Rodion Yahotin, Tetiana Dehtiarenko, Svitlana Khalaidzhi. Peculiarities of The Training Process of Boxing Students Taking Into Account Their Psychomotor State.

(2020) Science and education, 3, 131-138. Odessa.

Rodion Yahotin,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences),
senior lecturer of the Department of Physical Education and Sports,
Odessa National Academy of Food Technology,
112, Kanatna Str., Odessa, Ukraine,
Tetiana Dehtiarenko,
Doctor of Medicine, professor,
Department of Biology and Health Care,
The State institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky",
26, Staroportofrankivska St., Odessa, Ukraine,
Svitlana Khalaidzhi,
PhD (Candidate of Science in Physical Education and Sports), lecturer,
Department of physical education and sports,
Odessa National Academy of Food Technology,
112, Kanatna Str., Odessa, Ukraine,


PECULIARITIES OF THE TRAINING PROCESS OF BOXING STUDENTS TAKING INTO
ACCOUNT THEIR PSYCHOMOTOR STATE


SUMMARY:

The article is devoted to the problem of organizing the training process in boxing classes in higher education institutions. Determining the features of the psychomotor state of boxing students and its consideration in the dynamics of training allows optimizing the process of physical training of future professionals and contributes to the achievement of planned sports results. A specialized training program has been developed, which consists of nine complex specialized physical exercises aimed at developing the coordination qualities of boxing students. The aim is to investigate the state of psychomotor state of boxing students under the conditions of using specialized coordination physical exercises. A significant positive dynamics of psychomotor state indicators of boxing students has been established under the condition of using specialized physical exercises of coordination orientation. The obtained results expand the scientific information on the need to take into account the psychomotor state of students engaged in boxing. The existing programs of the training process have been supplemented, which are aimed at improving the coordination qualities of boxing students. In the context of modeling the modern system of physical education in higher education institutions, the effectiveness of the use of a sectional form of organization of classes has been proved, which involves the consideration of individualized features of the psychomotor state of student.


KEYWORDS:

