Tetiana Dokuchyna. Academic Motivation of Students Majoring in “Special Education”.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 94-100.


DOI:

Тетяна Докучина,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Україна


МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається актуальна проблема мотивації навчання студентів закладів вищої освіти. Визначено, що ефективність професійної підготовки майбутніх корекційних педагогів значною мірою зумовлена мотивацією навчання за відповідною спеціальністю. Метою статті є аналіз результатів дослідження мотивації навчання студентів спеціальності «Спеціальна освіта» та визначення шляхів формування професійно спрямованої мотивації навчання. Для дослідження особливостей мотивації навчання майбутніх корекційних педагогів використовувались такі методи: методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів», модифікована А. Реаном, В. Якунін; анкетування. За результатами методики виявлено переважання пізнавальних мотивів навчання, зокрема «стати висококваліфікованим фахівцем» та «оволодіти глибокими та міцними знаннями». Домінуючим соціальним мотивом навчання є «отримання диплому». Результати анкетування засвідчили, що більша частина студентів здійснює вибір майбутньої професії несвідомо, що у процесі навчання проявляється у недостатній сформованості позитивного та активного ставлення до навчання. Найбільш мотивуючим фактором для студентів є «якість навчання», що підтверджує переважання пізнавальних мотивів. Проте, власне мотивування до навчання за обраною професію не є пріоритетним спонукаючим фактором. У цілому студенти усвідомлюють гуманність та значущість професії корекційного педагога, але позитивне ставлення до професії не сприяє формуванню стійких професійних мотивів, переконань щодо подальшої роботи за фахом, що обумовлено причинами незадоволеності професією. Узагальнений аналіз результатів засвідчив необхідність формування професійно спрямованої мотивації навчання. У статті окреслено шляхи формування професійно спрямованої мотивації навчання майбутніх корекційних педагогів у процесі підготовки в закладах вищої освіти, апробація яких буде перспективним напрямком дослідження.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мотивація, мотив, студенти спеціальності «Спеціальна освіта», професійно спрямована мотивація навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы : учеб. пособ. / Л.И. Акатов. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 368 с.
2. Занюк С.С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С.С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002 – 512 с.
4. Маркова А.К. Формирование мотивации учения: книга для учителя / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192с.
5. Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту : монографія / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільский : Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.
6. Прядко Л.О. Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи з розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Л.О. Прядко. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 20 с.
7. Реан А.А. Психология и педагогика: учебник / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб.: Питер, 2002. – 432 с.
8. Штарке К. Студенты. Становление личности / К. Штарке; пер.с немец.; под. общ. ред. В.Т. Лисовского. – М. : Прогресс, 1982. – 135 с.
9. Guay F. Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children / F. Guay, J. Chanal, C.F. Ratelle, H.W. Marsh, S. Larose, M. Boivin // British Journal of Educational Psychology. – 2010. – 80 (4). – P. 711-735.
10. Vanthournout G. Students' persistence and academic success in a first-year professional bachelor program: The influence of students' learning strategies and academic motivation / G. Vanthournout, D. Gijbels, L. Coertjens, V. Donche, P. Van Petegem // Education Research International. – 2012. – 2012. – P. 1-10.
11. Wlodkowski R.J. Enhancing adult motivation to learn: a comprehensive guide for teaching all adults / Raymond J. Wlodkowski. – 3rd ed. – San Francisco : Jossey-Bass, A Wiley Imprint, 2008. – 508 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.