Mykhailo Khoroshukha, Sergii Ivashchenko, Iryna Omeri, Olha Buriak. Influence of Serological Markers of Blood Groups on The Development of Main Mental Functions of Young Athletes. (Dedicated to the memory of Professor Leonid Sergiyenko)

(2020) Science and education, 2, 50-56. Odessa.

Mykhailo Khoroshukha,
Doctor of Pedagogical Sciences, PhD (Candidate of Medical Sciences),
associate professor, professor of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology,
Sergii Ivashchenko,
Doctor of Medical Sciences,
professor of the Department of Physical, Rehabilitation and Biokinesiology,
Iryna Omeri,
PhD (Candidate of Biological Sciences),
associate professor, Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology,
Olha Buriak,
senior lecturer of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology,
Boris Grinchenko University of Kyiv,
13-B, Tymoshenko Str., Kyiv, Ukraine


INFLUENCE OF SEROLOGICAL MARKERS OF BLOOD GROUPS ON THE DEVELOPMENT OF
MAIN MENTAL FUNCTIONS OF YOUNG ATHLETES
Dedicated to the memory of Professor Leonid Sergiyenko


SUMMARY:

The influence of serological markers of blood groups on the development of basic mental functions (attention, perception, thinking) of young athletes aged 13–16 years has been researched in this article. From the available literature sources it was found that for the effective performance by athletes of long and sufficiently intense physical and, in some cases, mental loads, one of the necessary conditions for their training and competitive activities are basic mental processes, including attention, perception, thinking, memory. The aim of the work is to analyze and summarize the data of our multi - year research of the influence of serological markers of blood groups of the ABO system on the development of basic mental functions of adolescent athletes who specialize in various sports. The study involved adolescent athletes of a specialized sports institution (Brovary Higher School of Physical Culture) (n=139), which according to the classification of sports by A. Dembo (1980) were divided into two groups: group A – speed and power sports (n=74); group B – endurance sports (n = 65). The control group consisted of students aged 13–16 (n=106) of secondary schools who did not play sports. The study of mental functions was conducted according to generally accepted and scientifically grounded methods. As a result of the conducted research the fact of possible use of blood groups in genetic forecasting of development of attention, perception of time and logical thinking of student's youth has been established.


KEYWORDS:

 mental functions, research, young athletes, students, adolescence.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Bulich, E. G., Muravov, I. V. (2003). Zdorovie cheloveka: Biologicheskaya osnova zhiznedeyatelnosti i dvigatelnaya aktivnost v eyo stimulyacii [Human health: The biological basis of life and physical activity in its stimulation]. Кiev: Olimpiyskaya literatura [in Russian].
2. Vizitey, N. N. (2005). Sociologiya sporta [Sociology of Sport]. Kiev: Olimpijskaya literatura [in Russian].
3. Volkov, L. V. (1997). Teoriya sportivnogo otbora: sposobnosti, odarennost, talant [Theory of sports selection: abilities, giftedness, talent]. Kiev: Vezha [in Russian].
4. Dembo, A. G. (1980). Aktualnye problemy sovremennoy sportivnoy meditsiny [Actual problems of modern sports medicine]. Moscow: Fizkultura i sport [in Russian].
5. Koryagina, Yu. V. (2006). Vospriyatie vremeni i prostranstva v sportivnoj deyatelnosti [Education of time and space in sports activities]. Moscow: Nauchnoizdatelskiy centr «Teoriya i praktika fizicheskoy kultury i sporta» [in Russian].
6. Lebediev, S. I., & Tiurin, O. Yu. (2016). Vplyv trenuvalnoho protsesu za prohramoiu dytiacho-yunatskoi serednoi shkoly na psykhofiziolohichni yakosti futbolistiv rokiv [Influence training process program for coach physiological quality of players 10–12 years]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk – Slobozhansky scientific and sports bulletin, 1 (51), 38-42 [in Ukrainian].
7. Lukavenko, Ye. H. (2002). Rozvytok intelektualnykh zdibnostei studentiv za dopomohoiu sportyvnoho oriientuvannia [The development of intellectual abilities of students with orienteering]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 28, 22-26 [in Ukrainian].
8. Lushchak, A. R. (2001). Diahnostyka psykhofizychnoi pidhotovky kursantiv navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy [Diagnosis of psychophysical training of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
9. Makarenko, N. V., Puhov, V. A., & Kolchenko, N. V. (1987). Osnovy professionalnogo psihofiziologicheskogo otbora [Fundamentals of professional psychophysiological selection]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].
10. Makuts, T. B. (2015). Osoblyvosti proiavu uvahy u tenisystiv 14–15 rokiv ta yii vplyv na efektyvnist zmahalnoi diialnosti [Features of attention in tennis players of 14-15 years and its impact on the efficiency of competitive activity]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov, 12 (67), 82-85 [in Ukrainian].
11. Marishhuk, V. L., Bludov, Yu. M., Plahtienko, V. A., & Serova, L. K. (1990). Metodiki psihodiagnostiki v sporte [Technique of psycho-diagnostics in sports]. Moscow: Prosveshhenie [in Russian].
12. Nikolaichuk, I. Yu. (2005). Rol fizychnoi kultury v vykhovanni dukhovno-fizychnykh yakostei molodi [The role of physical culture in the education of spiritual and physical qualities of youth]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. Kharkiv– Donetsk: KhDADM (KhKhPI), 10, 104-106 [in Ukrainian].
13.Rodionov, A. V. (2006). Problemy psihologii sporta [Psychology of sports]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury – Theory and practice of physical education, 6, 2-4 [in Russian].
14.Sergієnko, L. P. (2007). Aktualnі psihologіchnі problemi sportivnogo vіdboru [Current psychological problems of sports selection]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Chernihiv State University, 44, 99–105 [in Ukrainian].
15.Soloshenko, R., & Nedogonova, D. (2011). Zdatnist do vidtvorennia chasovykh vidrizkiv tryvalosti ta yii henetychna obumovlenist [The ability to reproduce time intervals duration and its genetic conditioning]. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Chernihiv State University, 86, 134-137 [in Ukrainian].
16. Horoshuha, M. F. (2011). Osoblivostі genetichnogo prognozuvannya rozvitku psihіchnih oznak lyudini (na prikladі mislennya) [Features of genetic prediction of the development of mental traits (on the example of thinking)]. Naukovij chasopis Nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі M. P. Dragomanova – Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov (Edd G. M. Arzyutov), 11, 469–473 [in Ukrainian].
17. Horoshuha, M. F. (2014). Osnovi zdorovya yunih sportsmenіv: monografіya [Fundamentals of health of young athletes: a monograph]. Kyiv: NUBіP Ukraїni [in Ukrainian].
18.Shvarc, V. B., & Hrushchev, S. V. (1984). Mediko-biologicheskie aspekty sportivnoj orientacii i otbora [Medical and biological aspects of sports orientation and selection]. Moscow: Fizkul'tura i sport [in Russian].
19.Shinkaruk, O. (2001). Osnovnі osoblivostі regіonalnikh sistem vіdboru ta orіentatsіi sportsmenіv u rіznih vidah sportu [The main features of regional systems of selection and orientation of athletes in different sports]. Teorіya і metodika fіzichnogo vihovannya і sportu – Theory and methods of physical education and sports, 4, 27– 33 [in Ukrainian].
20.Shutov, A. P. (2005). Fizicheskaya kultura kak sredstvo vospitaniya moralnykh kachestv lichnosti [Physical culture as a means of educating the moral qualities of the individual]. Pedagogіka, psihologіya ta medikobіologіchnі problemi fіzichnogo vihovannya і sportu – Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical activity and sport. Kharkіv–Donetsk: HDADM (HKHPІ), 10, 68-70 [in Russian].
21. Atkinson, G., & Speirs, L. (1998). Diurnal variation in tennis service. Perceptual & Motor Skills. Vol. 86. N.3 (2). P. 1335-1338 [in English].
22. Dalton, B., McNaugghton, L., & Davoren B. (1997). Circadian rhythms have no effect on cycling performance. Int. J. Sport Med. N 18. P. 538-542 [in English].
23.Fox, M. N., Webber, L. S., Thurmon, T. F., & Berenson, G. S. (1986). ABO blood group associations with cardiovascular risk factor variables. II Blood pressure, obesity and their anthropometric covariables the Bogutusa Heart Study. Human Biology. Vol. 58. N 4. P. 549-584 [in English].
24.Fournier, M., Ricci, I., Taylor, A. W., Ferguson, R. J., Montpetit, R. R., & Chaitman, B. R. (1982). Skeletal muscle adaptation in adolescent boys: sprint and endurance training and detraining. Med. Sci. Sports Exerc. Vol. 14, P. 453-456 [in English].
25. Hastie, P., Sinelnikov, O. A., & Guarinoc, A. J. (2009). The development of skill and tactical competencies during a season of badminton. European Journal of Sport Science. 9. P. 133-140 [in English]. 26.Lyshevska, V., & Shepoval, S. (2017). Serological markers in the prognosis of the development of human speed abilities. Physical education, sports and health culture in modern society. N 4(40). P. 53-59 [in English]. 
27. Mykhailo Khoroshukha, Sergiy Putrov, Lyudmyla Sushchenko, Oleg Bazylchuk & Vitaliy Kabashnyuk (2018). Influence of blood types serologic markers on development of concentration function of young 13-16 year old athletes. Journal of Physical Education and Sport. 18 (Supplement issue 4). Art 278. P.1890-1895 [in English].
28. Mykhailo Khoroshukha, Sergiy Putrov, Lyudmyla Sushchenko, Oleg Bazylchuk & Vitaliy Kabashnyuk (2019). Peculiarties of using blood types serologic markers for the development of time perception function of young athletes aged 13-16. Journal of Physical Education and Sport. 19. Art 83. P. 567-572 [in English].
29. Mykhailo Khoroshukha, Sergiy Putrov, Lyudmyla Sushchenko, Olena Zavalniuk, Oleg Bazylchuk & Yurii Dutchak (2019). Influence of blood type serologic markers on development of the function oflogical thinking of athletes aged 17-20. Journal of Physical Education and Sport. 19 (issue 2). Art 153. P. 1060-1065 [in English].
30.Strikalenko, E. A., Serhiynko, L. P., & Serhiynko, L. I. (2003). Blood groups and physical development of a person. New ideas in sport sciences. P. 229-231 [in English].
31.Strikalenko, E., & Serhiynko, L. (2003). Blood groups in the system of prognosis of children’s predisposition to the sports activity. Sport kinetics. P. 125 [in English].
32.Zakay, D. & Block, R. A. (2004). Prospective and retrospective duration judgments: an executive – control perspective. Acta Neurobiol. Experiment. Vol. 64. N. 3. P. 319-328 [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.