psychomotor state, coordination, students, boxing, physical exercises.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Klymenko, A. I. (2010). Koordynatsiini zdibnosti v strukturi spetsialnoi rukhovoi pidhotovlenosti yedynobortsiv [Coordination abilities in the structure of special motor training of wrestlers]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 3, 33–35 [in Ukrainian].
2. Korobeinikov, H. V, Zhyrnov, O. V., Korobeinikova, L. H., Volskyi, D. S., Mishchenko, V. S., Dudnyk, O. K., & Ivashchenko, O. O. (2018). Neirodynamichni funktsii ta statokinetychna stiikist kvalifikovanykh kikbokseriv [Neurodynamic functions and statokinetic stability of skilled kickboxers]. Biomekhanichni, pedahohichni, medyko-biolohichni ta psykholohichni aspekty fizychnoho vykhovannia ta sportu – Biomechanical, pedagogical, medical-biological and psychological aspects of physical education and sports, 154 (1), 90–94 [in Ukrainian].
3. Krutsevych, T. & Panhelova, N. (2016). Suchasni tendentsii shchodo orhanizatsii fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh. [Current trends in the organization of physical education in higher education]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia – Sports Bulletin of the Dnieper, 3, 110–114 [in Ukrainian].
4. Mantrova, I. (2007). Metodicheskoye rukovodstvo po psikhofiziologicheskoy i psikhologicheskoy diagnostike [Methodical guide to psychophysiological and psychological diagnosis]. Ivanovo, Russia: OOO Neyrosoft [in Russian].
5. Nazymok, V. V. (2012). Motyvatsiia studentiv do zaniat boksom u protsesi fizychnoho vykhovannia. [Motivation of students to make boxing in the process of physical education]. Pedahohika, psykholohiia ta medykobiolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Pedagogy, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 8, 54–56 [in Ukrainian].
6. Sapehina, I., Shepelenko, T., & Luchko, O. (2016). Vykorystannya koordynatsiynoyi drabyny u navchalʹno-trenuvalʹnomu protsesi zi studentamy riznykh spetsializatsiy v UkrDUZT. [The use of the coordination ladder in the educational process with students of different specializations in UkrDUZT]. Zdorov'ya, sport, reabilitatsiya – Health, Sport, Rehabilitation, 2 (2), 53–55 [in Ukrainian].
7. Serhiyenko, V. M. (2015). Systema kontrolyu rukhovykh zdibnostey studentskoyi molodi: teoriya i metodolohiya fizychnoho vykhovannya: monohrafiya [System of control of motor abilities of student youth: theory and methodology of physical education]. Sumy: Sumsky derzhavny universytet [in Ukrainian].
8. Sergienko, L. & Chekmaryova, N. (2007). Psykhomotorni zdibnosti lyudyny: zahalʹne ponyattya, klasyfikatsiya ta znachennya v systemi sportyvnoho vidboru [Abilities of a person: a general concept, classification and meaning in the system of sports selection]. Teorìâ ta metodika fìzičnogo vihovannâ – Theory and methodology of physical education, 3, 6‒9 [in Ukrainian].
9. Stadnyk, V. V. (2013). Vyznachennia sportyvnykh upodoban dlia pozaakademichnykh zaniat studentiv natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [Determination of sports preferences for extracurricular activities of students of the National University «Lviv Polytechnic»]. Pedahohika: teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia «Nauka i osvita» – Pedagogy: theory and methods of physical education «Science and Education», 4, 211–214 [in Ukrainian].
10. Furman, Y. M., Miroshnychenko, V. M., & Drachuk, S. P. (2013). Perspektyvni modeli fizkulturnoozdorovchykh tekhnolohiy u fizychnomu vykhovanni studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Perspective models of physical culture and health technologies in physical education of students of higher educational institutions]. Kyiv: NUFVSU, «Olimpic literature» [in Ukrainian].
11. Khalaidzhi, S. V., Kananykhina, E. M., Sergeeva, T. P., & Yagotin, R. S. (2020). Pedahohichni umovy formuvannya kulʹtury zdorovʺyazberezhennya maybutnikh fakhivtsiv na zasadakh mizhdystsyplinarnoyi intehratsiyi [Pedagogical conditions for forming a culture of health care for future professionals on the basis of interdisciplinary integration]. Pedahohichni nauky realiyi ta perspektyvy – Pedagogical sciences reality and perspectives, 2(72), 235–242. DOI: https://doi.org/10.31392/npu-nc.series5.2020.72-2.51 [in Ukrainian].
12. Yurchenko, I. V. (2018). Boks u systemi fizychnoho vykhovannya student·sʹkoyi molodi [Boxing in the system of physical education of student young people]. Fizychne vykhovannya ta sport. Molodyy vchenyy – Physical education and sports. A young scientist; 2 (54): 466– 469 [in Ukrainian].
13. Ahmad, A., Jusoh, N., & Tengah, R. (2019). Acute physiological responses and performance following subsequent CrossFit ‘CINDY’ workout with Zea Mays juice. Physical Education of Students, 23(2), 57–63. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2019.0201 [in English].
14. Bevans, K. B., Fitzpatrick, L.-A., Sanchez, B. M., Riley, A. W., & Forrest, C. (2010). Physical Education Resources, Class Management, and Student Physical Activity Levels: A Structure-ProcessOutcome Approach to Evaluating Physical Education Effectiveness. Journal of School Health, 80(12), 573–580. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00544.x [in English].
15. Degtyarenko, T. V., Dolgier, E. V., Yagotin, R. S. & Kodzhebash, V. F. (2019). Psycho-motility of a person in the context of its psychophysiological support and genetic determination. Journal of Physical Education and Sport, 19 (3), 1526‒1531 [in English].
16. Lundáková, A. (2010). Zdravotní tмlesná výchova na vysoké škole. Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví, recenzovaný sborník. 5th International Symposium. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani, 5, 89–94 [in English].
17. Mohammed, M., & Choi, H. (2020). Can eight weeks of judo and taekwondo physical education improve the health-related fitness of male university students? Physical Education of Students, 24(2), 109–114. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0206 [in English].
18. Yagotin, R. S., Degtyarenko, T. V., Bosenko, A. I., Plisko, V. I., & Dolinsky, B. T. (2019). Criterion score of the physical and psychophysiological condition of students in the context of determining their individual adaptability to physical loads. Physical Education of Students, 23(1), 51–57. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2019.0108 [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.