Вікторія Виноградова. Вплив соціальних факторів на формування особистості І. І. Мечникова.

// Наука і освіта.  2020.  №1. 34-40.

Вікторія Виноградова,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри психології та педагогіки,
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського,
вул. Д. Маккейна, 33, м. Київ, Україна


ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ І. І. МЕЧНИКОВА


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено вплив соціальних чинників на розвиток особистості І. І. Мечникова. Здійснення історико-психологічного аналізу та суспільно-ціннісних чинників, які вплинули на формування поглядів науковця, мають вагоме значення для побудови оптимального соціокультурного середовища, в якому відбувається ефективний розвиток здібностей та обдарованості дитини. Створення умов для розвитку особистості є однією з пріоритетних задач сучасності. У статті розглядається процес формування особистості І. І. Мечникова. Основною метою статті є дослідження основних соціальних чинників, які вплинули на розвиток особистості І. І. Мечникова в процесі зростання. У статті використовуються теоретичні та біографічний методи. Приділена увага факторам соціального спектру, які можуть вплинули на формування поглядів видатного науковця. Висвітлюється родина Мечникових у суспільно-історичних умовах. Досліджуються особливості освітньої системи у роки навчання І. І. Мечникова та її вплив на розвиток його особистості. Аналізується вплив професорського складу на формування професійних інтересів та поглядів І. І. Мечникова. Аналізуються захоплення Іллі Ілліча, які безпосередньо вплинули на формування світогляду майбутнього науковця. Досліджуються фактори, що впливають на формування світогляду І. І. Мечникова. Визначено, що вагомий вплив на формування особистості І. І. Мечникова мала родина, освітнє середовище та розвиток наукової галузі. До основних факторів, що вплинули на розвиток особистості І. І. Мечникова, було визначено наступні: дворянське походження; вища освіта у провідному університеті країни; вплив видатних науковців, які викладали в університеті; активна позиція в освітньому процесі, тісна взаємодія з професорсько-викладацьким складом; активна участь у дослідженнях університету; можливість самостійно обирати власну траєкторію та темп навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

І. І. Мечников, особистість, розвиваюче середовище; соціально-політична ситуація, світогляд, суспільство.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655 – 1905 гг.). Харьков, 1994. т.2.
2. Иваненко М. О., Климова Е. М., Кузьменко Е. В. И. И. Мечников. Формирование научного мировоззрения в детские и юношеские годы. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия».  2011.  24 (63). № 1.  С. 40–51.
3. Мечников И. И. День у Толстого в Ясной Поляне. Страницы воспоминаний. Мocква, 1946.
4. Мечников И. И. Письма. Под. редакцией А. Е. Гайсиновича, Б. В. Лёвшина. Москва: Наука, 1974. 296 с.
5. Мечников И. И. Этюды о природе человека. Москва, 1961.
6. Мечникова О. Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. М. - Л.: Государственное изд-во, 1926. 232 с.
7. Мечникова О. Н. Музей памяти И.И. Мечникова. М. - Л.: Госмедиздат, 1930. 71 с.
8. Могилевский В. Жизнь Мечникова. Харьков: Харьковское областное изд-во, 1955. 296 с.
9. Петрюк П. Т., Кучма И. Ю., Резник В. И. Илья Ильич Мечников: биографические, научные и психиатрические аспекты (к 165-летию со дня рождения). Annals of Mechnikov Institute.  2010.  № 2.  С. 53–62.
10. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в вторичному, культурному та освітньому контекста / Павленко Ю. В., Руда С. П., Хорошева С. А., Храмов Ю. О. Київ: Академперюдика, 2001. 420 с.
11.Сеченов И. М. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова. Москва: Изд-во АН СССР, 1945.
12.Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. Київ: Либідь, 1991. 512 с.
13.Тимирязев К. А. Сочинения: в 10т. Москва: Сельхозгиз, 1939. T.VIII. С. 162–163.
14. У истоков геронтологии (Послесловие) / Мечников И. И. Этюды оптимизма. Москва, 1988.
15.Чекман І. С. Україно, обітована земле мого серця! Нобелівські лауреати – вихідці з України. Вісник НАН України.  2006.  № 1.  С. 44–53.
16.Шабров А. В. Илья Ильич Мечников. Энциклопедия жизни и творчества / А. В. Шабров и др. СПб., 2008.
17.Щелков Иван Петрович // Библиограф. Ученых Харьковского университета. Т.1. Ректоры / Сост. В. Д. Прокопова и др. Харьков, 1995. С. 51–53.
18.Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: у 86т. / Под. редакцией К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. Т. Х1Х. СПБ.: Изд. обществом Ф. А. Брокгауз-И. А. Ефрон, 1896. 226 с.
19.Breathnach C.S. Biographical sketches №. 44. Metchnikoff. Irish medical journal. 1984. Vol.77 (9). P. 303.
20.Johnston H. A. Scientific faith. N. Y., 1904.
21.Schmalstieg F.C. Ilya Ilich Metchnikoff (1845- 1915) and Paul Ehrlich (1854-1915): the centennial of the 1908 Nobel Prize in Physiology or Medicine / F.C. Schmalstieg, A.S. Goldman. Journal of Medical Biography. 2008. Vol.16 (2). P. 96–103.
22. Vynohradova V. Socio-psychological aspects of development of personality democracie in modern Ukraine. Social and psychological problems of modern society: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. Pp. 75–92.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.