997). Obshchyna kak osnova sotsyalnoi polytyky y sotsyalnoi ydey [Community as base social policy and social idea]. Vzaymosviaz sotsyalnoi raboty y sotsyalnoi polytyky – Interconnection between social work and social policy, 44–62 [in Russian].
42.Erikson, E. H. (1959). Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological Issues, 1, 1–171. 
43.Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. Adopted by the Congress of Local and Regional Authorities of Europe on the 10th session. (n.d.) salto-youth.net. Retrieved from https://www.salto-youth.net/downloads/4-17- 1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%2 0Participation%20of%20YP.pdf

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.