Валерія Овчарова. Фактори ефективного здійснення соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності на рівні громади.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 138-149.

Валерія Овчарова,
аспірантка кафедри соціальної філософії та управління,
Запорізький національний університет,
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна


ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ
ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ ГРОМАДИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена визначенню факторів, які можуть сприяти ефективному здійсненню соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності на рівні громади. Враховуючи реформу децентралізації, соціальна робота на рівні громади опинилась у центрі уваги держави, громадськості, міжнародної донорської спільноти та науковців. Беручи до уваги, що розвиток громади напряму залежить від людського ресурсу, робота з молоддю є ключовим напрямком здійснення соціальної роботи в громаді, яка спрямована не тільки на вирішення індивідуальних потреб мешканців, але й на розвиток громади в цілому. Волонтерство є одним з інструментів здійснення соціальної роботи на рівні громади та залучення молоді. На думку авторки статті, залучення молоді до волонтерської діяльності в межах соціальної роботи може бути ефективним за умови вирішення потреб молоді та сприяння розвитку громади. У статті проаналізовано ціннісні орієнтири, інтереси та потреби сучасної молоді та типові проблеми новостворених громад на основі загальнонаціональних соціологічних досліджень. Результати аналізу стали підґрунтям для визначення наступних факторів, які можуть сприяти ефективному здійсненню соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності: суб’єкт-суб’єктні відносини, орієнтація на індивідуальні інтереси молоді та мотиваційні особливості участі молоді у вирішенні суспільних проблем, орієнтація на вирішення проблем громади. До кожного фактору наведено теоретичне обґрунтування позитивного подвійного впливу на задоволення потреб молоді та вирішення проблем громади.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціальна робота в громаді, соціальна робота з молоддю, волонтерська діяльність, молодь, децентралізація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Активізація молоді та залучення до діяльності з розвитку громад / за заг.ред Ю. Ткачук. Київ, 2019. 51 с. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file /405/Youth_Engagement_Practices.pdf (дата звернення: 09.09.2020).
2. Аналітичний звіт дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: результати четвертої хвилі дослідження». Київський міжнародний інститут соціології, 2019. URL: http://www.kiis.com.ua/materials/pr/20191103_decentrali sation/decentr_ukr.pdf (дата звернення: 09.09.2020).
3. Аналітичний звіт з проведення репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді в Україні. Боярко І., Злуніцина Т. та інш. Київ, 2019. 92 с. URL: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2020/02/12/22/Analitich nii_ZVIT_2019.pdf (дата звернення: 09.09.2020).
4. Аналітичний звіт «Становище молоді в Україні» / А. Думчева, О. Сакович, С. Савчук та інш. Київ, 2019. 79 c. URL: http://www.un.org.ua/images/documents/4790/THE%20S TATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%2020 19%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf (дата звернення: 09.09.2020).
5. Аналітичний звіт «Співробітництво громад: нові можливості для освіти та медицини» підготовлений ГО «Фундація імені Григорія Яхимовича» спільно із ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Львів, 2019. URL: http://cooperation.acsa.com.ua/ (дата звернення: 09.09.2020).
6. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: монографія. Київ: Наук. світ, 2006. 408 с.
7. Безпалько, О. В. Соціальна робота в громаді. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 176 с.
8. Весперіс С. З., Решетняк Я. В. Децентралізація: проблеми новосформованих об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19(1). С. 46–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(1)__13 (дата звернення: 09.09.2020).
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: Перун, 2001. 1728 с.
10.Вайнола Р., Капська А., Комарова Н. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Київ: Академпрес, 1999. 112 с.
11. Горілий А. Г. Історія соціальної роботи в Україні: курс лекцій, Тернопіль, 2001. 66 с. 12.Дорош У. М. До визначення поняття децентралізації влади. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 3. С. 130–137.
13. Звіт про соціологічне дослідження «Перспективи розвитку об’єднаних громад у Дніпропетровській області» / за заг. ред. С.М. Серьогіна. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2015. 72 с. URL: http://dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/2015_zvit.PDF (дата звернення: 28.08.2020)
