Lavrenova M. V., Lalak N. V., Fenchak L. M. Preparing Future Teachers for Creating Health Preservation Environment at Primary Schools in Terms of Inclusive Education.

(2016) Science and education, 10, 109-114. Odessa.

Maria Lavrenova,
PhD (Сandidate of Pedagogical Sciences), senior lecturer,
Nataliya Lalak,
PhD (Сandidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Lyubov Fenchak,
PhD (Сandidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Theory and Methodology of Primary Education,
Mukachevo State University,
26, Uzhhorodska Street, Mukachevo, Ukraine


PREPARING FUTURE TEACHERS FOR CREATING HEALTH PRESERVATION ENVIRONMENT AT PRIMARY SCHOOLS IN TERMS OF INCLUSIVE EDUCATION


SUMMARY:

The paper covers the aspects of preparing future primary school teachers for creating health preservation environment in inclusive education. It has been found that the students specialised in primary education lack skills of communicating with children with different nosologies and practical skills required for implementing health preservation technologies into the educational process of primary schools. However, the survey demonstrated that the students are ready to work with children with special educational needs. The means facilitating the optimisation of students’ preparation for work with children under conditions of inclusive education have been described.


KEYWORDS:

inclusion, health preservation environment, future specialists, communication skills, health preservation technology


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Berezhna, T. I. (2016). Modeliuvannia zdoroviazberezhuvalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu: obgruntuvannia struktury i kryteriiv [Forming health preservation environment in an educational institution: substantiation of the structure and criteria]. Ridna shkola – Native school, 1, 37-41 [in Ukrainian].
2. Bobrytska, V. I. (2006). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia u maybutnoho vchytelia [Formation of healthy lifestyle of future teachers]. Poltava: Skaytek [in Ukrainian].
3. Bondar, V. I. (2010). Inkliuzyvne navchannia ta pidhotovka pedahohichnykh kadriv dlia yoho realizatsii [Inclusive education and preparing teachers for its implementation]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov Univeristy, 15, 39-42. Kyiv [in Ukrainian].
4. Kolupaieva, A. (2010). Inkliuzyvna osvita v konteksti realii sohodennia [Inclusive education in today’s realities]. Praktyka upravlinnia zakladom osvity – Practice of educational institution management, 4, 52-56 [in Ukrainian].
5. Lavrenova, M. V. (2015). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do formuvannia orfoepichnykh umin ukrainskoho literaturnoho movlennia molodshykh shkolariv v umovakh dialektnoho seredovyshcha [Preparation of future teachers to form junior school pupils’ orphoepic skills of Ukrainian literary language in dialect environment]. Profesiina pidhotovka maibutnoho pedahoha v umovakh suchasnoi osvitnoi paradyhmy: monohrafia – Professional training of future teachers in modern educational paradigm: monograph. Kyiv: KondorVydavnytstvo [in Ukrainian].
6. Lavrenova, M. V., & Lalak, N. V. (2016). Training of primary school teachers for the Ukrainian language lessons in inclusive learning environment. Teaching science: theory, history, innovative technologies, 1(55), 94- 102. Sumy [in English].
7. Lalak, N. V. (2012). Shliakhy vprovadzhennia inkliuzii v robotu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The ways of implementing inclusion into the work of comprehensive schools]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seria: «Pedahohika. Sotsialna robota» – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University, 23, 107-109 [in Ukrainian].
8. Fenchak, L. M. (2016). Teoretykometodolohichnyi pidkhid do formuvannia zdoroviazberihaiuchoi kompetentnosti maibutnikh pedahohiv [Theoretical and methodological approach to the formation of healthy preservation competence of future teachers]. Shchomisiachnyi naukovo-pedahohichnyi zhurnal Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. I. Franka «Molod i rynok» – Scientific and educational journal of Franko Drohobych State Pedagogical University «The Youth and the Market», 1(132), 92-97 [in Ukrainian].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.