Світлана Шевченко, Ігор Денисов. Особливості соціально-психологчної адаптації підлітків і студентів як передумови їх асоціальної поведінки.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 92-97.


DOI:

Світлана Шевченко,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,
Ігор Денисов,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька область, Україна


ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
І СТУДЕНТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЇХ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена експериментальному дослідженню особливостей соціально-психологічної адаптації підлітків і студентів як передумови їхньої асоціальної поведінки. Успішна соціально-психологічна адаптація сприяє становленню цілісного, узгодженого (несуперечливого) і позитивного образу Я, адекватної, стійкої самооцінки, що зумовлюють послідовну поведінку й досконалішу саморегуляцію й, відповідно, знижують імовірність прояву асоціальної поведінки підлітків і студентів. Методом експертних оцінок здійснено оцінку поведінки досліджуваних за критерієм наявності чи відсутності в них проявів асоціальної поведінки, наведено результати експериментального дослідження особливостей соціально-психологічної адаптації підлітків і студентів двох вказаних груп за всіма виділеними емпіричними показниками. Визначено, що соціально відповідна поведінка підлітків і студентів пов’язана з більш високим рівнем їхньої соціально-психологічної адаптації та її окремими показниками (мірою прийняття себе й інших, рівнем емоційного комфорту, інтернальності (як внутрішнього локусу контролю) та прагнення до домінування (як схильності впливати на інших і ситуацію, певної активності), та навпаки, асоціальна поведінка має тісний кореляційний зв’язок із більш низьким рівнем адаптованості до соціально-психологічного оточення та вказаними її параметрами. Проведені теоретичні й емпіричні узагальнення стануть підґрунтям для розробки та впровадження ефективних методів профілактики асоціальної поведінки підлітків і студентів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціально-психологічна адаптація, асоціальна поведінка, самоприйняття, прийняття інших, емоційний комфорт-дискомфорт, інтернальність, прагнення до домінування, підлітки, студентський вік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеева Т. В. Соціально-психологічні аспекти адаптації: монографія / Тетяна Валентинівна Алексеева. – Донецьк: Вебер, 2008. – 230 с.
2. Белінська І. А. Психологічні чинники соціальної дезадаптації підлітків / І. А. Белінська // Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 1999. – С. 12-14.
3. Бойко І. І. Психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання / І. І. Бойко // Психологія : зб. наук. пр. – К., 1990. – Вип. 2. – С. 92–96.
4. Варіна Г. Б. Особливості дослідження когнітивного компоненту професійної стійкості майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ / Г. Б. Варіна, Н. В. Гузь // Вестник ОНУ имени И.И. Мечникова, серия "Психология", Том 20, Выпуск 2 (36), Часть 1, 2015. – С. 19-26.
5. Денисов І. Г. Профілактика асоціальної поведінки підлітків шляхом усвідомлення і розвитку особистісних можливостей / І. Г. Денисов // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України.  Вип. 26, том 1. – Київ, 2005. – С. 475-480.
6. Денисов І. Г. Схильність до асоціальної поведінки в структурі самосвідомості підлітка / І. Г. Денисов // Наука і освіта. Спецвипуск 8, Проект «Психологія особистості : теорія, досвід, практика».  Одеса, 2009.  С. 189-193.
7. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: учебное пособие для вузов / Ю. А. Клейберг. – М. : ТЦ Сфера, при участии Юрайт-М, 2001. – 160 с.
8. Максимова Н. Ю. Соціально-психологічний аспект адиктивної поведінки підлітків та молоді / Н. Ю. Максимова, С. В. Толстоухова. – К., 2000. – 200 с.
9. Мамаєв Д. Ю. Соціально-психологічна адаптація молоді до умов навчання у вищому навчальному закладі / Д. Ю. Мамаєв // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2009. – № 1 (21). – С. 1–3.
10. Олексенко Р. І. Економіко-психологічна адаптація суспільства в пострадянські часи / Р. І. Олексенко, О. В. Царькова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №10. – С. 48-50.
11. Реан А. А. Психология адаптации личности / А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. – 479 с.
12. Харченко С. В. Феномен адаптаційного стресу та проблеми забезпечення психічного здоров’я першокурсників під час навчальної діяльності у вищій школі / С. В. Харченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2009. – Вип. 36. – С. 387-392.
13. Шевченко С. В. Аналіз психологічних умов розвитку розумової працездатності першокурсників в адаптаційний період / С. В. Шевченко// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 26. – С. 918-931.
14. Parsons T. Family, Socialization and Interaction Process / T. Parsons, R. Bales. – Glencoe, IL : Free Press, 1955. – P. 10–26.
15. Shaefer E. S. A circumflex model for materual behavior journal of Abnormal and social psychology. – 1959. – Р. 226-135.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.