Tetiana Yarkho. FORMATION OF THE CONTENT OF BASIC MATHEMATICS TRAINING FOR FUTURE TECHNICIANS AT THE EDUCATIONAL-SCIENTIFIC LEVEL OF DOCTOR OF PHILOSOPHY.

(2016) Science and education, 10, 212-220. Odessa.

Tetiana Yarkho,
PhD (Candidate of Engineering Sciences), associate professor,
Head of the Department of Higher Mathematics,
Kharkiv National Automobile and Highway University,
25, Yaroslava Mudroho Str., Kharkiv, Ukraine


FORMATION OF THE CONTENT OF BASIC MATHEMATICS TRAINING FOR FUTURE
TECHNICIANS AT THE EDUCATIONAL-SCIENTIFIC LEVEL OF DOCTOR OF PHILOSOPHY


SUMMARY:

According to the new law of Ukraine “On Higher Education”, at higher educational establishments of III-IV levels of accreditation, a transfer to the multi-level system of higher education has been put into practice, which is represented by the Bachelor’s degree, Master’s degree and PhD degree. Numerous higher educational establishments have introduced a course of fundamental and applied mathematics training into the compulsory educational-scientific curriculum of the third cycle of higher education for the first time. This paper substantiates and presents the content of the suggested course for future Doctors of Philosophy in the sphere of engineering sciences. The content of Part One of the course entitled “Additional Aspects of Classical Mathematics and their Practical Applications” is preconditioned by a wide spectrum of modern technical applications and related aspects. The sections of the Part One are devoted to the general theory of sets, special issues of linear algebra, classical methods of optimisation, additional sections of integral calculus, special issues of differential equations, elements of harmonic analysis. The aim of Part Two of the course entitled “Stochastic Methodology in Applied Problems” is mastering the probability-statistical research instruments in technical fields. The two sections of the Part Two include the principal constituents of the mathematical apparatus of statistics: the theory of statistical evaluation of unknown parameters of the model under analysis and the theory of testing statistical hypotheses about the parameters or nature of the analysed model. In the three last sections of the Part Two, the key problems of applied statistics are outlined. The significance of mathematics as the universal language of sciences, as a powerful tool of solving applied problems, as well as forming creative thinking and intellectual development of a personality is taken into account in the formation of the content of the basic training in mathematics. 


KEYWORDS:

