Liliya Morska, Tetiana Horpinich, Tetiana Olendr. Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles.

(2018) Science and education, 2, 86-93. Odessa.


DOI:

Liliya Morska,
Doctor of Pedagogy, professor,
Department of Foreign Languages for Science Faculties,
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine,
The University of Bielsko-Biala,
2, Willowa Str., Bielsko-Biala, Poland,
Tetiana Horpinich,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Foreign Languages,
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University,
1, Maidan Voli, Ternopil, Ukraine
Tetiana Olendr,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Foreign Languages,
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University,
2, Kryvonosa Str., Ternopil, Ukraine


TEACHING MEDICAL STUDENTS’ PROFESSIONAL ENGLISH READING
ON THE BASIS OF INDIVIDUAL COGNITIVE LEARNING STYLES


SUMMARY:

The article deals with the issue of developing future doctors’ reading competency in professional English on the basis of individual cognitive learning styles. The notion “individual cognitive learning style” in the context of medical students’ professional training has been defined; the influence of the given notion on the efficiency of professional communicative competency development has been studied; the advantages of considering right and left hemispheres dominance as individual learning styles in the process of developing medical students’ reading competency in professional English have been grounded. The effectiveness of the suggested methodology has been verified and confirmed in the course of experimental teaching.


KEYWORDS:

 reading competency in professional English, individual cognitive learning style, medical students training.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Akimenko, M. A. (2004). Psikhonevrologiya – nauchnoye napravleniye, sozdannoye [Psychoneurology as a scientific trend created by V. M. Bekhterev]. Obozreniye psikhiatriyi i meditsinskoy psikhologiyi im. V. M. Bekhtereva – Survey on psychiatry and medical psychology named after V. M. Bekhterev, 1, 20-22 [in Russian].
2. Bespalko, V. P. (1968). Opyt razrabotki i ispolzovaniya kriteriyev kachestva usvoyeniya znaniy [Experience in the development and use of criteria for the quality of knowledge acquisition]. Sovetskaya pedagogika – Soviet pedagogy, 4, 52–69 [in Russian].
3. Bohomaz, S. A. (1998). Psychophysiological examination of the project “Teaching differentiation of younger schoolchildren with regard to their functional brain asymmetry” [Psikhofiziologicheskaya ekspertiza proekta «Differentsiatsiya obucheniya mladshikh shkolnikov s uchetom ikh funktsionalnoy asimmetriyi mozga»]. Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal Siberian Psychological Journal, 8/9, 35–41 [in Russian].
4. Miasoiid, P. A. (2000). Zagalna psikhologiya [General psychology]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
5. Maktvilisker, E. I. (1986). O meste kognitivnogo stilya v strukture individualnosti [On the place of cognitive style in the structure of individuality]. Kognitivnyye stili: tezisy nauchnoprakticheskogo seminara – Cognitive styles: theses of the scientific and practical seminar, (pp. 47-50). Tallinn [in Russian].
6. Nevedomska, Ye. O. (2010). Vplyv koefitsientu funktsionalnoii asymetrii mozku uchniv na yikhnii temperament [Influence of students’ functional hemispheric asymmetry coefficient on their temperament]. Visnyk psikholohiii i sotsialnoii pedahohiky: elektronnyi zbirnyk naukovykh prats – Journal of Psychology and Social Pedagogy: electronic collection of research papers, 2. Kyiv; Moscow. Retrieved from: http://www.psyh.kiev.ua/ [in Ukrainian].
7. Potapov, A. S. (2002). Psikhologicheskoye obosnovaniye sistemy obucheniya s uchetom lateralnoy asimmetrii polushariy golovnogo mozga [Psychological substantiation of the teaching system with the account of lateral asymmetry of cerebral hemispheres]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
8. Kholodnaya, M. A. (2002). Kognitivnyye stili: o prirode individualnogo uma : uchebnoye posobiye dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy [Cognitive styles: on the nature of individual mind: a textbook for higher educational institutions]. Moscow: PER SE [in Russian].
9. Shtulman, E. A. (1971). Osnovy eksperimenta v metodike obucheniya inostrannym yazykam (dlya metodistov, prepodavateley inostrannykh yazykov i dr.) [The basis of the experiment in the methodology of foreign languages teaching (for methodologists, teachers of foreign languages etc.)]. Voronezh: Voronezh University Publishing House [in Russian].
10. Hellige, J. B. (2001). Hemispheric Asymmetry: What’s Right and What’s Left: Perspectives in Cognitive Neuroscience. Cambridge: Harvard University Press [in English].
11. John, W. (2007). Educational Psychology. 2 nd ed. New York: Mcgraw-Hill College [in English].
12. Miller, A. (1987). Cognitive styles: an integrated model. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 7, 251-268 [in English].
13. Sims, R. R. (1995). The Importance of Learning Styles: Understanding the Implications for Learning, Course Design, and Education. Westport, Connecticut: Praeger [in English].
14. Sonnier, I. L. (1991). Hemisphericity: A key to understanding individual differences among teachers and learners. Journal of Instructional Psychology, (pp. 17-22) [in English].
15. Torrance, E. P. (1988). Styles of thinking and creativity. Learning strategies and learning styles. New York [in English].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.