Sun Peng Fei. Artistic and semiotic competence of future music teachers as an issue of music pedagogy.

(2016) Science and education, 6, 29. Odessa.

Sun Peng Fei,

post-graduate student, Department of Music Art and Choreography,
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky,

4, Fontanska doroha Str., Odesa, Ukraine 


ARTISTIC AND SEMIOTIC COMPETENCE OF FUTURE
MUSIC TEACHERS AS AN ISSUE OF MUSIC PEDAGOGY 


SUMMARY:

The paper is focused on the issue of forming artistic and semiotic competence of a music teacher in the context of music pedagogy. The main lines of research on this issue in contemporary music pedagogy have been determined. Specific qualities of music teacher’s semiotic competence have been considered.


KEYWORDS:

 sign, symbol, semiotic competence, musical language, music perception, pedagogical process


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Bondarev, A. A. (2002). Pedagogicheskaya interpretatsiya muzykalnogo obraza (teoreticheskie i metodicheskie aspekty izucheniya muzyki S. V. Rachmaninova) [Pedagogical interpretation of a musical image (theoretical and methodological aspects of studying music)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

2. Goncharov, S. A., Goncharova, О. М., & Koroleva, N. N. (2011). Semioticheskaya kompetentnost v obrazovanii i sociume [Semiotic competence in education and society]. Universum: Vestnik Gertsenovskogo universiteta – Universum: Bulletin of Gertsen University, 8, 75-76 [in Russian].

3. Davidova, S. A. (2011). Predmet «Muzikalnoe soderzhanie» v aspekte germenevtiki (nachalnaya schkola) [The subject “Music content” in hermeneutical aspect (primary school)]. Extended abstract of candidate’s thesis. St. Petersburg [in Russian].

4. Kurolenko, Ye. М. (n.d.). Semiotika khudozhestvenno-pedagogicheskoy deyatelnosti [Semiotics of artistic and pedagogical activities]. Retrieved from: http://www.emissia.org/offline/2012/1738.htm [in Russian].

5. Yartsev, V. N. (Eds.). (1990). Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Linguistic encyclopedic dictionary]. Мoscow: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian].

6. Malkin, S. Yu. (2015). Idei germenevtiki v muzykalno-pedagogicheskom obrazovanii [Hermeneutic ideas in musical and pedagogical education]. Sovremennie problemy). Do pytannia vdoskonalennia vitchyznianoi systemy pidhotovky fakhivtsiv u sferi zviazkiv z hromadskistiu [On the issue of improving the national system of training in public relations]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Sotsialni komunikatsii – The state and the regions, 4, 142-146 [in Ukrainian]. my i zviazkiv z hromadskistiu v konteksti Bolonskoho protsesu [New standards in training specialists in advertising and public relations in the context of the Bologna Process]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka – Lifelong professional education: theory and practice, 1-2, 78-82. [in Ukrainian].nauki i obrazovaniya – Contemporary problems of science and education, 5. Retrieved from: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=21912 [in Russian].

7. Mamardashvili, М. K., & Pyatigorskiy, A. M. (1999). Simvol i soznanie [Symbol and consciousness]. Мoscow: Yazyki russkoy kultury [in Russian]

 8. Manasova, G. N. (2007). Pedagogicheskiy potentsial simvolov v istorii i sovremennoy otechestvennoy praktike obrazovatelnogo protsessa [Pedagogical capacity of symbols in historically and in modern education]. Extended abstract of candidate’s thesis. Vladimir [in Russian].

9. Ship, S. V. (2004). О semioticheskikh osnovaniyakh muzykalno-pedagogicheskoy germenevtiki [About semiotic fundamentals of musical and pedagogical hermeneutics]. Nauka i osvita. Naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdennoho naukovoho tsentru АPN Ukrainy – Science and education. Academic journal of the Southern Centre for Research of NAES of Ukraine, 4-5, 210-214. Odesa [in Russian].

10. Ship, S. (2001). Muzykalnaya rech i yazyk muzyki [Musical speech and language of music]. Odesa: Izdatelstvo Odesskoy gosudarstvennoy konservatorii im. А. V. Nezhdanovoy [in Russian].

 

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.