Liudmyla Lozynska, Olha Tsikhotska. The Role of Interactive Learning Technologies in the Process of Teaching Foreign Languages at Higher Medical Educational Institutions.

(2016) Science and education, 12, 5-10. Odessa.

Liudmyla Lozynska ,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Olha Tsikhotska ,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Foreign Languages Department, Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University,
56, Pyrohova Str., Vinnytsia, Ukraine


THE ROLE OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES
IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
AT HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS


SUMMARY:

The article highlights the role of interactive technologies in educational process of higher educational institutions.Introduction of interactive teaching methods is one of the most important directions of improvement of students‟ training in modern University and is obligatory for the effective implementation of the competence-based approach. Educational process based on the use of interactive methods is organised by means of engaging all the students into the learning process. The roles of the teacher and the student in the process of applying interactive teaching methods are described. The attention is focused on the difficulties of applying interactive learning technologies, which are determined by the lack of technical equipment in educational institutions of Ukraine.


KEYWORDS:

interactive learning technologies, interactive teaching style, interactive teaching methods, learning foreign languages, professional competence, higher medical educational institutions.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Maliyeva, Z. K., & Bekoeva, M. I. (2015). Rol sovremennykh interaktivnykh tekhnologiy v processe samovospitaniya studentov [The role of contemporary interactive technology in students‟ self-education]. Retrieved from: http://naukovedenie.ru/PDF/51PVN415.pdf DOI: 10.15862/51PVN415 [in Russian].
2. Maliyeva, Z. K. (2014). Rol sovremennykh obrazovatelnykh tekhnologiy v reshenii problemy moralnogo otchuzhdeniya lichnosti [The role of contemporary educative technology in solving the problem of personality’s moral disengagement]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Contemporary issues of science and education, 6 [in Russian].
3. Malyha, O. O. (2010). Pidvyshchennia efektyvnosti navchalno-vykhovnoho protsesu za dopomohoiu interaktyvnoho navchannia [Intensification of the educational process be means of interactive teaching]. Pochatkove navchannia ta vykhovannia – Primary teaching and education, 2, 5–6 [in Ukrainian].
4. Reutova, Ye. A. (2012). Primenenie aktivnykh i interaktivnykh metodov obucheniya v obrazovatelnom processe vuza (metodicheskie rekomendatsii dlya prepodavateley Novosibirskogo GAU) [The use of active and interactive teaching methods at university (guidelines for lecturers of Novosibirsk GAU)]. Novosibirsk: Izd-vo NGAU [in Russian].
5. Hrinchenko, T. V. (2010). Aktivnye metody obucheniya inostrannomu yazyku v neyazykovom VUZe [Active methods of foreign language teaching at nonlinguistic unveristy]. Visnyk SevNTU. Vyp. 105: Pedahohika: zb. nauk. pr. – Bulletin of Sevastopol NTU. Issue 105: Pedagogy: Collection of scientific papers. (pp. 46- 51). Sevastopol: Vyd-vo SevNTU [in Russian].
6. Ostapchuk, D., & Myronchuk, N. (2014). Interaktyvni metody navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Interactive teaching methods at higher educational institutions]. Modernizatsiia vyshchoi osvity v Ukraini ta za kordonom: zbirnyk naukovykh prats – Modernisation of higher education in Ukraine and abroad: Collection of scientific papers. (pp. 140-143). S. S. Vitvytska, N. M. Myronchuk (Eds.). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian]. 
7. Koval, T. I., & Kochubei, N. P. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia inozemnykh mov [Interactive technology of teaching foreign languages]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky – Proceedings of Nizhin State University named after M. Hohol, 7, 25-37 [in Ukrainian].
8. Lomanova, U. V., & Lavrenko, V. N. (2007). Interaktivnye metody obucheniya inostrannomu yazyku [Interactive methods of teaching foreign languages]. Prometey – Prometheus, 8 [in Russian].
9. Melodie, Hull. (2004). Changing the paradigm for medical English language. International symposium of English for medical purposes. Xi’an [in English].
10. Philips, B. D. (1994). Role-playing games in the English as a foreign language classroom. Taipei: Crane Publishing Ltd [in English].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.