Родіон Яготін, Тетяна Дегтяренко, Світлана Халайджі. Особливості тренувального процесу студентів-боксерів з урахуванням стану їх психомоторики.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 131-138.

Родіон Яготін,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри фізичної культури та спорту,
Одеська національна академія харчових технологій,
вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна
Тетяна Дегтяренко,
доктор медичних наук, професор,
професор кафедри біології і охорони здоров’я,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,
Світлана Халайджі,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент,
доцент кафедри фізичної культури та спорту,
Одеська національна академія харчових технологій,
вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-БОКСЕРІВ
З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ЇХ ПСИХОМОТОРИКИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена розгляду проблеми організації тренувального процесу на заняттях з боксу в закладах вищої освіти. Визначення особливостей стану психомоторики у студентів-боксерів та його врахування в динаміці тренувальної діяльності дозволяє оптимізувати процес фізичної підготовки майбутніх фахівців та сприяє досягненню запланованих спортивних результатів. Метою роботи є дослідження стану психомоторики у студентів-боксерів за умов використання спеціалізованих координаційних фізичних вправ. В досліджені брали участь 20 студентів чоловічої статі віком 18–20 років, що визначили в якості секційної моделі занять з фізичного виховання бокс. У роботі використані наступні методики: «Зорові сенсомоторні реакції» – проста зорово-мотора реакція і складна зорово-моторна реакція, «Реакція на рухомий об’єкт» – сенсомоторна точність, «Тепінг-тест» – швидкість провідної руки, «Вимірювання динамометричних зусиль», тривалість виконання тесту човниковий біг 4 по 9 м, а також статичної рівноваги (проба Ромберга). Розроблена спеціалізована тренувальна програма, яка складається з дев’яти комплексних спеціалізованих фізичних вправ, спрямованих на розвиток координаційних якостей студентів-боксерів. Встановлена достовірна позитивна динаміка показників стану психомоторики у студентів-боксерів за умов застосування спеціалізованих фізичних вправ координаційної спрямованості. Отримані результати розширюють наукову інформацію щодо необхідності врахування стану психомоторики у студентів, що займаються боксом. Авторами доповнено існуючі програми тренувального процесу, спрямованого на вдосконалення у студентів-боксерів координаційних якостей. У контексті моделювання сучасної системи фізичного виховання в закладах вищої освіти доведена ефективність використання секційної форми організації занять, яка передбачає врахування індивідуалізованих особливостей стану психомоторики студентської молоді.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психомоторика, координація, студенти, бокс, фізичні вправи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Клименко А. І. Координаційні здібності в структурі спеціальної рухової підготовленості єдиноборців. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 3. С. 33–35.
2. Коробейніков Г. В, Жирнов О. В., Коробейнікова Л. Г., Вольский Д. С. та інші. Нейродинамічні функції та статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів. Біомеханічні, педагогічні, медико-біологічні та психологічні аспекти фізичного виховання та спорту. 2018. 154 (1). С. 90–94.
3. Круцевич Т., Пангелова Н. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. 3. С. 110–114.
4. Мантрова И. Методическое руководство по психофизиологической и психологической диагностике. Иваново: ООО Нейрософт, 2007. 216 с.
5. Назимок В. В. Мотивація студентів до занять боксом у процесі фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. 8. С. 54–56.
6. Сапегіна І. О., Шепеленко Т. В., Лучко О. Р Використання координаційної драбини у навчальнотренувальному процесі зі студентами різних спеціалізацій в УкрДУЗТ. Здоров’я, спорт, реабілітація. 2016. № 2. С. 53–55.
7. Сергієнко В. М. Система контролю рухових здібностей студентської молоді: теорія і методологія фізичного виховання: монографія. Суми: Сумський державний університет, 2015. 392 с.
8. Сергієнко Л., Чекмарьова Н. Психомоторні здібності людини: загальне поняття, класифікація та значення в системі спортивного відбору. Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 3. С. 6‒9. URL: https://tmfv.com.ua/journal/article/view/285 (дата звернення: 21.07.2020).
9. Стадник В. В Визначення спортивних уподобань для позаакадемічних занять студентів національного університету «Львівська політехніка». Педагогіка: теорія і методика фізичного виховання «Наука і освіта». 2013. № 4. С. 211–214.
10. Фурман Ю. М., Мірошниченко В. М., Драчук С. П. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів. Монографія. Київ: НУФВСУ, «Олімпійська література», 2013. 184 с.
11. Халайджі С. В., Кананихіна О. М., Сергєєва Т. П., Яготін Р. С. Педагогічні умови формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. 72 (2). С. 235–242.
12. Юрченко І. В. Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді. Фізичне виховання та спорт. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 466–469.
13. Ahmad A., Jusoh N. & Tengah R. Acute physiological responses and performance following subsequent CrossFit ‘CINDY’ workout with Zea Mays juice. Physical Education of Students. 2019. 23(2), 57–63. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2019.0201.
14. Bevans K. B., Fitzpatrick L.-A., Sanchez B. M., Riley A. W., & Forrest C. Physical Education Resources, Class Management, and Student Physical Activity Levels: A Structure-Process-Outcome Approach to Evaluating Physical Education Effectiveness. Journal of School Health. 2010. 80(12), 573–580. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00544.x .
15. Degtyarenko T. V., Dolgier E. V., Yagotin, R. S., Kodzhebash, V. F. Psycho-motility of a person in the context of its psychophysiological support and genetic determination. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol.19 (3), Art. 221. 1526‒1531. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2019.03.
16. Lundáková A. Zdravotní tмlesná výchova na vysoké škole. Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví, recenzovaný sborník. 5th International Symposium. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani. 2010. № 5. 89–94.
17. Mohammed, M., & Choi, H. Can eight weeks of judo and taekwondo physical education improve the health-related fitness of male university students? Physical Education of Students. 2020. 24(2). 109– 114. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0206.
18. Yagotin, R. S., Degtyarenko, T. V., Bosenko, A. I., Plisko, V. I., & Dolinsky, B. T. Criterion score of the physical and psychophysiological condition of students in the context of determining their individual adaptability to physical loads. Physical Education of Students. 2019. 23(1). 51–57. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2019.0108 .

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.