Volkova Yu. I. Methodical aspects of forming future music and choreography teachers’ artistic communication skills

(2015) Science and education, 9, 29-33. Odessa.


DOI:

Yuliia Volkova,
lecturer, Department of Music Art and Choreography,
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky,
4, Fontanska Doroha Str., Odesa, Ukraine 


METHODICAL ASPECTS OF FORMING FUTURE MUSIC AND CHOREOGRAPHY TEACHERS’ ARTISTIC COMMUNICATION SKILLS


SUMMARY:

 The article presents the realization of educational conditions in the methodology of forming future music and choreography teachers’ artistic communication skills. The special complex of forms and techniques promoting effective formation of structural components of students’ artistic communication skills is suggested.


KEYWORDS:

educational conditions, artistic communication skills, methodology of forming artistic communication skills, future music and choreography teachers. 


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Zvereva, M. V. (1987). O ponyatii “didakticheskiye usloviya” [On the concept of "didactic conditions"]. Novyye issledovaniya v pedagogicheskikh naukakh – New studies in pedagogical sciences, 1, 29-32 [in Russian].
2. Ozhegov, S. I. (1986). Slovar russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language]. Moscow: Rus. yazyk [in Russian].
3. Lesnyk, O. S. (2009). Metodyka formuvannia khudozhno-movlennievykh umin maybutnikh uchyteliv muzyky u vokalno-khorovii roboti [Methods of forming artistic and language skills of future music teachers in vocal and choral work]. Nauka i osvita – Science and Education, 7, 126-130 [in Ukrainian]. 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory