Ihor Cherkun. Pedagogical Conditions of Future Reserve Officers-Psychologists’ Special Military Competence Formation During Military Training.

(2016) Science and education, 12, 16-22. Odessa.

Ihor Cherkun,
senior lecturer, Department of Military Training,
National University “Odessa Maritime Academy”,
8, Didrikhsona Str., Odessa, Ukraine


PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE RESERVE OFFICERS-PSYCHOLOGISTS’
SPECIAL MILITARY COMPETENCE FORMATION DURING MILITARY TRAINING


SUMMARY:

The following pedagogical conditions for the successful implementation of the technique aimed at the formation of special military competence of future reserve officers-psychologists in the process of military training have been distinguished: creating educational environment by organizing subject-subject interaction based on the programme for the development of the skills of social and psychological work (special course ―Military training of future reserve officerspsychologists‖); using active methods of future reserve officers-psychologists’ special military competence formation in the process of military training; forming students’ positive self-concept, approval of subjectivity, the full development of students’  potential in educational and professional activities. The first pedagogical condition involves the person-centered educational process and educational environment planning. The second condition is implemented by means of using active teaching methods in the educational process aiming to ensure close relationship between training theory and practice for future professional activities of military psychologists. The third pedagogical condition of future reserve officers-psychologists’ military competence formation is implemented through the development of students’ self-consciousness, reflection, creative skills, volitional qualities and mechanisms of volitional self-regulation, etc. The above mentioned pedagogical conditions are considered to be the core of the developed technique aimed at the development of future reserve officers-psychologists’ military competence formation, which will be described in the further studies. Besides, the further research involves suggesting recommendations for scientific and pedagogical staff in using this technique.


KEYWORDS:

special military competence, future reserve officers-psychologists, student, pedagogical conditions.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Agadzhanyan, N. A. (1982). Adaptatsiya i rezervy organizma [Organism‟s adaptation and reserves]. Moscow: FiS [in Russian].
2. Babanskiy, Yu. K. (1977). Optimizatsiya protsessa obucheniya: obshchedidakticheskiy aspekt [Teaching process optimization: general didactic aspect]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
3. Borisyuk, S. L., Voznyuk, O. V. (2005). Osnovnі aspekty kontseptsіi vykhovannia kursantіv viiskovykh іnstitutіv [Basic aspects of the concept of educating military institutions cadets]. Tezi dopovіdey XІІІ mіzhvuzіvskoi naukovo-metodychnoi konferentsіi ZhVІRE – Proceedings of the 13th multi-university conference (pp. 7-8). Zhitomir: ZhVІRE [in Ukrainian].
4. Verbitskiy, A. A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyy podkhod [Active teaching at university: context approach]. Moscow [in Russian].
5. Donchenko, E. A., Titarenko, T. M. (1989). Lichnost: konflikt, garmoniya [Personality: conflict, harmony]. Kyiv: Politizdat Ukrainy [in Russian].
6. Zyazyun, І. A. (2002). Humanіzm osvіty XXІ stolіttia: fіlosofskyi psykholohіchnyi aspekt [Humanism in the education of the 21st century: philosophic psychological aspect]. Teorіya і praktika upravlіnnya sotsіal'nimi sistemami: fіlosofіya, psikhologіya, pedagogіka, sotsіologіya – Theory and practice of social systems management philosophy, psychology, pedagogy, sociology, 2, 23-34 [in Ukrainian].
7. Korzhova, E. Yu. (2002). Psikhologicheskoe poznanie cheloveka kak subekta deyatelnosti [Psychological cognition of a person as a subject of activity]. Extended abstract of doctor‟s thesis. Saint Petersburg [in Russian].
8. Kudryavtsev, V. T. (1997). Vybor i nadsituativnost v tvorcheskom protsesse: opyt logikopsikhologicheskogo analiza problemy [Choice and oversituationality in the creative process: the experience of the logical psycholgoical analysis of the problem]. Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological journal, 1, 16- 30, (Vol. 18) [in Russian].
9. Lukashevich, M. P. (1998). Sotsіalіzatsіia. Vykhovnі mekhanіzmy і tekhnolohii [Socialization. Educational mechanisms and techniques]. Kyiv [in Ukrainian].
10. Maksimov, S. D. (2000). Sovremennoe sostoyanie geneticheskikh issledovaniy v psikhologii [Modern state of genetic studies in psychology]. Praktichna psikhologіya ta sotsіalna robota – Practical psychology and social work, 6, 3-10. [in Russian].
11. Neshchadim, M. І. (2003). Vіiskova osvіta Ukraini: іstorіia, teorіia, metodolohiia, praktyka: monografіia [Military education in Ukraine: history, theory, methods, practice: monograph]. Kyiv: Vidavnicho-polіgrafіchniy tsentr «Kyivskyi unіversytet» [in Ukrainian].
12. Olіynik, L. V. (2013). Aktyvnі metodiy navchannia ta ikhnia rol u psykholoho-pedahohіchnіi pіdhotovtsі maibutnіkh mahіstrіv vіiskovo-sotsіalnoho upravlіnnia [Active teaching methods and their role om psycho-pedagogical training of future masters of military social administration]. Teorіya і praktika upravlіnnya sotsіalnymy systemamy: fіlosofіya, psikhologіya, pedagogіka, sotsіologіya – Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology, 4, 51-57 [in Ukrainian].
13. Romanovskiy, O. G. (2000). Teoreticheskie ta metodologicheskie osnovy podgotovki inzhenera v vysshem uchebnom zavedenii k budushchey upravlencheskoy deyatelnosti [Theoretical and methodological bases of preparing engineers at universities for  future administration]. Doctor‟s thesis. Kyiv [in Russian].
14. Rubinshteyn, S. L. (1957). Bytie i soznanie, o meste psikhicheskogo vo vseobshchey vzaimosvyazi yavleniy materialnogo mira [Being and consciousness, about the place of the psychological in the interconnection of the phenomena of the material world]. Moscow: Izd-vo AN SSSR [in Russian].
15. Rudov, B. A. (2001). Adaptovanіst kursantіv molodshikh kursіv do navchannya u vvuzі [Junior cadets’ adjustment for studying at a university]. Naukovі zapiski. Serіya: Pedagogіka і psikhologіya – Scientific notes. Pedagogy and psychology, 5, 41-43. Vіnnitsya: RVV DP «Derzhavna kartografіchna fabrika» [in Ukrainian].
16. Serikov, V. V. (1999). Obrazovanie i lichnost. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskikh sistem [Education and personality. Theory and practice of planning educational systems]. Moscow: Logos [in Ukrainian].
17. Slіpchuk, V. L. (2007). Orhanіzatsіia pozauditornoi roboty u protsesі vyvchennia pryrodnychykh dystsiplіn u medychnomu lіtsei [Organization of extracurricular activities in the process of studying sciences at a methodical vocational school]. Kompetentsіia vchytelia v polі kulturnomu prostorі – Teacher‟s competence in a multicultural environment. G. Ye. Grebenyuk (Ed.). Lugansk-Kharkіv [in Russian].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.