Journal №3 2008

Content

Велитченко Л.К. Соотношение функционально-ролевого и субъектно-личностного как основное противоречие педагогического взаимодействия

 4

Коломинский Я.Л., Белановская О.В. Основные проблемы психологии межличностного педагогического взаимодействия

 9

Ситнік С.В. Роль комунікативної компетентності в педагогічній взаємодії.

14

Макаренко Э.Н. Творческая деятельность педагога – основа формирования профессиональной компетентности

 17

Гельбак А.М. Фасилітація як форма демократизації навчання

22

Массанов А.В. Психологічні бар’єри в педагогічній взаємодії.

26

Головська І.Г. Психологічні аспекти впливу комунікативних якостей психолога на ефективність консультативного спілкування.

 31

Жогно Ю.П. Емоційне вигорання в педагогічному спілкуванні та співвідношення понять "суб’єктивне", "суб’єктне"

 37

Прокоф’єва-Акопова С.А. Емоційне вигорання у процесі професійної діяльності фахівців.

40

Шелков В.Ю. Психологічні детермінанти саморегуляції

46

Пермякова О.Г. Проблема моніторингу в педагогічній освіті..

50

Вдовиченко О. В. Проблема риска в педагогическом взаимодействии

54

Меліхова І.О., Майданюк О.О. Формування конформності в педагогічній взаємодії

58

Молчанова О.М. Актуальний розвиток морального утворення «совість» у контексті міжособистісної взаємодії

 62

Мелихова И.А., Вейда В. Влияние мотивов выбора деятельности преподавателя на мотивацию учебной деятельности студентов.

 67

Гріньова О.М. Професійне самовизначення майбутніх педагогів як умова підготовки до педагогічної взаємодії

 71

Кваша О.Р. Відповідальність майбутніх учителів за самопізнання і самовдосконалення особистості.

76

Журавлева А.Е., Игумнов С.А. Представления о здоровье и здоровом образе жизни у студентов

80

Смакула О.І., Долженко І. Теоретичні і психолого-валеологічні аспекти викладання фізичного виховання у ВНЗ

 84

Коломинский Я.Л., Селезнев А.А. Психологическая культура здоровьесберегающих технологий педагогического взаимодействия.

 87

Михнёв П.Г. Условия моделирования педагогического взаимодействия в высшей школе

91

Бенера В.Є. Міжособистісна взаємодія педагога і студентів у вищій школі.

95

Коваленко О.Г. Емпатія у структурі професійного спілкування майбутніх педагогів та її розвиток.

100

Мирошник О.Г. Особливості емпатії майбутніх педагогів з різним типом гендерної ролі

104

Журавльова Л.П. Динаміка особистісно-смислової емпатії в ранньому онтогенезі

109

Абрамова Л.Н. От представления о себе к идентификации и самосознанию.

113

Засименко В.В.Спілкування як основа міжособистісної взаємодії.

116

Сизоненко А.М. Принадність як професійно важлива властивість жінки-педагога..

120

Игнатенко О.А. Формирование смысложизненных ориентаций у современного студенчества в процессе педагогического взаимодействия.

 125

Колот С.А. Особенности построения межличностных отношений в диаде преподаватель – студент на основе эмоционального менеджмента

 128

Павлова І.Г., Цибуля О. Взаємозв’язок емоційної зрілості з соціально-психологічними властивостями студентів

 134

Цынцарь А.Л. Психолого-педагогический такт как критерий профессионализма педагога

137

Долинська Л.В., Пількевич Г.І. Діалогічність як умова ефективної педагогічної взаємодії викладача зі студентами .

 143

Єремчук М.О. Психологічні особливості педагогічної взаємодії в умовах інтенсивного навчання.

145

Льовочкіна А.М. Організація особистісно-орієнтованого навчального простору під час вивчення екологічної психології.

 149

Бахов І.С. Співробітництво як психологічний чинник активізації мнемічної діяльності у студентів у процесі навчання іноземної мови

 154

Карапетрова О.В. Вплив характеру взаємодії творчого керівника на адаптацію дитини в колективі

159

Сташук О.А. Розвиток творчої особистості учнів у педагогічній взаємодії на уроках образотворчого мистецтва

 163

Бордюк В.М., Бордюк М.А. Соціально-педагогічна підтримка старшокласників у процесі їхнього професійного самовизначення

 168

Зінченко Л.М., Грищенко В.М. Становлення Я-образу старшокласника як умова успішної взаємодії в системі «вчитель-учні»..

 173

Пивоварчик І.М. Гендерні особливості особистісного самовизначення та формування Я-концепції в ранньому юнацькому віці

 177

Мельничук И.В. Гиперактивное поведение детей в педагогическом взаимодействии

182

Денисенко А.А., Кузин Е. Мотивация общения в старшем подростковом возрасте

187

Мізерна О.О. Подолання агресивних проявів підлітків як умова підвищення ефективності педагогічної взаємодії..

 191

Лисенко І.М. Особистісне самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою в референтному середовищі

 195

Поспелова І.Д., Печерова М.В. Психологічний супровід діяльності вчителя в період адаптації першокласників до навчання у школі..

 199

Руденко І.М. Психологічна допомога молодшим школярам з реорганізованих родин в умовах шкільної системи.

 203

Ивашкевич Е.Ф. Нравственно-этические проблемы социализации молодежи (на примере учащихся школ г. Витебска).

 207

Печенко І.П. Соціалізація особистості в дошкільному дитинстві: аспект педагогічної взаємодії

213

Цибух Л.М. Інтерактивні методи як засіб розвитку пізнавальної активності та професійного мислення студентів-психологів.

 217

Олифирович Н.И., Белановский О.Л. Основные подходы к изучению взаимоотношений в системе «педагог – психолог».

 220

Ковальчук С.В. Проблема формування індивідуальних стилів діяльності психологів у системі освіти

226

Моргун В.Ф. Часові трансспективи життя особистості і трудова педагогіка А.С.Макаренка.

229

Кравченко О.О. Формування і розвиток особистості П.Куліша як педагога і громадського діяча.

234

Наші автори

 

 

         

       
   
   
         

 

©2020 Ushinsky University. All rights reserved, maybe.