Михайло Хорошуха, Сергій Іващенко, Ірина Омері, Ольга Буряк. Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів. ( Присвячується пам’яті професора Леоніда Прокоповича Сергієнка)

// Наука і освіта.  2020.  №2. 50-56.

Михайло Хорошуха,
доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, доцент,
професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології,
Сергій Іващенко,
доктор медичних наук, професор,
професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології,
Ірина Омері,
кандидат біологічних наук, доцент,
доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології,
Ольга Буряк,
старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
вул. Тимошенка, 13-Б, м. Київ, Україна


ВПЛИВ СЕРОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ГРУП КРОВІ НА РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ПСИХІЧНИХ
ФУНКЦІЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
Присвячується пам’яті професора Леоніда Прокоповича Сергієнка


АНОТАЦІЯ:

У статті досліджено вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій (увага, сприйняття, мислення) юних спортсменів. У дослідженні взяли участь спортсмени-підлітки 13–16 років (n=139), які згідно з класифікацією видів спорту за Дембо (1980) були розподілені на дві групи: група А – швидкісно-силові види спорту (n=74); група Б – види спорту на витривалість (n=65). Контрольну групу склали учні 13–16 років (n=106), які не займалися спортом. Дослідження психічних функцій проводилося за загальновизнаними та науково обґрунтованими методиками. Встановлено факт можливого використання груп крові в генетичному прогнозуванні розвитку уваги, сприйняття часу та логічного мислення учнівської молоді.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 психічні функції, дослідження, юні спортсмени, учні, підлітковий вік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Булич Э. Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в её стимуляции / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. Киев: Олимпийская литература, 2003. 424 с.
2. Визитей Н. Н. Социология спорта: [курс лекций]. Киев: Олимпийская литература, 2005. 247 с.
3. Волков Л. В. Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант. Киев: Вежа, 1997. 128 с.
4. Дембо А. Г. Актуальные проблемы современной спортивной медицины. Москва: Физкультура и спорт, 1980. 295 с.
5. Корягина Ю. В. Восприятие времени и пространства в спортивной деятельности. Москва: Научно-издательский центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 2006. 224 с.
6. Лебедєв С. І. Вплив тренувального процесу за програмою дитячо-юнацької середньої школи на психофізіологічні якості футболістів 10–12 років / С. І. Лебедєв, О. Ю. Тюрін. Слобожанський науковоспортивний вісник. 2016. № 1 (51). С. 38–42.
7. Лукавенко Є. Г. Розвиток інтелектуальних здібностей студентів за допомогою спортивного орієнтування. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2002. № 28. С. 22–26.
8. Лущак А. Р. Діагностика психофізичної підготовки курсантів навчальних закладів МВС України. Івано-Франківськ, 2001. 66 с.
9. Макаренко Н. В. Основы профессионального психофизиологического отбора / Н. В. Макаренко, В. А. Пухов, Н. В. Кольченко и др. Киев: Наукова думка, 1987. 244 с.
10. Макуц Т. Б. Особливості прояву уваги у тенісистів 14–15 років та її вплив на ефективність змагальної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2015. № 12 (67). Випуск 15. С. 82–85.
11. Марищук В. Л. Методики психодиагностики в спорте: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физическая культура» / В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, Л. К. Серова. Москва: Просвещение, 1990. 256 с.
12. Ніколайчук І. Ю. Роль фізичної культури в вихованні духовно-фізичних якостей молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків–Донецьк: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. № 10. С. 104–106.
13.Родионов А. В. Проблемы психологии спорта. Теория и практика физической культуры. 2006. № 6. С. 2–4.
14.Сергієнко Л. П. Актуальні психологічні проблеми спортивного відбору. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 44. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2007. С. 99–105.
15.Солошенко Р. Здатність до відтворення часових відрізків тривалості та її генетична обумовленість / Р. Солощенко, Д. Недогонова. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2011. № 86. C. 134–137.
16. Хорошуха М. Ф. Особливості генетичного прогнозування розвитку психічних ознак людини (на прикладі мислення). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / за ред. Г. М. Арзютова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 11. С. 469–473.
17. Хорошуха М. Ф. Основи здоров’я юних спортсменів: монографія. Київ : НУБіП України, 2014. 722 с.
18.Шварц В. Б. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора / В. Б. Шварц, С. В. Хрущев. Москва: Физкультура и спорт, 1984. 151 с.
19.Шинкарук О. Основні особливості регіональних систем відбору та орієнтації спортсменів у різних видах спорту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2001. № 4. С. 27–33.
20.Шутов А. П. Физическая культура как средство воспитания моральных качеств личности. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків–Донецьк: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. № 10. С. 68–70.
21. Atkinson G., Speirs L. Diurnal variation in tennis service. Perceptual & Motor Skills, 1998. Vol. 86. N.3 (2). Pр. 1335–1338.
22. Dalton B., McNaugghton L., Davoren B. Circadian rhythms have no effect on cycling performance. Int. J. Sport Med., 1997. N 18. Pр. 538–542.
23.Fox M. N., Webber L. S., Thurmon T. F., Berenson G. S. ABO blood group associations with cardiovascular risk factor variables. II Blood pressure, obesity and their anthropometric covariables the Bogutusa Heart Study. Human Biology, 1986. Vol. 58. N 4. Pр. 549–584.
24.Fournier M., Ricci I., Taylor A. W., Ferguson R. J., Montpetit R. R. and Chaitman B. R. Skeletal muscle adaptation in adolescent boys: sprint and endurance training and detraining. Med. Sci. Sports Exerc., 1982. Vol. 14, Pр. 453–456.
25. Hastie P., Sinelnikov O. A., Guarinoc A. J. The development of skill and tactical competencies during a season of badminton. European Journal of Sport Science, 2009. 9. Pр. 133–140.
26.Lyshevska V, Shepoval S. Serological markers in the prognosis of the development of human speed abilities. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 2017. N 4(40). Pр. 53–59.
27. Mykhailo Khoroshukha, Sergiy Putrov, Lyudmyla Sushchenko, Oleg Bazylchuk, Vitaliy Kabashnyuk. Influence of blood types serologic markers on development of concentration function of young 13-16 year old athletes. Journal of Physical Education and Sport, 2018. 18 (Supplement issue 4). Art 278. Pр.1890–1895.
28. Mykhailo Khoroshukha, Sergiy Putrov, Lyudmyla Sushchenko, Oleg Bazylchuk, Vitaliy Kabashnyuk Peculiarties of using blood types serologic markers for the development of time perception function of young athletes aged 13-16. Journal of Physical Education and Sport, 2019. 19. Art 83. Pр. 567–572.
29. Mykhailo Khoroshukha, Sergiy Putrov, Lyudmyla Sushchenko, Olena Zavalniuk, Oleg Bazylchuk, Yurii Dutchak. Influence of blood type serologic markers on development of the function oflogical thinking of athletes aged 17-20. Journal of Physical Education and Sport, 2019. 19 (issue 2). Art 153. Pр. 1060–1065.
30.Strikalenko E. A., Serhiynko L. P., Serhiynko L. I. Blood groups and physical development of a person. New ideas in sport sciences, 2003. Pр. 229–231.
31.Strikalenko E., Serhiynko L. Blood groups in the system of prognosis of children’s predisposition to the sports activity. Sport kinetics, 2003. P. 125.
32.Zakay D., Block R. A. Prospective and retrospective duration judgments : an executive – control perspective. Acta Neurobiol. Experiment.,2004. Vol. 64. N. 3. Pз. 319-328.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.