Yaroslav Haleta. Issues of Training Mathematics Teachers Presented in Psychopedagogical Research Works.

(2016) Science and education, 12, 33-37. Odessa.

Yaroslav Haleta,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Pedagogy and Education Management,
The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University,
1, Shevchenka Str., Kropyvnytskyi, Ukraine


ISSUES OF TRAINING MATHEMATICS TEACHERS
PRESENTED IN PSYCHOPEDAGOGICAL RESEARCH WORKS


SUMMARY:

The author has considered research works and publications on the problems of professional training of Mathemat-
ics teachers and approaches to solving them. The formation of Mathematics teacher‟s methodical and information cul-
ture has been covered. A number of contradictions characterising the level of subject-related and pedagogical training
of future Mathematics teachers have been considered.


KEYWORDS:

problems of training future Mathematics teachers, subject-related and pedagogical training of Mathematics teachers, professional orientation.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Vilenkin, N. Ya., Mordkovich, A. G. (1986). Podgotovku uchiteley matematiki – na uroven sovremennykh trebovaniy (predlozheniya, mneniya, poisk) [Training Mathematics teachers should meet contemporary requirements (suggestions, opinions, search)]. Matematika v shkole – Mathematics at school, 6, 6-10 [in Russian]. 2. Kremen, H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Education encyclopedia]. Kyiv: Inkom Inter [in Ukrainian].
3. Mykhalin, H. O., & Tomashchuk, O. P. (1995). Usunennia deiakykh lohichnykh prohalyn shkilnoho kursu matematyky zasobamy matematychnoho analizu [Eliminating some logical gaps in school course of mathematics by means of mathematical analysis]. Kyiv: UDPU [in Ukrainian].
4. Novik, I. A. (2003). Formirovanie metodicheskoy kultury uchitelya matematiki v pedvuze [The formation of methodical culture of Mathematics teachers at pedagogical universities]. Minsk: BGPU [in Ukrainian].
5. Shymanskyi, I. Ye. (1955). Do pytannia pedahohizatsii vykladannia matematychnykh dystsyplin v pedahohichnykh instytutakh [On the issue of pedagogisation of teaching mathematical subjects at pedagogical universities]. Naukovi zapysky Kyivskoho pedinstytutu – Proceedings of Kyiv pedagogical Univeristy, 1, 121-127. (Vols. 17) [in Ukrainian].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.