Ivan Lopushynskyi, Olena Kovnir. State Language Policy in Education of Modern Ukraine Under Perspective European Integration.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 76-85.


DOI:

Іван Лопушинський,
доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України,
завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування,
Олена Ковнір,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Херсонського національного технічного університету,
вул. Бериславське Шосе, 24, м. Херсон, Україна


ДЕРЖАВНА МОВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

Євроінтеграційний рух України включає визнання європейських стандартів в галузі мовної політики, оскільки світовий досвід доводить вирішальну роль мовно-культурного фактору у формуванні національних спільнот, а також що поширення однієї мови є найдієвішим чинником консолідації населення в межах однієї держави. Мета статті: розробити та науково обґрунтувати концептуальну модель формування та реалізації державної мовної політики в галузі освіти України в умовах перспективної євроінтеграції, яка базується на системі наукових підходів, нормативно-правових документах та емпіричних даних щодо мовної ситуації в галузі освіти України. Вибір завдань дослідження визначив його методологію, а саме вивчення і аналіз теорії й практики формування та реалізації державної мовної політики в галузі освіти. У статті проаналізовано теоретичні засади формування та реалізації державної мовної політики у галузі освіти України, визначено суть і взаємозв’язок основних категорій теорії мовної політики, обґрунтовано потребу в розробленні сучасної мовної політики в галузі освіти України як складової загальнонаціональної державно-громадської системи цієї політики. На підставі проведених досліджень запропоновано методологію вдосконалення механізмів її функціонування та розвитку. Запропоновано альтернативні моделі здійснення мовної політики у галузі освіти України. На основі проведених досліджень подано методологію вдосконалення механізмів формування та реалізації державної мовної політики в галузі освіти України. Підсумки дослідження дають змогу визначити напрями дальшого розвитку і вдосконалення мовної політики в галузі освіти України.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Українська держава, мовна політика, галузь освіти, перспективна євроінтеграція.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції та Румунії підписали лист українським колегам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/chetyre-strany-obratilisobse-povodu-ukrainskogo-1505402773.html
2. Гриневич Л. М. Нам потрібне невідкладне прийняття нового Закону «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2017/09/04/ nam-potribne-nevidkladneprijnyattya-novogo-zakonu-%C2%ABproosvitu%C2%BB,-shhob-zaklasti-koshti-u-byudzhet/
3. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»): затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1993 року №896 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/896-93-%D0%BF
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en .pdf .
5. Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/168007bf4b
6. Конституція України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2% D1%80
7. Національна доктрина розвитку освіти: затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002. – Режим доступу: www.gdo.Kiev.ua/files/db.php?st=860&god=2002.
8. Присяжнюк О.М. Аналіз організації мовної освіти в університетах Польщі та України / О.М. Присяжнюк // Наука і освіта. – 2017. - №12. – С.
9. Про Концепцію державної мовної політики: Указ Президента України від 15 лютого 2010 року №161/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/161/ 2010
10. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03 липня 2012 року №5029-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/5029-17/page2
11. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 року №2145-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
12. Про ратифікацію Європейської Хартії регіо- нальних мов або мов меншин: Закон України від 15 травня 2003 року №802-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 802-15
13. Рамкова конвенція про захист прав національних меншин від 1 лютого 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/16800c10cf
14. Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект: навч.-наук. вид. / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін.; за заг. ред. Н. Г. Протасової. – К.; Львів: НАДУ, 2012. – 456 с.
15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)№ 10- рп/99 від 14.12.99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/v010p710-99
16. Хобзей, Павло. На жаль, дискусія про новий закон про освіту зводиться до обговорення статті, яка визначає мову навчання[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.censor.net.ua/ news/455209/na_jal_dyskusiya_pro_novyyi_zakon_pro_o svitu_zvodytsya_ do_obgovorennya_statti_yaka_vyznachaye_movu_navcha nnya

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.