Ольга Мехед, Світлана Рябченко. Основні аспекти соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та основ здоров’я.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 104-109.

Ольга Мехед,
кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології,
Світлана Рябченко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна


ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я


АНОТАЦІЯ:

У статті визначено сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності в роботі вчителя біології та основ здоров’я. Виконуючи соціально-педагогічну роботу, вчитель повинен впроваджувати різні види педагогічної активності, зокрема, спрямованої на соціальну допомогу. Мета дослідження полягала у здійсненні характеристики основних аспектів професійної соціально-педагогічної діяльності педагога, для чого проаналізовано сутність та особливості вказаного виду роботи вчителя, висвітлено структурно-змістовні компоненти, основні принципи, функції соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та основ здоров’я, а також окреслено комплекс закономірностей, що враховуються в процесі її здійснення. Використано наступні методи дослідження: аналіз наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; синтез та узагальнення теоретичних положень, розкритих у науковій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду підготовки майбутніх учителів до здійснення соціально-педагогічної діяльності в процесі навчання, а також практичного досвіду педагогів. Схарактеризовано напрями соціально-педагогічної роботи вчителя біології та основ здоров’я. Встановлено, що підготовка до вказаного виду педагогічної активності майбутніх учителів біології й основ здоров’я відбувається під час аудиторних занять, самостійної, навчально-дослідної роботи студентів, вдосконалюється на педагогічних практиках. У ході підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я у закладах вищої освіти необхідно ознайомити їх з основними видами соціально-педагогічної діяльності вчителя та сформувати відповідні компетенції. Перспективи подальших досліджень полягають у тому, щоб встановити та схарактеризувати етапи й рівні засвоєння студентами основних видів соціально-педагогічної роботи вчителя біології та основ здоров’я, описати методику формування відповідних компетенцій майбутніх педагогів. Таким чином, подальшого дослідження потребує проблема формування вищевказаних компетенцій майбутніх учителів біології та основ здоров’я.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вчитель біології та основ здоров’я, освітній процес, професійна діяльність, соціальнопедагогічна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2015. 42 с.
2. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи : модульний курс дистанційного навчання : Навчальний посібник. Київ: Науковий світ, 2002. 164 с.
3. Мехед О. Б. Формування здорового способу життя як важлива частина виховання та соціалізації підростаючого покоління. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 2019. Вип. 4 (160). С. 84–88.
4. Мехед О. Б., Рябченко С. В., Жара Г. І. Аналіз факторів, що впливають на формування здорового способу життя молоді. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 2019. Вип. 3 (159). С. 260–268.
5. Мехед О. Б., Рябченко С. В., Носко Н. А. Основные направления работы педагога для успешного формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Современные проблемы формирования и укрепления здоровья (ЗДОРОВЬЕ–2019) : сборник научных статей. Брест: Изд-во БрГТУ, 2019. С. 280– 284.
6. Мехед О. Б., Тюпіна Н. В., Третяк О. П. Актуальні питання підготовки майбутніх вчителів біології та основ здоров’я. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : матеріали всеукраїнської науковометодичної Інтернет-конференції. (м. Одеса 12 жовт. 2019). Одеса, 2019. С. 85–87.
7. Носко М. О., Грищенко С. В., Носко Ю. М. Формування здорового способу життя : навчальний посібник. Київ: Леся, 2013. 160 с.
8. Пенішкевич Д. І., Тимчук Л. І. Соціальна педагогіка : Модульна технологія навчального курсу : навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2010. 496 с.
9. Таможняя Е. А. Система методической подготовки учителя географии в педагогическом вузе в условиях модернизации образования : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02. Москва, 2010. 490 с.
10. Druz V. A., Iermakov S. S., Nosko M. O., Shesterova L. Ye., Novitskaya N. A. The problems of students’ physical training individualization. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2017. Vol. 21(2). P. 4–12.
11. Ivashchenko О., Khudolii О., Yermakova Т., Iermakov S., Nosko М., Nosko Y. Factorial and discriminant analysis as methodological basis of pedagogic control over motor and functional fitness of 14–16 year old girls. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2016. Vol. 16(2). P. 442–451.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.