Valentyna Todorova, Boris Dolinsky, Tetiana Pasichna. Improving The Content of Choreographic Training in Sports Aerobics at The Stage of Specialized Basic Training.

(2020) Science and education, 1, 60-65. Odessa.


DOI:

Valentyna Todorova,
associate professor, Doctor of Physical Education and Sport,
The State institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D Ushynsky”,
26, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine,
Boris Dolinsky,
professor, Doctor of Pedagogical Sciences,
The State institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D Ushynsky”,
26, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine,
Tetiana Pasichna,
associate professor, Honored Coach of Ukraine,
President of the Federation of Ukraine in sports aerobics and fitness,
lecturer of the Department of Sports Improvement,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
37, Peremogy Avenue, Kyiv, Ukraine


IMPROVING THE CONTENT OF CHOREOGRAPHIC TRAINING IN SPORTS AEROBICS AT
THE STAGE OF SPECIALIZED BASIC TRAINING


SUMMARY:

The study identified areas for improvement of choreographic training in sports aerobics. The aim is to increase the effectiveness of choreographic training in sports aerobics at the stage of specialized basic training. The theoretical analysis and generalization of data of scientific, methodical and special literature, documentary materials, pedagogical observations, surveys have been used in the study. The analysis of the obtained data made it possible to outline areas for improving the content of choreographic training at the stage of specialized basic training in sports aerobics: creating the latest methods of choreographic training, improving regulations, taking into account the specifics and trends of sports aerobics in choreographic training software; development of a control system for choreographic readiness; improvement of means of education of expressiveness, improvement of compositions of competitive programs. The content of choreographic training of athletes at the stage of specialized basic training in sports aerobics, which selected tools and methods to improve the choreographic training of athletes aged 15-17 years in accordance with modern requirements of the sport has been improved. The optimal amount of load has been set; means of education of expressiveness and a technique of perfection of competitive compositions have been introduced, means and methods of control of choreographic readiness of sportsmen have been developed.


KEYWORDS:

sports aerobics, choreographic training, stage of specialized basic training, means, methods, control.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Biryukova, Y. (1990). Khoreograficheskaya podgotovka v sporte [Choreographic training in sports]. Kyiv: KGIFK [in Ukrainian].
2. Borisenko, S. I. (2000). Povysheniye ispolnitelskogo masterstva gimnastok na osnove sovershenstvovaniya khoreograficheskoy podgotovki [Improving the performing skills of gymnasts on the basis of improving choreographic training]. St. Petersburg: Lesgaft State State University of Physical Education [in Russian].
3. Lisitskaya, T.S. (1984). Khoreografiya v gimnastike [Choreography in gymnastics]. Moscow: Physical Culture and Sports [in Russian].
4. Omelyanchik-Zyurkalova, O. A. (2015). Modelnoye postroyeniye kompozitsiy na volnykh uprazhneniyakh s uchetom khoreograficheskoy podgotovlennosti gimnastok [Model construction of compositions on floor exercises taking into account the choreographic preparedness of gymnasts]. Kyiv: Science in Olympic sports [in Ukrainian].
5. Serhyeyenkova, O. P., Stolyarchuk, O. A., Kokhanova, O. P., & Pasyeka, O. V. (2012). Vikova psykholohiya [Age psychology]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].
6. Sosina, V. Yu. (2009). Khoreografiya v gimnastike [Choreography in gymnastics]. Kyiv: Olymp. Lit-re [in Ukrainian].
7. Sosina,V. Yu. (2017). Himnastyka. Vpravy dlya zakhalnoho rozvytku [Exercises for general development]. Kyiv: Olymp. Lit-re [in Ukrainian].
8. Todorova, V. H. (2016). Analiz prohramnonormatyvnoho zabezpechennya z khoreohrafichnoyi pidhotovky u skladnokoordynatsiynykh vydakh sportu [Analysis of software and regulations for choreographic training in complex coordination sports]. Lviv [in Ukrainian].
9. Todorova, V. H. (2016). Znachennia khoreohrafichnoi pidhotovky u vydakh sportu zi skladnoyu koordynatsiyeyu [The value of choreographic training in sports with complex coordination]. Odessa [in Ukrainian].
10. Todorova, V. H. (2015). Suchasnyi stan i perspektyvy khoreohrafichnoi pidhotovki v skladnokoordynatsiinykh vydakh sportu [Current state and prospects of choreographic training in complex coordination sports]. Odessa [in Ukrainian].
11. Shipilina, I. A. (2004). Khoreografíya v sporte [Choreography in sport]. Rostov-on-Don: Phoenix [in Russian].
12. Todorova V. H. (2017). Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics). Science and Education, 2, 63-69.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.