Анатолій Чустрак, Артемій Кізірян, Едвард Кізірян. Особливості впливу реверсивної дії ударно-хвильових тренажерів на фізіологічний та фізичний стан учнів.

// Наука і освіта.  2020.  №1. 52-59.

Анатолій Чустрак,
кандидат педагогічних наук, доцент,
приват-професор кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств,
Артемій Кізірян,
відмінник народної освіти України,
Едвард Кізірян,
студент першого курсу медичного відділення,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕВЕРСИВНОЇ ДІЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВИХ ТРЕНАЖЕРІВ НА
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ СТАН УЧНІВ


АНОТАЦІЯ:

З метою підвищення інтересу старшокласників до фізичної культури та збільшення їх рухової активності були організовані емпіричні дослідження реверсивної дії створених ударно-хвильових тренажерів на фізичний стан старшокласників (n-85) у порівнянні з іншими фізичними засобами. Дослідження проводились у трьох класах на уроках фізкультури в підготовчій частині, тричі на тиждень по 15 хвилин, протягом шести місяців. Один клас був контрольним, у другому переважали спортивні ігри, у третьому - загально-розвиваючі вправи з тренажерами ударно-хвильової дії, названими «Ударник». На початку та в кінці експерименту визначали у школярів 2 антропометричні показники, 4 фізіологічні показники і 8 показників фізичних даних – та як на ці показники впливають вправи ударно-хвильової дії у порівнянні з іншими засобами фізичної підготовки через півроку. До педагогічного експерименту майже всі фізичні якості старшокласників були на низькому рівні. Після шестимісячного експерименту достовірно покращились майже всі показники школярів експериментальних класів. Вони показали добрі та задовільні результати, як фізичного розвитку, так і основних фізичних якостей за виключенням спритності, згідно державних нормативів. Використання на уроках фізичної культури тренажерів ударно-хвильової дії «Ударник» підвищує інтерес старшокласників до фізичної культури. Такі вправи знижують масу тіла, підвищують функціональні адаптивні можливості серцево-судинної системи, добре тренують гнучкість, швидкість, силову витривалість, швидкісно-силові та силові якості школярів. Результати дослідження можуть бути корисними для тренерів та вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

старшокласники, вправи ударно-хвильової дії, фізичні якості, фізична підготовленість.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Агашин М. Ф. Биомеханический резонанс и возможности его использования в медицине. Казанский медицинский журнал. 1975. T.L VI, №2. С. 22–26.
2. Агашин Ф. К. Биомеханический тренажер Агашина. Москва. 2006. 30 с.
3. Гербут К. В., Хоменко В. Г. Оцінка фізичного стану старшокласників міста Чернівці. «Young Scientist». 2015. April. (№ 4 (19)). Рart 3. С. 67–71.
4. Гогулан М. Попрощайтесь с болезнями. Советский спорт. Москва, 2002. 300 с.
5. Йолтухівський М. В., Лойко Л. С., та ін. Дослідження адаптаційних можливостей серцевосудинної системи у старшокласників-кіберадиктів. Вісник наукових досліджень. 2017. № 4. С. 30–32.
6. Носко М. О., Єрмаков С. С., Гаркуша С. В. Теоретико-методичні зміцнення фізичного здоров'я учнівської та студентської молоді. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 2010. № 76. С. 243–247.
7. Петров Г. С., Солодка О. В. Тренажери в фізичній культурі і спорті. Методичні рекомендації для студентів ІV курсу денної та заочної форми навчання. Дніпропетровськ, 2010. 39 с.
8. Система здоровья Кацудзо Ниши. СанктПетербург : ИК «Невский проспект», 2004. 320 с .
9. Филатов А. Т. Аутогенная тренировка. Киев: Здоровье, 1987. 128 с.
10. Фролов К. В., Миркин А. С., Машанский В. Ф. и др. Вибрационная биомеханика. Использование вибрации в биологии и медицине. Москва: Наука, 1989. 142 с.
11. Чустрак А. П. Статокінетична стійкість школярів : монографія (присвячена 200-річчю Університету Ушинського). Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2015. 126 с.
12. Чустрак А. П., Кизирян А. Г., Шавриева Т. И. Оздоровление людей среднего и старшего возраста с применением упражнений ударно-волнового воздействия: матеріали ХІІ міжнародної наук.-прак. конф., м. Одеса, 13-14 верес. 2018 р. Ч. 2. Одеса, 2018. С. 101–105
13. Laputin A. N., Utkin V.L. Technical means of training: Manual for institutes of physical education. Моscow: Physical education and sport, 1990. 80 p.
14. Lubysheva L. I. Sociology of physical education and sport: study guide. Моscow: Publishing center "Academy", 2001. 240 p.
15. Topchiieva H. O. Use of exercises for everyone”. Vol. 2. Almaty, 2004. P. 54–55. Оn training equipment in the course of physical education of students. Physical education in the context of modern education : materials of VІІ All-Ukrainian scientific and methodical conference. Кyiv : NAU, 2012. P. 150–153.
16. Watson J. Training equipment. Моscow: Svit, 2001. 27 p.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.