14.Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні. Психологія і суспільство. 2003. № 2. С. 19–37. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29630 (дата звернення: 09.09.2020).
15.Лях Т.Л. Види мотивації до волонтерської діяльності. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. Запоріжжя, 2011. №2(15). С. 37–41.
16.Лях Т. Л. Волонтерство як суспільний феномен. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк, 2004. Вип. 3-4. С. 139–144.
17.Лях Т. Л. Волонтерський рух та сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк, 2002. Вип. 2. С. 44–53.
18.Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп: навч. посіб. Київ: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 149 с.
19.Лях Т. Л. Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2013. № 23 (282). Ч. І. С. 206– 213.
20.Лях Т. Л. Сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.). Київ, 2002. Т. 1. С. 122–124.
21. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / заг. ред. І. Звєрєва, Г. Лактіонова. Київ, 2001. 49 с.
22. Полякова С. В. Децентралізація влади в Україні: проблеми об’єднаних громад. Вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка і суспільство. 2017, № 13. С.1033–1038.
23. Посібник з розвитку громад: Практичний порадник для небайдужих. Кол. авт.: Л. О. Єльчева, І. М. Ібрагімова та ін. Київ, 2007. 458 с.
24. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011 р. № 3236-VI. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (дата звернення: 28.03.2020).
25. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 5.02.2015 р. № 157-VIII. Дата оновлення: 20.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 28.03.2020).
26. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 р. 2558-III. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14 (дата звернення: 28.03.2020).
27.Результати опитування «Потреби місцевої громади». Київський міжнародний інститут соціології, 2016. URL: https://www.slideshare.net/ednannia/2- 72659476 (дата звернення: 09.09.2020).
28.Результати соціологічного дослідження «Особливості впроваджееня реформи децентралізації в Запорізькій області». Independent Researching Group, Березень 2017, Запоріжжя. URL: https://decentralization.gov.ua/pics/upload/7966be3e2658 1d4de687419a0d3d49b3728.pdf (дата звернення: 09.09.2020).
29.Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика. Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. 180 с.
30. Семигіна Т. В. Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи. Київ: Логос, 2005. 134 с.
31.Слозанська, Г. І., Горішна, Н. М. Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К.: Університет «Україна», 2016. №12. С.113–119.
32.Слозанська Г. І. Ролі фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2017. № 1 (40). С. 265–269.
33.Технологізація волонтерської роботи в Україні у сучасних умовах / За ред. проф. А. Й. Капської. Київ, 2001. 140 с
34.Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: Теорія і практика. Київ: ВМУРОЛ «Україна», 2004. 408 с.
35. Участь молоді в процесах реформування держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року) / редкол.: Жданов І. О., Ярема О. Й. та ін. Київ: ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2018. 100 с.
36.Cайт проєкту «Фонд громад». URL: http://ednannia.ua/our-programs-andactivities/pidtrymuiemo-lokalnu-filantropiiu/166- fondyhromad/133-scho-take-fond-gromadi (дата звернення: 09.09.2020).
37. Бюлер Ш., Тюдор-Гарт Б., Гетцер Г. Социально-психологическое изучение ребенка первого года жизни. Под ред. Л.С.Выготского. Москва: Госмедиздат, 1931. 234 с.
38. Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Гусова С. А. Социальная работа с молодежью: учебник для студентов вузов. Москва: Гардарики, 2008. 204 с.
39.Кон И. С. Социология молодежи. Краткий словарь по социологии / ред. Д. М. Гвишиани. Москва: Политиздат, 1998. 479 с.
40.Кондратьева Я. В. Проблемы социальной работы с молодежью: учебник. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2011. 278 с.
41. Пейн М. Община как основа социальной политики и социальной идеи. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики, 1997, С. 44–62
42.Erikson E.H. The problem of ego identity. Identity and the life cycle: Selected papers (Psychological Issues Monographs, No. 1). 1959. №33. 31–48.
43.Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. Adopted by the Congress of Local and Regional Authorities of Europe on the 10th session, May 21, 2003. URL: https://www.saltoyouth.net/downloads/4-17- 1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%2 0Participation%20of%20YP.pdf (дата звернення: 09.09.2020).

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.