Denys Kolodin, Valentyn Fedorov, Mykhailo Riazanov. Study of Law Students’ Professional Readiness Motivational Component.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 174-179.


DOI:

Денис Олексійович Колодін,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права,
Валентин Андрійович Федоров,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,
Михайло Рязанов,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,
Національний університет «Одеська юридична академія»
вул. Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Мета дослідження полягає у дослідженні рівня мотиваційного компонента готовності майбутніх юристів до професійної діяльності. З метою діагностики ставлення студентів-майбутніх юристів до майбутньої професійної діяльності було використано спеціально розроблену анкету, яка містила запитання, що дозволили визначити рівень первинної мотивації до професії («Чому Ви обираєте професію юриста?», «Де (в яких органах, секторі економіки) плануєте працювати?», «Із якого джерела Ви отримали інформацію про професію юриста?»). Для діагностики параметрів мотиваційного компонента готовності до професійної діяльності було використано: питальник професійної готовності Л. Н. Кабардової, що дозволив дослідити професійний аспект мотивації майбутніх юристів до майбутньої професійної діяльності; модифіковану методику діагностики структури мотивів трудової діяльності Т. Л. Бадоєва (призначена для висвітлення параметрів мотивації до різних видів професійної діяльності правника); а також методику дослідження мотивів навчання у вищому навчальному закладі Т. І. Ільїної, що уможливила діагностику навчальної мотивації студентів-майбутніх юристів. Спираючись на результати аналізу психологічної, науково-педагогічної літератури, поняття «готовність до професійної діяльності майбутніх юристів» визначено як інтегроване структурне особистісне утворення, що є передумовою успішного виконання діяльності в сфері правознавства та включає такі компоненти: мотиваційний, операційний, емоційно-вольовий, особистісний. Доведено, що вирішальним показником якості підготовки випускників закладів вищої освіти юридичного профілю є формування стійкої мотивації до обраного фаху, усвідомлення соціальної значущості професійної діяльності, а також вірне уявлення про професійні очікування від майбутньої професії та власні цілі при виборі юридичного фаху. Діагностовано стан сформованості мотиваційного компонента готовності до професійної діяльності у майбутніх юристів: студенти факультету цивільної та господарської юстиції (низький рівень – 75,93%; середній – 15,13%; високий – 8,93%) та студенти соціально-правового факультету (низький рівень – 77,33%; середній – 13,86%; високий – 8,8%) Національного університету «Одеська юридична академія», що дає підстави дійти висновку щодо необхідності приділення значної уваги практико-орієнтованому компоненту професійної підготовки майбутніх правників, зокрема – у ході юридичної практики.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

майбутні юристи, мотивація, професійна компетентність, готовність до професійної діяльності, мотиваційний компомент, студенти юридичного профілю.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: Бек, 1994. – 222 с.
2. Базоров С. Н. Развитие коммуникативных умений юристов в процессе профессиональной подготовки: дисс…канд. пед. наук.; специальность 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / С. Н. Базоров. – Челябинск. – 2002. – 205с.
3. Бойко Ю. Ю. Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності: автореферат дис….канд. психол. наук; спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Ю. Ю. Бойко. – Київ, 2008. – 21с.
4. Василенко О. В. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю: автореферат дис…канд пед. наук; спеціальність 14.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О. В. Василенко. – Київ, 2008. – 20 с.
5. Васильев В. В. Становление и развитие социально-педагогического механизма защиті прав детей в России: дис….канд. пед. наук; специальность 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / В. В. Васильев. – Москва, 2012. – 190 с.
6. Кагановська Т. Є. Організаційно-правові засади забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Т.Є. Кагановська. – Режим доступу: http://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/viewFile/89 19/8440. 7. Котикова О. М. Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів: дис… доктора педагогічних наук; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; Житомирський державний університет імені Івана Франка / О. М. Котикова. – Житомир, 2012. – 450 с.
8. Право - найпопулярніша спеціальність за кількістю контрактників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/novyny/vstup/9480-pravonajpopuljarnisha-spetsialnist-za-kilkistju-kontraktnykiv.
9. Балин В. Д. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др. – под общ. ред. А.А.Крылова, С. А.Маничева. – 2-е изд., доп. и пере-раб. – СПб. : Питер, 2003. – 560 с.
10. Психологические тесты : в 2 т. / [под ред. А. А. Карелина]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Т. 1. – 312 с.
11. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Излательский дом «БАХРАХ», 1998 – 672 с.
12. Рибачук А. В. Застосування педагогічних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх юристів: автореферат дис….канд. пед. наук.; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / А. В. Рибачук. – Вінниця, 2010. – 21 с.
13. Свідовська В. А. Формування професійної компетентності майбутніх юристів у процесі дистанційного навчання: автореферат дис….наук. ступеня канд. пед. наук; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / В. А. Свідовська. – Старобільськ, 2017. – 190 с.
14. Филина Н. А. Формирование и развитие ємпатийности как профессионально-значимого качества лисности студента-юриста: дис….канд. пед. ннаук, специальность 13.00.08 – теория и методика професси- онального образования / Н. А. Филина.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.