Iryna Humeniuk. Polycode Text as a Means of Implementation of The Text-Centric Teaching Technology.

(2020) Science and education, 3, 97-103. Odessa.

Iryna Humeniuk,
PhD (Candidate of Philological Sciences), Associate Professor,
Department of Pedagogy of Primary Education,
Vasyl Stefanyc Precarpathian National University,
57, Shevchenkо Str., Ivano-Frankivsk, Ukraine


POLYCODE TEXT AS A MEANS OF IMPLEMENTATION OF
THE TEXT-CENTRIC TEACHING TECHNOLOGY


SUMMARY:

Formation of spoken and written professional language of students is connected with the increase of the level of a set of their competences. The efficiency of this process largely depends on usage of the potential of the text-centric technology in the process of teaching the Ukrainian language for professional purposes because text is the main means for creation of professional context. The aim of the article is determination of directions of implementation of the textcentric teaching technology of the Ukrainian language for professional purposes at pedagogical institutions of higher education, and analysis of the functional load of polycode text in this context. A set of methods has been used in the research process: the theoretical methods (reflexive analysis and generalization of literary sources for clarification of the level of solving the issue in the modern scientific area), the methods of visualization and generalization (for elucidation of the ways of usage of polycode texts while teaching the course). On the basis of analysis of scientific definitions of the concept “text” and its main features, there has been formulated a linguo-didactic definition of educational text and vectors of implementation of the text-centric teaching technology of the Ukrainian language for professional purposes at pedagogical institutions of higher education. Research of polycode text as a means of implementation of the text-centric teaching has been conducted, the main kinds of polycode texts and their functional load in the course of the Ukrainian language for professional purposes have been defined and analyzed. The exceptional didactic potential of hypertext as a modern form of organization of material, which is becoming especially important in conditions of distant education, is emphasized. The most efficient organizational forms of working with hypertext have been defined. Considering the features of the structure of polycode text (combination of the verbal and nonverbal components), document has been defined as its specific form. The holistic view of the studied issue is illustrated by the constructed model of the textcentric teaching technology of the Ukrainian language for professional purposes at pedagogical institutions of higher education.


KEYWORDS:

