Валентина Тодорова, Борис Долинський, Тетяна Пасічна. Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів.

// Наука і освіта.  2020.  №1. 60-65.

Валентина Тодорова,
доцент, доктор наук з фізичного виховання і спорту,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна
Борис Долинський,
професор, доктор педагогічних наук,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна
Тетяна Пасічна,
доцент, заслужений тренер України,
президент федерації України зі спортивної аеробіки та фітнесу,
викладач кафедри спортивного вдосконалення,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
вул. проспект Перемоги, 37, м. Київ, Україна


УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В АЕРОБІЦІ
НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ


АНОТАЦІЯ:

У дослідженні виявлено напрями удосконалення хореографічної підготовки в спортивній аеробіці. Мета: підвищення ефективності хореографічної підготовки у спортивній аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки. Матеріали й методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової, методичної та спеціальної літератури, документальних матеріалів, педагогічні спостереження, опитування. Аналіз отриманих даних дав змогу окреслити напрями вдосконалення змісту хореографічної підготовки на етапі спеціалізованої базової підготовки в спортивній аеробіці: створення новітніх методик хореографічної підготовки, удосконалення нормативних документів, урахування специфіки та тенденцій розвитку спортивної аеробіки при розробці програмного забезпечення хореографічної підготовки; розробка системи контролю за хореографічною підготовленістю; удосконалення засобів виховання виразності, вдосконалення композицій змагальних програм. Удосконалено зміст хореографічної підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки зі спортивної аеробіки, в якому були підібрані засоби і методи підвищення хореографічної підготовленості спортсменів віком 15- 17 років відповідно сучасним вимогам виду спорту, встановлено оптимальний обсяг навантаження; впроваджено засоби виховання виразності та методику вдосконалення змагальних композицій, розроблено засоби і методи контролю хореографічної підготовленості спортсменів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

спортивна аеробіка, хореографічна підготовка, етап спеціалізованої базової підготовки, засоби, методи, контроль.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бирюкова Е. Хореографическая подготовка в спорте. Київ: КГИФК, 1990. 18 с.
2. Борисенко С.И. Повышение исполнительского мастерства гимнасток на основе совершенствования хореографической подготовки: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04. Санкт-Петербург: Гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта, 2000. 215 с.
3. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. Москва: Физкультура и спорт, 1984. 176 с.
4. Омельянчик-Зюркалова О.А. Модельное построение композиций на вольных упражнениях с учетом хореографической подготовленности гимнасток. Наука в олимпийском спорте. 2015. №1. С. 63–67.
5. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 384 с.
6. Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике: учеб. пособие. Киев: Олимп. л-ра, 2009. 135 с.
7. Сосіна В. Ю. Гімнастика. Вправи для загального розвитку: навч. посіб. Киев: Олимп. літ., 2017. 552 с.
8. Тодорова В. Г. Аналіз програмно-нормативного забезпечення з хореографічної підготовки у складнокоординаційних видах спорту. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2016. № 1. С. 23–32.
9. Тодорова В. Г. Значення хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією. Наука і освіта. 2016. №4. С. 188–193.
10. Тодорова В. Г. Сучасний стан і перспективи хореографічної підготовки в складнокоординаційних видах спорту. Наука і освіта. 2015. №5. С. 119–124.
11. Шипилина И.А. Хореографія в спорте. Ростов на Дону: Феникс, 2004. 224с.
12. Todorova V. H. Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics). Science and Education. 2017. №2. С.63–69.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.