Iryna Palshkova. Education Content Humanization in Terms of Primary School Teacher Training.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 87-91.


DOI:

Ірина Пальшкова,
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічних технологій початкової освіти,
декан факультету початкового навчання,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ГУМАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


АНОТАЦІЯ:

У статті актуалізується проблема підготовки вчителя початкової школи у контексті сучасної гуманістичної освітньої парадигми. Гуманізація освіти орієнтована на людину як найвищу цінність суспільного буття та ставлення до неї як до суб’єкта пізнання. Процес формування майбутнього фахівця у вищій школі має здійснюватися через детермінацію ціннісно-смислового ставлення особистості до навчальної діяльності, своїх здібностей та професійних якостей. Важливим результатом у цьому напрямку стала реалізація у вищій школі багаторівневої системи підготовки спеціаліста (бакалаврат, магістратура). У результаті дослідження було з’ясовано, що система університетської освіти, зорієнтована на фундаменталізацію наукової підготовки майбутніх спеціалістів, характеризується недостатнім рівнем психолого-педагогічного виховання, що негативно відображається на процесі адаптації студентів до обраної педагогічної спеціальності. Технології підготовки педагогічних кадрів в умовах гуманізації освіти повинні будуватися з використанням таких перспективних підходів: підсилення наявного психолого-педагогічного циклу дисциплін змістовим і доцільним з професійної точки зору навчально-виховним матеріалом; використання у викладанні психолого-педагогічних курсів міжпредметних зв’язків; використання варіативної складової у навчанні майбутніх фахівців.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підготовка, майбутні учителі початкової школи, гуманістична освіта, педагогічна практика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Грейсон Д.К. Американский менеджмент на пороге XXI века / Д.К. Грейсон, К. О’Делл; пер. с англ.– М. : Экономика, 1991. – 319 с.
2. Романенко М.І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід / М. І. Романенко. – Наукова монографія. – Д., “Промінь”, 2001. – 160 с.
3. Савченко Л. О. Проблема формування професійно-ціннісної компетентності майбутніх вчителів / Л. О. Савченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон, 2007. – № ХХХХ1У. – С. 295–298.
4. Шиянов Е. Н. Гуманизация образования и профессиональная подготовка учителя / Е. Н. Шиянов. − М. : Педагогика, 1991. − 278 с.
5. Mauch, James E. Reform and change in higher education / Mauch James E., Sabloff Paula L.W. // Garland studies in higher education. – USA. – 1995. – Vol. 2. – 420 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.