multi-level system of higher education, the third cycle of higher education, Doctor of Philosophy, educational-scientific curriculum, fundamental and applied training in mathematics, creative thinking, additional aspects of classical mathematics, stochastic methodology.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Ayvazyan, S.A. & Mkhitaryan, V.S. (2001). Teoriya veroyatnostey i prikladnaya statistika [The theory of probability and applied statistics]. Moscow: YuNITI [in Russian].
2. Stodolnik, S.Ya. (1968). Vvedenie v lineynuyu algebru, teoriyu polya i ryady Fur'e: uchebnoe posobie [Introduction into linear algebra, field theory and Fourierseries: a teaching aid]. Minsk: Vysshaya shkola [in Russian].
3. Gvildis, T. Yu. (2014). Aspirantura v strukture vysshego obrazovaniya [Post-graduate studies in the framework of higher education]. Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Universitet im. V.I. Vernadskogo – Issues of Contemporary Science and Applied Science. V. I. Vernadsky University, 4 (54), 169-178 [in Russian].
4. Getmanskaya, E.V. (2010). Lichnost: kreativnye kharakteristiki [Personality: creative characteristics]. Pedagogika i psikhologiya: Vestnik Moskovskogo gumanitarnogo universiteta im. M.A. Sholokhova – Pedagogy and Psychology: Issue of Sholokhov Moscow University for Humanities, 1, 25-32 [in Russian].
5. Grokholskaya, O.G. (2012). Didakticheskie vozmozhnosti innovatsionnogo vuza v podgotovke professionalov. [Didactic possibilities of an innovative higher educational establishment in the preparation of professionals]. Vestnik Universiteta Rossiyskoy akademii obrazovaniya – Bulletin of University of Russian Academy of Education, 2, 53-57 [in Russian].
6. Dlin A.M. (1958). Matematicheskaya statistika v tekhnike. [Mathematical statistics in technology]. Moskva: «Sovetskaya nauka». [in Russian].
7. Zakon Ukraїni «Pro vishhu osvіtu» [The Law of Ukraine “On Higher Education”]. (2014). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].
8. Matematika kak yazyk nauki [Mathematics as a language of science]. Retrieved from: http://libweb.kpfu.ru/z3950/full_fond/klass/014/151- 175.pdf. [in Russian].
9. Gnoenskiy, L.S., Kamenskiy, G.A. & Elsgolts, L.E. (1969). Matematicheskie osnovy teorii upravlyaemykh system [Mathematical grounds of the theory of operated systems]. Moscow: Nauka. Glavnaya redaktsiya fizikomatematicheskoy literatury [in Russian].
10. Finikova, T. & Sharova, O. (2014). Monitorynhove doslidzhennia. Monitorynh intehratsii ukrainskoi systemy vyshhoi osvity v Yevropeiskyi prostir vyshhoi osvity ta naukovoho doslidzhennia: analitychnyi zvit [Monitoring-based research. The monitoring of integration of Ukrainian system of higher education into European framework of higher education and scientific research: analytical report]. Kyiv: Takson [in Ukrainian].
11. Oleynik, O. A. (1996). Rol teorii differentsialnykh uravneniy v sovremennoy matematike i ee prilozheniyakh [The role of the theory of differential equations in contemporary mathematics and its applications]. Sorovskiy obrazovatelnyy zhurnal – Sorovsky Educational Journal, 4, 114-121 [in Russian].
12. Reheilo, I. Yu. (2011). Istoriohrafichni aspekty pidhotovky naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv vyshchoi kvalifikatsii v Ukraini [Historiographic issues of training highly-qualified scientific and scientificpedagogical staff in Ukraine]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho – Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University, Seriia: Pedahohika, 271- 281 [in Ukrainian].
13. Simonenko, O. D. (n. d.). Matematika i tekhnicheskie nauki. Iz istorii razvitiya tekhnicheskikh nauk [Mathematics and engineering sciences. From the history of development of engineering sciences]. Retrieved from: http://www.portal-slov.ru [in Russian].
14. Spirin, O.M. & Yatsyshyna, A.V. (2014). Dosvid pidhotovky naukovykh kadriv z informatsiinokomutatavnykh tekhnolohii v osviti [The experience of training scientific staff in the domain of informationalcommutative technologies in education]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer at School and at Home, 2, 3-8 [in Ukrainian].
15. Tikhomirov, V. M. (2000). O nekotorykh problemakh matematicheskogo obrazovaniya [On some problematic issues of mathematical education]. Vserossiyskaya konferentsiya «Matematika i obshchestvo». Matematicheskoe obrazovanie na rubezhe vekov – AllRussian Conference “Mathematics and Society”. Mathematical education at the turn of centuries. (pp. 3-15). Мoscow: MTsNMO [in Russian].
16. Torrance, E. (1988). The nature of creativity as manifest in the testing. The nature of creativity (pp. 43- 75). [in English]
17. Chornous, V. (2014). Kreatyvne myslennia u tvorchykh poshukakh osobystosti: literaturnyi ohliad [Creative thinking in creative search of a personality: literary survey]. Nova pedagogіchna dumka: naukovo- metodichniy zhurnal – New Pedagogical Thinking: scientificmethodological journal, 1, 38-41 [in Ukrainian].
18. Yarkho, T. (2016). Matematychna pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv tehnichnoho profiliu v intehrovanomu protsesi fundamentalizatsii profesiinoi tehnichnoi pidhotovky u VNZ [Mathematical preparation of the future specialists of a technical profile in the integrated process of fundamentalization of professional technical preparation at a higher educational establishment]. Humanitarnyi visnyk DVNZ «PereiaslavHmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody – Humanitarian Bulletin of “Gregory Skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University”, (pp. 345-353) [in Ukrainian].
19. Yarkho, T. A. (2014). Osnovnye didakticheskie printsipy matematicheskoy podgotovki v sovremennom tekhnicheskom universitete [The principal didactic principles of mathematical preparation at a modern technical university]. Humanitarnyi visnyk DVNZ «PereiaslavKhmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» – Humanitarian Bulletin of “Gregory Skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University”, (pp. 514-521) [in Russian].
20. Yarkho, T. (2016). Matematychna pidhotovka maibutnikh fahivtsiv tehnichnoho profiliu v intehrovanomu protsesi fundamentalizatsii profesiinoi tehnichnoi pidhotovky u VNZ [The mathematical training of future specialists majoring in technical sciences in the integrated process of its fundamentalization at a higher educational institution]. Naukovi zapysky – Scientific essays, 9, 123- 127 [in Ukrainian].
21. Yarkho, T. O. & Yemelianova, T.V. (2015). Formuvannia matematychnoi kompetentnosti maibutnikh naukovo-pedahohichnykh kadriv u systemi neperervnoi profesiinoi pidhotovky mahistriv i aspirantiv suchasnoho tekhnichnoho universytetu [The formation of mathematical competence of future scientific-pedagogical staff within the system of life-long professional training of masters and post-graduates at a modern technical university] Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu: zb. nauk. Prats – Scientific Issues of Berdyansk State Pedagogical University: Collection of Papers, 3, 417-424 [in Ukrainian].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.