Viktoriia Vynohradova. The Influence of Social Factors on The Formation of I. I. Mechnykov’s Personality.

(2020) Science and education, 1, 34-40. Odessa.


DOI:

Viktoriia Vynohradova,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Head of Psychology and Pedagogy Department,
Taurida National University,
33, John McCain Str., Kyiv, Ukraine


THE INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE FORMATION OF
I. I. MECHNYKOV’S PERSONALITY


SUMMARY:

The article deals with the influence of social factors on the development of I. I. Mechnikov’s personality. The implementation of historical and psychological analysis and social and valuable factors that influenced the formation of the scientist's views have a great importance for building an optimal sociocultural environment in which there is an effective development of abilities and genius of the child. Creating conditions for personal development is one of the priority contemporary challenge. The process of I. I. Mechnykov’s personality formation has been considered in the article. The main purpose of the article is to study the main social factors that influenced the development of I. I. Mechnykov’s personality in the process of growth. Theoretical and biographical methods have been used in the article. Attention has been paid to the factors of the social spectrum which could influence the formation of the outstanding scientist’s views. The Mechnykov family have been covered in social and historical conditions. The peculiarities of the educational system in the years of I. I. Mechnykov’s studies and its influence on the development of his personality have been researched. The influence of the academic staff on the formation of I. I. Mechnykov’s professional interests and views has been analysed. The interests of Illia Ilich which directly influenced the formation of the future scientist’s worldview have been also analysed. The factors that influenced the formation of I. I. Mechnykov’s worldview have been studied. It has been found out that the formation of I. I. Mechnykov’s personality was influenced significantly by his family, educational environment and development of the scientific sphere. The main factors that influenced the development of I. I. Mechnykov’s personality were identified as: a noble origin; higher education at the country’s leading university; the influence of prominent scientists who taught at the university; an active position in the educational process, a close interaction with teaching staff; an active participation in university research; the ability to choose one’s own trajectory and pace of learning independently.


KEYWORDS:

 І. І. Mechnykov, personality, developing environment; social and political situation, worldview, society.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Bagaley, D. I., Miller, D. P. (1994). Istoriya goroda Kharkova za 250 let ego sushhestvovaniya (1655 – 1905) [The history of the city of Kharkov for 250 years of its existence (1655 - 1905)]. (Vol. 2). Kharkov [in Russian].
2. Ivanenko, M. O., Klimova, E. M., Kuzmenko, E. V. (2011). I. I. Mechnikov. Formirovanie nauchnogo mirovozreniya v detskie i yunosheskie gody [I. I. Mechnikov. The formation of a scientific worldview in childhood and adolescence]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Seriya "Biologiya, khimiya» – Scientific notes of Taurida National University. V. I. Vernadsky. Series "Biology, Chemistry", 24(63), № 1, 40-51[in Russian].
3. Mechnikov, I. I. (1946). Den u Tolstogo v Yasnoy Polyane [Day at Tolstoy in Yasnaya Polyana]. Stranitsy vospominaniya – Pages of memories [in Russian].
4. Mechnikov, I. I. (1974). Pisma [Letters]. A. E. Gajsinovicha, B.V. Lyovshina (Eds.). Moscow: Nauka [in Russian].
5. Mechnikov, I. I. (1961). Etyudy o prirode cheloveka [Studies on the nature of man]. Мoscow [in Russian].
6. Mechnikova, O. N. (1926). Zhizn Ili Ilicha Mechnikova [The life of Ilya Ilyich Mechnikov]. M. - L.: Publishing House of the Government [in Russian].
7. Mechnikova, O. N. (1930). Muzey pamyati I. I. Mechnikov [Museum of the memory of I. I. Mechnikov]. M - L.: Gosmedizdat [in Russian].
8. Mogilevskiy, V. (1955). Zhizn Mechnikova [The life of Mechnikov]. Kharkiv: Kharkiv Region Publishing House [in Russian].
9. Petryuk, P. T., Kuchma, I. Yu., Reznik, V. I. (2010). Ilya Ilich Mechnikov: biograficheskie, nauchnye i psikhiatricheskie aspekty (k 165-letiyu so dnya rozhdeniya) [Ilya Ilyich Mechnikov: biographical, scientific, and psychiatric aspects (on the 165th birthday)]. Annals of Mechnikov Institute, 2, 53-62 [in Russian].
10.Pavlenko, Yu. V., Rudam, S. P., Khorosheva, S. A., & Khramov, Yu. O. (2001). Prirodoznavstvo v Ukraini do pochatku ХХ st. v vtorichnomu, kulturnomu ta osvitnomu konteksta [Natural Science in Ukraine before the beginning of the twentieth century in the secondary, cultural and educational context]. Kyiv: Akademperyudika [in Ukrainian].
11.Sechenov, I. M. (1945). Avtobiograficheskie zapiski Ivana Mikhaylovicha Sechenova [Autobiographical notes of Ivan Mikhailovich Sechenov]. Moscow: Publishing House of AN USSR [in Russian].
12.Subtelnyi, O. (1991). Ukraina: istoriia [Ukraine: history]. Yu. I. Shevchuk (Transl.); S. V. Kulchytskoho. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
13.Timiryazev, K. A. (1939). Sochineniya: v 10t. [Composition: in 10 vol.]. Moscow: Selkhozgiz. (Vol. VIII). (pp. 162-163) [in Russian].
14. Mechnikov, I. I. (1988). U istokov gerontologii (Posleslovie). Etyudy optimizma [At the origins of gerontology (Afterword). Etudes of optimism]. Moscow [in Russian].
15.Chekman, I. S. (2006). Ukraino, obitovana zemle moho sertsia! Nobelivski laureaty - vykhidtsi z Ukrainy [Ukraine, promised to the land of my heart! Nobel laureates are from Ukraine].   Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the NAS of Ukraine, 1, 44-53 [in Ukrainian].
16.Shabrov, A. V. (2008). Ilya Ilich Mechnikov. Entsiklopediya zhizni i tvorchestva [Ilya Ilyich Mechnikov. Psychology - Medicine - Education Science and Education, 2020, Issue 1 40 Encyclopedia of life and creativity]. Saint Petersburg [in Russian].
17.Shhelkov, I. P. (1995). Bibliograf. Uchenykh Kharkovskogo universiteta [Bibliographer. Scientists of Kharkov University]. Rektory – Rectors, (Vol. 1), (51-53). Kharkov [in Russian].
18. Arseneva, K. K., & Petrushevskogo, F. F. (Eds.). (1896). Entsiklopedicheskiy slovar Brokgauza i Efrona: u 86t. [Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron: in 86 vol.]. (Vol. XIX). Saint Petersburg: Society of F. A. Brokgauz-I. A. Efron [in Russian].
19.Breathnach, C. S. (1984). Biographical sketches №. 44. Metchnikoff. Irish medical journal, 77 (9) [in English].
20.Johnston, H. A. (1904). Scientific faith. N. Y. [in English].
21.Schmalstieg, F.C. (2008). Ilya Ilich Metchnikoff (1845-1915) and Paul Ehrlich (1854-1915): the centennial of the 1908 Nobel Prize in Physiology or Medicine. A. S. Goldman (Eds.). Journal of Medical Biography, 16 (2), 96-103 [in English].
22. Vynohradova V. (2019). Socio-psychological aspects of development of personality democracie in modern Ukraine. Social and psychological problems of modern society, 75-92. Lviv-Toruń: Liha-Pres [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.