Nataliia Telychko, Nadiia Bryzhak, Marianna Bedevelska. Regional Aspects of Developmental Teaching Implementation at Primary School.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 136-142.


DOI:

Наталія Теличко,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов,
Надія Брижак,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти,
Маріанна Бедевельська,
кандидат педагогічних наук, асистент
кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов,
Мукачівський державний університет,
вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна


РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто питання впровадження розвивального навчання молодших школярів у систему освіти Закарпатського регіону. Актуальність дослідження обумовлена підвищеними вимогами до професійної компетентності майбутніх фахівців на ринку праці, основи якої закладаються в початковій школі. Значна роль у такій підготовці належить розвивальному навчанню. Мета статті: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність упровадження в початкову освіту Закарпаття технології розвивального навчання. Це вимагає від сучасної педагогіки спрямувати зусилля на прогресивний розвиток національної освіти шляхом впровадження розвивального навчання. Здійснено ретроспективний аналіз становлення й розвитку теорії розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова. Його основою є концепція систематизації, практичний зміст якої полягає у розробці вчителями завдань із поступовим їх ускладненням, що забезпечує розвиток творчих здібностей учнів. Вчителі початкової школи Закарпатської області розглядають розвивальне навчання як засіб по-новому усвідомити навчальний матеріал, скоротити час на його засвоєння, забезпечити учням можливість висловлювати власну думку, почути думку однокласників, прийти до єдиної правильної думки. На різних етапах дослідження використовувалися методи: теоретичні-аналіз, синтез, систематизація, узагальнення – для ознайомлення з теоретичними основами навчання; емпіричні - бесіда, анкетування, спостереження; педагогічний експеримент – задля перевірки ефективності методики розвивального навчання; математичної статистики – для підтвердження вірогідності результатів дослідження. На першому етапі дослідження проводилося анкету- вання педагогів загальноосвітніх шкіл Закарпаття, які працюють за системами розвивального (РН) та традиційного навчання (ТН), на основі яких проводився їх порівняльний аналіз, результати якого були на користь розвивального навчання. На другому етапі педагогічного дослідження проводився педагогічний експеримент, на якому було визначено теоретико-методологічні засади розвивального навчання, вивчено постановку проблеми в практиці початкової школи, встановлено та експериментально перевірено психолого-педагогічні умови впровадження розвивального навчання за допомогою спеціально підібраних методик. За результатами експериментального дослідження доведено, що навчальний процес за технологією розвивального навчання є ефективним, сприяє вищій результативності, формуванню творчих здібностей учнів та їх інтелектуальному розвитку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

учні, початкова школа, розвивальне навчання, концепція, психолого-педагогічні умови, творчість, традиційне навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования / Л.С. Выготский. – М. – 1956. – 431 с..
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и експериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1996. – 542 с.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.
4. Дусавицкий А. К. Одаренный ребенок и развивающее обучение / А. К. Дусавицкий // Обдарована дитина. – 1998. – № 5-6. – С. 24-27
5. Криволап О. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи за системою розвивального навчання [Електронний ресурс] / О.Криволап // Витоки педагогічної майстерності. 2015. Випуск 15. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/ bitstream/123456789/5330/1/Krivolap.pdf
6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/344/2013
7. Песталоцці Й.Г. Вибр. пед. твори в 3 т. / Й.Г. Песталоцці. [Т.2] - М.: Вид. АПН РСФСР, 1963. – 362с.
8. Пєхота О.М. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
9. Психология детства. Учебник. Под редакцией члена-корреспондента РАО А. А. Реана – СПб.: «прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2003. – 368 с.
10. Рубцов В.В. От развивающего обучения к развивающему образовананию. Пособие для самообразования учителя / В.В. Рубцов, В.И.Панов, В.П. Лебедев / под ред. В. И. Панова – М.: Институт научной информации и мониторинга РАО, 2010. – 272 с.
11. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Я Савченко. - К.: Генеза, 2002. -368 с.
12. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5-ти т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 3. – С. 7-282.
13. Roblyer M.D. Integrating educational technology into teaching (6th.ed) / M.D. Roblyer, Aaron H. Doering. – Boston, MA: Pearson, 2013. – P. 20-74. [in English].
14. Torrance E. P. Creative teaching makes a difference / Е. Р. Torrance // Psychology and educationof the gifted / Eds. W. Barbe & J. Renzulli. – N.Y. : Irvington Publishers, 1975. [in English].
15. Zill Nicholas; Schoenborn Charlotte A. Developmental, Learning, and Emotional Problems: Health of Our Nation's Children. – United States. – 1990. – pp. 2-20 [in English].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.