Dr. Ercümend Ersanli, Özkan Özcan. Relationship Between Marital Adjustment and Tolerance Level.

(2017) Science and education, 9, 116-130. Odessa.


DOI:

Dr. Ercümend Ersanli
associate professor, Social Science Faculty, Social Services Department,
Ondokuz Mayıs University,
Kurupelit Campus 55139 Atakum/Samsun, Turkey,
Özkan Özcan,
specialist psychological counsellor, Canik District Directorate of National Education,
100.Yıl Bulvarı Hükümet Konağı Kat:6 Canik/Samsun, Turkey


RELATIONSHIP BETWEEN MARITAL
ADJUSTMENT AND TOLERANCE LEVEL


SUMMARY:

In this study, the correlation between martial adjustment and tolerance levels taking into account such variables as gender, age, education level of individuals and their spouses, duration of marriage, perceived socio-economic and happiness levels, a place of residence, were investigated. The data were collected with Martial Adjustment Scale developed by Locke and Wallace (1959) and adapted to Turkish by Tutarel-Kışlak (1999), Tolerance Scale developed by Ersanlı (2011), and personal information form. The sample consisted of 300 married individuals which were 150 married women and 150 married men. 194 participants lived in urban areas and 106 participants lived in rural areas. The data were analysed with Spearman’s Rho statistics and Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. The results of statistical analysis showed no significant difference between martial adjustment and tolerance levels of married individuals. Tolerance level of married individuals depends on gender; martial adjustment level of married individuals was different accounting for education level of individuals and their spouses, perceived happiness levels, and the living area variables. There was no significant difference between age, duration of marriage, and perceived socio-economic level and marital adjustment and tolerance levels. The findings of the research were interpreted based on literature and suggestions were made for future studies.


KEYWORDS:

