Ірина Гуменюк. Полікодовий текст як засіб реалізації текстоцентричної технології навчання.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 97-103.

Ірина Гуменюк,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки початкової освіти,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна


ПОЛІКОДОВИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено вивченню дидактичного потенціалу текстоцентричної технології навчання щодо формування професійного мовлення студентів. Дослідження проводилося в процесі викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» майбутнім фахівцям початкової освіти. Мета статті – визначення напрямків реалізації текстоцентричної технології навчання української мови за професійним спрямуванням у педагогічних закладах вищої освіти. У процесі дослідження застосовано комплекс методів: теоретичні – рефлексивний аналіз та узагальнення літературних джерел для з’ясування ступеня розкриття проблеми в сучасному науковому просторі; методи візуалізації та узагальнення – для розкриття способів застосування полікодових текстів під час викладання курсу. На основі аналізу наукових дефініцій поняття «текст» і основних аспектів його виявлення сформульовано лінгводидактичне визначення навчального тексту та вектори реалізації текстоцентричної технології навчання української мови за професійним спрямуванням у педагогічних ЗВО. Проведено дослідження полікодового тексту як засобу реалізації текстоцентричного навчання, визначено й проаналізовано основні види полікодових текстів та їх функціональне навантаження в курсі української мови за професійним спрямуванням. Наголошено на винятковому дидактичному потенціалі гіпертексту як новітній формі організації матеріалу, що стає особливо важливим за умов дистанційного навчання. Визначено найбільш ефективні організаційні форми роботи з гіпертекстом. Зважаючи на особливості побудови полікодового тексту, виділено специфічний його різновид – документ. Комплексне уявлення про досліджувану проблему ілюструє побудована модель текстоцентричної технології навчання української мови за професійним спрямуванням у педагогічних ЗВО.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

текст, навчальний текст, полікодовий текст, гіпертекст, українська мова за професійним спрямуванням.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Александров Е. П., Воронцова М. В. Учебный текст и текстовая деятельность в образовательном процессе. Современные наукоемкие технологии. Педагогические науки. 2015. № 6. С. 56–61. URL: https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=35060 (дата звернення: 19.08.2020).
2. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. Київ: Вища школа, 1985. 360 с.
3. Гринюк Г. А., Семенчук Ю. А. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів. Іноземні мови. 2007. № 2. С. 30–34.
4. Гуменюк І. М. Аналіз сутності та векторного застосування контекстного підходу до викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Гірська школа Українських Карпат. 2019. № 20. С. 89–92.
5. Гуменюк І. Дискурсологічні орієнтири у викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Серія «Педагогіка». 2017. Випуск 4/36. С. 74–82.
6. Гуменюк І. М. Компетентнісна лінгводидактична парадигма як кінцевий результат навчання української мови за професійним спрямуванням. Науковий вісник Льотної Академії. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 6. С. 190–195.
7. Дерба С.М. Текст як основний засіб у процесі навчання української мови як іноземної. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 2018. Вип. 1(69), ч. 1, березень. С. 128–130.
8. Дроздова І.П. Типологія навчальних текстів для розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. 2013. Випуск 23. С. 15–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmvn_2013_23_4 (дата звернення: 19.08.2020).
9. Завадська О. В. Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень. Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2016. Вип. 43. С. 163–169.
10. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. Москва: Русский язык, 1981. 112 с.
11. Зоммер, Г. Типы письменных учебных текстов для развития говорения и письма. Вопросы лингвистики и лингводидактики: Материалы конференции МАПРЯЛ, Краков, 1996. С. 223–228.
12. Місяць Н. Гіпертекст – новий крок у розвитку тексту. Волинь-Житомирщина. Історикофілологічний збірник з регіональних проблем. 2002. № 9. С. 103–105. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38233 (дата звернення: 19.08.2020).
13. Непийвода Н. Ф. Мова української науковотехнічної літератури (функціонально-стилістичний аспект): дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; НАН України, Ін-т укр. мови. Київ, 1997. 421 с.
14. Нікітіна А. В. Полікодові тексти як лінгводидактичні засоби навчання української мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2015. Випуск 3. С. 219-223.
15.Симоненко Т.В. Теорія і практика формування професійної мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: монографія. Черкаси: Видавництво Вовчок О. Ю., 2006. 328 с.
16.Феллер М. Стиль и знак. Стиль как способ изображения действительности. Львов: Издательство при Львовском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1984. 168 с.
17.Чепелєва Н.В. Текст і читач: посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 124 с.
18. Nelson Ted H. «The Hypertext». Proc. Int. Documentation Federated Conference. 1965.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.