Liudmyla Shuba, Viktoriia Shuba, Yuliia Yaremchuk. Peculiarities of Female Students’ Motivation For Physical Exercises.

(2017) Science and education, 9, 105-110. Odessa.


DOI:

Liudmyla Shuba,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Physical Culture and Sport Management,
Zaporizhzhia National Technical University,
64, Zhukovskoho Str., Zaporizhzhia, Ukraine,
Viktoriia Shuba,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Pedagogy and Psychology,
Prydniprovska State Academy of Physical Culture and Sports,
10, Naberezhna Peremohy Str., Dnipro, Ukraine,
Yuliia Yaremchuk,
assistant of the Honorary Consul of Ukraine in Bydgoszcz,
Representative of the Director of the The University of Economy in Bydgoszcz,
2, Garbary Str., Bydgoszcz, Poland


PECULIARITIES OF FEMALE STUDENTS’
MOTIVATION FOR PHYSICAL EXERCISES


SUMMARY:

The paper aims to investigate the impact of the developed fitness technology on female students’ motivation for physical education classes. The suggested fitness technology for 17-20-year-old girls takes into account a number of important factors: the type of body type, the level of physical fitness and students’ physical health. Depending on these factors, the planning of load components was carried out. The experiment involved 51 girls aged from 17 to 20 years, who were divided into experimental (n = 25) and control (n = 26) groups. In the control group, classes were conducted according to a program that provided for the development of only those physical qualities that are necessary for the successful assimilation of motor activity techniques. Students of the experimental group were suggested to use the developed fitness technology, taking into account their individual characteristics. According to the questionnaire of A. Shaboltas “Motives that Encourage to Do Sports” it has been discovered that the developed fitness technology positively affects the motivational sphere of girls. The developed questionnaire, which was used after the study in both groups, showed positive results – most female students were happy to attend Physical Culture lessons and understood positive effect of sport on their health.


KEYWORDS:

 technology, fitness, motivation, physical qualities, sports, girls, students.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Boichuk, Yu. D. (2011). Valeolohycheskoe znachenie fizicheskoi aktivnosti [Valeological significance of physical activity]. Aktualnye problemy fizicheskoy kultury i sporta: sb. nauchn. statei. – Actual problems of physical culture and sports: collection of scientific works. Cheboksary: Chuvashsk. hos. ped. un-t [in Russian].
2. Davydov, V. Yu. (2005). Novye fitness-sistemy (novye napravleniya, metodiki, oborudovanie i inventar): ucheb. posobie [New fitness systems (new directions, methods, equipment and inventory): study. allowance]. Federalnoe ahenstvo po fyz. Kulture y sportu, VHAFK. 2 nd ed. rev. Volhograd: Izd-vo VolHU [in Russian].
3. Dovhan, N. (2016). Strukturne doslidzhennia fizychnoi kultury studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Structural study of physical education of students of higher educational institutions]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi – Physical education, sports and health culture in modern society, 3 (35), 33-39. Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, −
4. Dolzhenko, L. P. (2007). Fizychna pidhotovlenist i funktsionalni osoblyvosti studentiv iz riznym rivnem fizychnoho zdorovia [Physical fitness and functional features of students with different levels of physical health]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
5. Zakyrova, K. S. (2013). Formirovanie motivatsii k zaniatiyam fizicheskoi kulturoy i sportom u studentov [Formation of motivation for physical culture and sports students]. Studencheskyi nauchnyi forum: Materialy V Mezhdunarodnoy studencheskoy elektronnoy nauchnoy konferentsii – Student Scientific Forum: Proceedings of the V International Student Electronic Science Conference. Retrieved from: http://www.scienceforum.ru [in Ukrainian].
6. Zaniuk, S. S. (2002). Psykholohiia motyvatsii: navchalnyi posibnyk [Psychology of motivation: manual]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
7. Ivchatova, T. V. (2007). Samostiini zaniattia fizychnymy vpravamy: metodychni rekomendatsii dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Selfemployment exercises: methodical recommendations for students of higher educational institutions]. Kyiv: KNEU im. Vadyma Hetmana [in Ukrainian].
8. Matveeva, R. Yu. (2012). Motivatsiya studentov kak osnova postroeniya uchebnoho protsessa po fizicheskomu vospitaniyu v vuze [Motivation of students as the basis for building a training process for physical education at the university]. Fizkulturnoe obrazovanie: sport i Zdorove: Materialy IV nauchno-prakticheskoy internetkonferentsii studentov, magistrantov, aspirantov, molodykh uchenykh – Physical Education: Sports and Health: Proceedings of the IV Scientific and Practical Internet Conference of Students, Masters, Postgraduates, Young Scientists. Retrieved from: http://lib.convdocs [in Ukrainian].
9. Starchekov, M. M. (2005). Reitingovaya otsenka kak sredstvo povysheniya motivatsii studentov k zaniatiyam fizicheskoy kulturoy [Rating assessment as a means of increasing motivation of students for physical education classes]. Omsk: SHUFK [in Ukrainian].
10. Shuba, L. V. (2016). Fitnes-tekhnolohii v systemi rozvytku fizychnykh yakostei studentskoi molodi [Fitness technologies in the system of development of physical qualities of student youth]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky – Physical education, sports and health culture in modern society: collection of scientific works of Eastern European National Univervisy named after Lesia Ukrainka, 4(36), 45-52. Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].
11. Bergier, B. Tsos, A., Bergier, J. (2014). Factors determining physical activity of Ukrainian students. Annals of Environmental Medicine, 3, 613-616 [in English].
12. Mowling, C. M, Brock, S. J., Eiler, K. K. (2004). Student motivation in physical education: breaking down barrier. The Journ. of Physical Education, Recreation & Dance, 75, 40-45. Reston [in English].
13. Zavydivska, N., Khanikiants, O. (2016). Reorhanizatsiia systemy fizychnoho vykhovannia studentiv vyshchoi shkoly: problemy y perspektyvy [Reorganization of the system of physical education of students of the high school: problems and perspectives]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi – Physical education, sports and health culture in modern society, 1 (33), 51-56. Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].
14. Savchuk, S., Kovalchuk, V. (2015). Health and structure of morbidity college students. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi – Physical education, sports and health culture in modern society, 3 (31), 173-175. Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.