Borys Kofman, Ilona Kurovska, Ilona Kurovska. Sociological Aspects of Innovative Development Perspectives of Higher Education in Ukraine.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 118-124.


DOI:

Борис Кофман,
кандидат юридичних наук, головний науковий експерт,
Інститут законодавства Верховної Ради України,
Ілона Куровська,
кандидат юридичних наук, заступник директора,
Інститут законодавства Верховної Ради України,
Несторівський провулок, 4, Київ, Україна,
Інга Якайтіс,
здобувач Херсонського державного аграрного університету,
вул. Стрітенська, 23, Херсон, Україна


СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕРСПЕКТИВ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається проблема інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Актуальність теми зумовлюється суттєвим збільшенням ролі інформації і знань у житті українського суспільства. Вкрай важливо розробити практичні завдання й систему заходів, спрямованих на стимулювання інноваційного розвитку освіти з метою активізації подальшого поступу інформаційного суспільства, а в кінцевому рахунку підвищення якості і рівня життя населення країни. Метою статті є обґрунтування теоретичних, методичних та практичних засад оцінки перспективності інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Завданнями статті було виявлення сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, формування методичних засад та проведення експериментального дослідження, що дозволить підтвердити або спростувати гіпотезу про наявність перспективних латентних напрямів інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. При виконанні дослідження використано експертні методи, зокрема метод анкетування. Метою авторського соціологічного обстеження було прикладне обґрунтування основних тенденцій розвитку вищої освіти з ціннісно-ментальної та інноваційної точок зору. Висновки з проведеного дослідження дозволяють говорити як про загальнодержавні тенденції розвитку вітчизняної освіти, так і про специфічні її характеристики в регіональному розрізі. Забезпечення інноваційного розвитку освіти слід у першу чергу здійснювати через призму такої освітньо-кваліфікаційної підготовки фахівців, що б відповідала потенційним потребам регіональних ринків праці з орієнтацією на знаннємісткі види економічної діяльності. Висновки та міркування за результатами виявлення ціннісних особливостей студентської молоді дають змогу констатувати, що інноваційний розвиток освіти в Україні повинен розпочинатись з реформ саме культурно-духовного, ціннісного характеру.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інноваційний розвиток, вища освіта, ринок праці, навчальний процес, конкурентоспроможність освіти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Онiкiєнко В.В. Iнновaцiйнa пaрaдигмa cоцiaльно-економiчного розвитку Укрaїни : моногр. / В.В. Онiкiєнко, Л.М. Ємельяненко, I.В. Терон. – К. – 2006. – 480 c.
2. Вaкулeнкo В. М. Види iннoвaцiй в ocвiтi тa їх клacифiкaцiя [Eлeктрoнний рecурc] / В. М. Вaкулeнкo // Вicник Нaцioнaльнoї aкaдeмiї Дeржaвнoї прикoрдoннoї cлужби Укрaїни: eлeктрoннe нaукoвe фaхoвe видaння. – Рeжим дocтупу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Vnadps/2010_4/10vvmotk.pdf.
3. Шеcтaковcькa Т.Л. Регулювaння взaємодiї ринкiв прaцi тa оcвiтнiх поcлуг як шлях змiцнення економiчної безпеки cиcтеми оcвiти / Т.Л. Шеcтaковcькa // Iнвеcтицiї: прaктикa тa доcвiд. – 2015. – №5. – C. 42-46.
4. Bradley J. Integrity in higher education marketing? A typology of misleading data-based claims in the university prospectus / J. Bradley // International Journal for Educational Integrity. – 2013. – Vol. 9. – No. 2. – December. – P. 74–88.
5. Нiколaєнко C.М. Теоретико-методологiчнi оcнови упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти Укрaїни: моногр. / C.М.Нiколaєнко. – К. :, 2008. 419 c.
6. Gryshova I.Yu., Zamlynskyi V.A., Shestakovska T. L. Implementing Cluster Forms Into National Education Development Strategy / I.Yu. Gryshova, V.A. Zamlynskyi, T. L. Shestakovska // Science and education. – Odessa. – 2017. – №5. – C. 56-61.
7. Шecтaковcькa Т.Л. Концeптуaльнi зacaди функцiонувaння оргaнiзaцiйно-eкономiчного мeхaнiзму розвитку нaцiонaльної cиcтeми оcвiти / Т.Л. Шecтaковcькa // Нaуковий вicник Полiccя. – Чeрнiгiв: ЧНТУ, 2015. – №1(1). – C. 34-41.
8. Grуshоva I. Yu. Conceptualization of the Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality / I. Yu. Grуshоva, E.V. Nikoliuk, T.L. Shestakоvska // Science and education. – 2017. – №10. – C.118-125.
9. Naumov O. B. Technique of Assessing Future Managers’ Leadership Qualities in Modern SocioCultural Environment / O. B. Naumov, O. M. Kovalenko, S. Yu. Savin // Science and education. 2017. №10. C.126-132.
10. Баймуратов М.О. Сучасні тенденції правового забезпечення надання освітніх послуг в європейських країнах / М.О. Баймуратов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право. – 2015. – вип.9-10. – С. 129-135.
11. Strielkowski W. Academic Publishing and “Predatory” Journals / W. Strielkowski, I. Yu. Gryshova // Science and Innovation. – 2018. –№14(1). – P. 5-12.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.