text, educational text, polycode text, hypertext, Ukrainian language for professional purposes.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Aleksandrov, E. P., Voroncova, M. V. (2015). Uchebnyi tekst i tekstovaya deyatelnost v obrazovatelnom protsesse. [Educational text and textual activity in the educational process]. Sovremennye naukoyomkie tehnologii. Pedagogicheskie nauki – Modern KnowledgeIntensive Technologies. Pedagogical Sciences, 6, 56–61. Retrieved from https://www.toptechnologies.ru/ru/article/ view?id=35060 [in Russian].
2. Hanych, D. I., Oliynyk, I. S. (1985). Slovnyk linhvistychnykh terminiv. [Dictionary of linguistic terms]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
3. Hryniuk, H. A., Semenchuk, Yu. A. (2007). Vidbir navchalnoho materialu dlia formuvannia anhlomovnoyi leksychnoyi kompetentsiyi u studentivekonomistiv. [Selection of educational material for the formation of English lexical competence of students of economics]. Inozemni movy – Foreign Languages, 2, 30– 34 [in Ukrainian].
4. Humeniuk, I. М. (2019). Analiz sutnosti ta vektornoho zastosuvannia kontekstnoho pidkhodu do vykladannia kursu «Ukrayinska mova za profesiynym spriamuvanniam». [Analysis of the essence and vector application of the contextual approach to teaching the course "Ukrainian language for professional purposes"]. Hirska shkola Ukrayinskykh Karpat – Mountain School of the Ukrainian Carpathians, 20, 89–92 [in Ukrainian].
5. Humeniuk, I. М. (2017). Dyskursolohichni oriyentyry u vykladanni dystsypliny «Ukrayinska mova za profesiynym spriamuvanniam». [Discursological guidelines in teaching the discipline "Ukrainian language for professional purposes"]. Liudynoznavchi studiyi: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. I. Franka. Seriya «Pedahohika» – Human Studies: a Collection of Scientific Articles of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. ‘Pedagogy’ Series, issue 4/36, 74–82 [in Ukrainian].
6. Humeniuk, I. M. (2019). Kompetentnisna linhvodydaktychna paradyhma yak kintsevyi rezultat navchannia ukrayinskoyi movy za profesiynym spriamuvanniam. [Competence linguodidactic paradigm as the end result of teaching the Ukrainian language for professional purposes]. Naukovyi visnyk Liotnoyi Akademiyi. Seriya: Pedahohichni nauky – Scientific Bulletin of Flight Academy. Section: Pedagogical Sciences, 6, 190– 195 [in Ukrainian].
7. Derba, S. M. (2018). Tekst yak osnovnyi zasib u protsesi navchannia ukrainskoyi movy yak inozemnoyi [Text as the main tool in the process of learning Ukrainian as a foreign language]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya»: seriya «Filolohiya» – Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University. ‘Philology’ Series,1(69), part. 1, 128–130 [in Ukrainian].
8. Drozdova, I. P. (2013). Typolohiya navchalnykh tekstiv dlia rozvytku profesiynoho movlennia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nefilolohichnoho profiliu. [Typology of educational texts for the development of professional speech of students of higher educational institutions of non-philological profile]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity. Mizhpredmetni zviazky. Naukovi doslidzhennia. Dosvid. Poshuky – Language Teaching at Higher Educational Institutions. Cross-Curricular Links. Scientific Research. Experience. Search, 23, 15–21. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vmvn_2013_23_4 [in Ukrainian].
9. Zavadska, O. V. (2016). Fenomen kreolizovanoho tekstu: aktualna problema suchasnykh linhvistychnykh doslidzhen. [The phenomenon of creolized text: an urgent problem of modern linguistic research]. Linhvistychni doslidzhennia: Zb. nauk. prats KhNPU im. H. S. Skovorody – Linguistic Studies: a Collection of Scientific Articles of H. S. Skovoroda KhNPU, 43, 163–169 [in Ukrainian].
10.Zarubina, N.D. (1981). Tekst: lingvisticheskiy i metodicheskiy aspekty. [Text: linguistic and methodological aspects]. Moscow: Russkiy yazyk [in Russian].
11.Zommer, G. (1996). Tipy pismennykh uchebnykh tekstov dlia razvitiya govoreniya i pisma. [Types of written instructional texts for the development of speaking and writing]. Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki – Issues of Linguistics and Linguodidactics: Proceedings of the MAPRYAL Conference. (pp. 223–228). Krakov [in Russian].
12. Misiats, N. (2002). Hipertekst – novyi krok u rozvytku tekstu. [Hypertext is a new step in the development of text]. Volyn-Zhytomyrshchyna. Istorykofilolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem – VolynZhytomyr Region. A Historical and Philological Collection of Regional Problems, 9, 103–105. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38233 [in Ukrainian].
13. Nepyivoda, N. F. (1997). Mova ukrainskoyi naukovo-tekhnichnoyi literatury (funktsionalnostylistychnyi aspekt) [Language of Ukrainian scientific and technical literature (functional and stylistic aspect)]. Doctor's thesis. Kyiv [in Ukrainian].
14. Nikitina, A. V. (2015). Polikodovi teksty yak linhvodydaktychni zasoby navchannia ukrainskoyi movy. [Polycode texts as linguodidactic means of teaching the Ukrainian language]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University, 3, 219–223 [in Ukrainian].
15.Symonenko, T. V. (2006). Teoriya i praktyka formuvannia profesiynoyi movno-komunikatyvnoyi kompetentsiyi studentiv filolohichnykh fakultetiv. [Theory and practice of formation of professional language and communicative competence of students of philological faculties]. Cherkasy: Vovchok O. Yu. Publishing House [in Ukrainian].
16.Feller, M. (1984). Stil i znak. Stil kak sposob izobrazheniya deistvitelnosti [Style and sign. Style as a way of depicting reality]. Lvov: Izdatelstvo pri Lvovskom gosudarstvennom universitete izdatelskogo obyedineniya «Vyshcha shkola». [in Russian].
17.Chepelieva, N. V. (2015). Tekst i chytach [Text and reader]. Zhytomyr: Publishing House of DDPU named after Ivan Franko [in Ukrainian].
18. Nelson, T. H. (1965). «The Hypertext». Proc. Int. Documentation Federated Conference [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.