Raisa Martynova. Characteristics of Pedagogical Integration in the Researches of Ukrainian and Foreign Scholars

(2016) Science and education, 6, 100-106. Odessa.

Raisa Martynova,
Doctor of Pedagogy, professor,
associate member of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine,
head of the Department of Western and Eastern Languages and Methods of their Teaching,
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky,
34, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine


CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL INTEGRATION IN THE RESEARCHES OF UKRAINIAN AND FOREIGN SCHOLARS


SUMMARY:

The article presents differentiation of the notions “interdisciplinary connections” and “integrative education”. A brief characteristics of the history of pedagogical integration development on the basis of interdisciplinary connections perfection to the level of their merging into one pedagogical unity is given. Nowadays pedagogical integration can be traced in all its forms: in interconnection of actions concerning youth education and upbringing; in interconnection of content of different subjects teaching, moreover not only related subjects (such as mathematics and physics) but socalled unconnected subjects (computer sciences and foreign languages); in interconnection of different activities as to the major subject learning. Pedagogical integration is realized by creating “practical synthesis”, it means: joining the content of related subjects into one academic discipline; applying similar methods and techniques of teaching synthesized subject; merging organizational forms of teaching different subjects into one organizational-methodic unity which functions in one educational process. 


KEYWORDS:

pedagogical integration, interdisciplinary connections, procedural unity, practical synthesis, related subjects, different subjects, integration and differentiation.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Artsyshevskyi, R. A. (2007). Svitohliadna osvita v umovakh perekhodu do informatsiinoho suspilstva [Worlview education under conditions of transition to information-oriented society]. Pedahohichna i psykholohichna nauka Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats do 15-richchia APN Ukrainy u 5 tomakh – Pedagogical and psychological science of Ukraine. Collection of scientific papers dedicated to 15th anniversary of the Academy of Educational Sciences of Ukraine. (Vols. 2). Dydaktyka, metodyka, informatsiini tekhnolohii – Didactics, methods, information technologies. Kyiv: «Pedahohichna dumka» [in Ukrainian].
2. Bezrukova, V. S. (1990). Pedagogicheskaya integratsiya: sushchnost, sostav, mekhanizmy realizatsii [Pedagogical integration: essence, content, mechanisms of implementation]. Sverdlovsk [in Russian].
3. Honcharenko, S. U. (2012). Pedahohichni zakony, zakonomirnosti, pryntsypy. Suchasne tlumachennia [Pedagogical rules, common factors, principles. Contemporary interpretation]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].
4. Danilyuk, A. Ya. (2000). Teoriya integratsii obrazovaniya [Theory of integration of education]. Rostovon-Don: Izdatelstvo Rostovskogo pedagogicheskogo universiteta [in Russian].
5. Zverev, I. D. (1974). Mezhpredmetnye svyazi kak pedagogicheskaya problema [Intersubject communications as pedagogical problem]. Sovetskaya pedagogika – Soviet pedagogy, 12, 10–16 [in Russian].
6. Klepko, S. (2006). Intehratsiia i poliformizm znannia u vyshchii osviti [Integration and plurality of knowledge forms in higher education]. Filosofiia osvity. Fundamentalni problemy filosofii osvity – Philosophy of education. Fundamental problems of philosophy of education, 3 (5), 22-33 [in Ukrainian].
7. Komenskiy, Ya. A. (1982). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected pedagogical works]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
8. Levkovskaya, K. A. (1962). Teoriya slova. Printsipy ee postroeniya i aspekty izucheniya leksicheskogo materiala [Theory of a word. Principles of its building and aspects of studying vocabulary]. Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].
9. Lednyev, V. S. (1989). Soderzhanie obrazovaniya [The content of education]. Moscow [in Russian].
10. Lubenko, V. V. (n.d.). Sistema sterzhnevoy istiny [The system of the core truth]. Retrieved from: http://www.lubenko.ru/1/1_1.htm [in Russian].
11. Pestalotstsi, I. G. (1981). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected works on pedagogy]. V. A. Rotenberg, V. M. Klarina (Eds.). (Vols. 2). Moscow: Pedagogika [in Russian].
12. Serdyukova, N. S. (1998). O podgotovke uchitelya k innovatsionnoy rabote v shkole [On the issue of training teachers for innovative work at school]. Innovatsii v obrazovanii: teoriya i praktika – Innovations in education: theory and practice. (pp. 105-108). Belgorod [in Russian].
13. Sichivitsa, O. M. (1972). Metody i formy nauchnogo poznaniya [Methods and forms of scientific cognition]. Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].
14. Smirnova, S. A. (2003). Pedagogicheskie teorii, sistemy, tekhnologii [Pedagogical theories, systems, technologies]. Moscow: Izdatelskiy dom «Akademiya» [in Russian].
15. Tyunikov, Yu. S. (1988). Metodika vyyavleniya i opisaniya integrativnykh protsessov v uchebnovospitatelnoy rabote SPTU [Procedure of discovering and describing integrative processes in training and educational work of special vocational schools]. Moscow: Izdatelstvo APN SSSR [in Russian].
16. Chapaev, N. K. (1998). Struktura i soderzhanie teoretiko-metodologicheskogo obespecheniya pedagogicheskoy integratsii [The structure and content of theoretical and methodological support of pedagogical integration]. Doctor’s thesis. Yekaterinburg [in Russian]. 

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.