 marriage, marital adjustment, marital satisfaction, tolerance, marital duration.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1.Akkoç, M. Ş. (2011). Acil servis çalışanlarının tolerans düzeyleri ile öfke kontrolleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [in Turkish].
2.Aktosun, Y. Y. (2007). Evli misiniz eşli misiniz? İstanbul: Timaş. [in Turkish]. 
3.Almas, G. (2010). Evlilikte uyum ve inanç gelişimi arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas. [in Turkish]. 
4.Aslan, Ö. (2001). Hoşgörü ve tolerans kavramlarına etimolojik açıdan analitik bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2), 357-380. [in Turkish]. 
5.Atalay, Y. O (2008). Felsefi açıdan tolerans ve hoşgörü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. [in Turkish]. 
6.Bal, H. (2007). Bağlanma stilleri, cinsiyet rolleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. [in Turkish]. 
7.Baron, K. G., Smith, T. W., Butner, J., Moore, J. N., Hawkins, M. W. & Uchino, B. N. (2007). Hostility, anger and marital adjustment: concurrent and prospective associations with psychosocial vulnerability". Journal of Behavioral Medicine, 30 (1), 1-10. [in English].
8.Blum, J. S. & Mehrabian, A. (1999). Personality and temperament correlates of marital satisfaction. Journal of Personality, 67 (1), 93-125. [in English]. 
9.Bonds-Raacke, J. M., Bearden, E. S., Carriere, N. J., Anderson, E. M. & Nicks, S. D. (2001). Engaging distortions: are we idealizing marriage? Journal of Psychology, 135 (2), 179-184. [in English]. 
10.Bradbury, T. N. & Karney, B. R. (2004). Understanding and altering the longitudinal course of marriage. Journal of Marriage and The Family, 66, 862-879. [in English]. 
11.Chen, Z., Tanaka, N., Uji, M., Hiramura, H., Shikai, N., Fujihara, S. & Kitamura, T. (2007). The role of personalities in the marital adjustment of Japanese couples. Social Behavior and Personality, 35 (4), 561-572. [in English]. 
12.Cole, C. L., Cole, A. L. & Dean, D. G. (1980). Emotional maturity and marital adjustment: a decade replication. Journal of Marriage and Family, 42, 533- 539. [in English]. 
13.Cordova, J. V., Gee, C. B. & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24 (2), 218-235. [in English]. 
14.Creamer, M. & Campbell, I. M. (1988). The role of interpersonal perception in dyadic adjustment. Journal of Clinical Psychology, 44 (3), 424-430. [in English]. 
15.Çakmak-Tolan, Ö. (2015). Evlilik uyumunun kişilik özellikleri, ilişkiye dair inançlar ve çatışma çözüm stilleri bağlamında yordanması (Diyarbakır ili örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. [in Turkish]. 
16.Çelik, E. (2009). Evli öğretmenlerin bağlanma stili, denetim odağı ve bazı nitelikleri açısından evlilik uyum düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [in Turkish]. 
17.Demiray, Ö. (2006). Evlilikte uyumun demografik özelliklere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. [in Turkish]. 
18.Ebenuwa-Okoh, E. E. (2008). Personality variables as correlates of marital adjustment among married persons in Delta State of Nigeria. Educational Research and Review, 3 (8), 275-279. [in English].
19.Erişti, A. (2010). Bağlanma stilleri, kişilik özellikleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [in Turkish]. 
20.Ersanlı, E. ve Dicle, A. N. (2011). Üniversite öğretim elemanı yetiştirme programında tolerans eğitiminin yeri ve önemi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, 2 (11), 1531-1535. [in Turkish]. 
21.Ersanlı, K. ve Kalkan M. (2008). Evlilik ilişkilerini geliştirme kuram ve uygulama. Ankara: Nobel. [in Turkish]. 
22.Ersanlı, K. 2012. Davranışlarımız: gelişim ve öğrenme (Gözden geçirilmiş 6. baskı). Ankara: Birleşik Genel Dağıtım. [in Turkish]. 
23.Fışıloğlu, H. (1992). Lisans üstü öğrencilerinin evlilik uyumu. Psikoloji Dergisi, 7 (28), 16-23. [in Turkish].
24.Fidanoğlu, O. (2007). Evlilik uyumu ile eşlerin somatizasyon düzeyleri arasındaki ilişki ve diğer sosyodemografik değişkenler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [in Turkish]. 
25.Good, J. L., & Cartwright, C. (1998). Development of moral judgement among undergraduate university students. College Student Journal, 32(2), 270-276. [in English]. 
26.Gökmen, A. (2001). Evli eşlerin birbirine yönelik kontrolcülük ve bağımlılık algılarının evlilik doyumu üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [in Turkish] 
27.Günay, O. (2000). Evlilik uyumu ile kişisel düşünme modelleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [in Turkish]. 
28.Güngör, H. C. ve İlhan T. (2008). Evlilik uyumu ve mizah tarzları arasındaki ilişkiler. Aile ve Toplum Eğitim Kültür Araştırma Dergisi, 4 (13), 97-106. [in Turkish]. 
29.Hafner, R. J. & Spence, N. S. (1988). Marriage duration, marital adjustment and psychological symptoms; a cross-sectional study. Journal of Clinical Psychology, 44 (3), 309-316. [in English]. 
30.Kaleli, A. (2013). Kendine saygı ve tolerans düzeyi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. [in Turkish]. 
31.Kalkan, M. ve Ersanlı, E. (2009). Bilişseldavranışçı evlilik ilişkisini geliştirme programının çiftlerin fonksiyonel olmayan tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 129-135. [in Turkish]. 
32.Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel. [in Turkish]. 
33.Kinnunen, U. & Feldt, T. (2004). Economic stress and marital adjustment among couples: analyses at the dyadic level. European Journal of Social Psychology, 34, 519-532. [in English]. 
34.Kitamura, T., Aoki, M., Fujino, M., Ura C., Watanabe, M., Watanabe, K. & Fujihara, S. (1998). Sex differences in marital and social-adjustment social psychol. The Journal of Social Psychology, 138 (1), 26-32. [in English]. 
35.McGovern, J. M. & Meyers, S. A. (2002). Relationships between sex-role attitudes, division of household tasks and marital adjustment. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 24 (4), 601-618. [in English]. 
36.Moore, L. M. & Ovadia, S. (2006). Accounting for spatial variation in tolerance: the effects of education and religion. Social Forces, 84 (4), 2205-2222. [in English]. 
37.Özuğurlu, K. (2013). Evlilik raporu (Gözden geçirilmiş 5. baskı). İstanbul: Altın Kitaplar. [in Turkish]. 
38.Polat, D. (2006). Evli bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatışma eğilimleri arasındaki ilişkilerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [in Turkish]. 
39.Sears, H. A. & Galambos, N. L. (1992). Women's work conditions and marital adjustment in two-earner couples: a structurel model. Journal of Marriage and The Family, 54, 789-797. [in English]. 
40.Tarhan, N. (2008). Evlilik psikolojisi. İstanbul: Timaş. [in Turkish].
41.Tosyalı, M. (2010). Evli bireylerde bağımlı ve özerk (sosyotropik-otonomik) kişilik özellikleri, empati ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [in Turkish]. 
42.Tutarel-Kışlak, Ş. (1999). Evlilikte uyum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. 3P Dergisi, 7 (1), 50-57. [in Turkish]. 
43.Tutarel-Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002). Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 2 (5), 35-43. [in Turkish].
44.Tutarel-Kışlak, Ş. ve Göztepe, I. (2012). Duygu dışavurumu, empati, depresyon ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 27-46. [in Turkish]. 
45.Tüfekçi-Hoşgör, E. (2013). Evli çiftlerin öfke ifade tarzları ile evlilik uyumunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [in Turkish]. 
46.Wilson, M. R. & Filsinger, E. E. (1986). Religiosity and marital adjustment: multidimensional interrelationships. Journal of Marriage and Family, 48, 147-151. [in English].
47.Yalçın, H. (2014). Evlilik uyumu ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 250-261. [in Turkish]. 
48.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş 6. baskı). Ankara: Seçkin Yayın Dağıtım. [in Turkish]. 
49.Yıldırım, İ. (1992). Evli bireylerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [in Turkish]. 
50.Yürüşen, M. (1993). Liberal kuramda politik ve moral bir kavram olarak hoşgörü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [in Turkish].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.