Gurova T. Yu., Gurov S. Yu., Moskaliova L. Yu. Innovative Technologies in The Formation of Future English Teachers’ Intercultural Communicative Competence.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 44-50.


DOI:

Тетяна Юріївна Гурова,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Сергій Юрійович Гуров,
кандидат педагогічних наук, доцент,
кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови,
Людмила Юріївна Москальова,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Україна


ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


АНОТАЦІЯ:

Підвищення якості викладання англійської мови в університеті пов’язане з упровадженням інноваційних технологій в навчальний процес. У статті зосереджено увагу на змінах у пріоритетах під час вивчення іноземної мови, розглянуто визначення поняття «міжкультурна комунікативна компетентність» з позиції підготовки професійного спеціаліста. Мета дослідження – визначити вплив сучасних інноваційних технологій у викладанні англійської мови на формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови. Ретельний аналіз наукових ресурсів і практичний досвід викладання англійської мови в педагогічному університеті довели, що нинішню модель освіти важко уявити без використання інноваційних технологій. Розвиток теорії і методики викладання англійської мови майбутнім вчителям сьогодні спрямований на досягнення навчальних результатів, серед яких комунікативна компетентність вважається найбільш важливою. Зростання її ролі частково пояснюється зміщенням акценту у викладанні англійської у бік функціональності і значущості мови, але слід відзначити, що розвиток комунікативної компетентності сьогодні неможливий без урахування діалогу культур, саме тому вважаємо важливим спрямовувати педагогічні зусилля на формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх вчителів англійської мови, що може бути здійснено за допомогою таких інноваційних технологій, як-от: інформаційно-комунікативні технології в мовних класах, проектні технології, технології співпраці (інтерактивні технології), організації різних видів портфоліо тощо. У статті аналізуються особливості використання зазначених технологій на практичних заняттях з англійської мови, а також наведено приклад роботи зі студентами експериментальної групи, де було впроваджено комплекс вправ для формування міжкультурної комунікативної компетентності на основі інтерактивних технологій. Серед вправ, які було використано під час експерименту, відзначимо такі: «Вгадай запитання», «Різне сприйняття», «Опиши свою найулюбленішу традицію», «Ідіоми та прислів’я», «Протилежні кути», «Чи знаєте Ви людину?», «Що є доречним?». За допомогою методу аналізу результатів діяльності було виявлено зростання рівня сформованості міжкультурної комунікативної компетентності студентів наприкінці експерименту. Це підтверджує те, що використання інноваційних технологій на заняттях з англійської мови має позитивний вплив на формування міжкультурної комунікативної компетентності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

компетентність, міжкультурна комунікативна компетентність, інноваційні технології, майбутні учителі англійської мови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ангеловский К. Учитель и инновации / К. Ангеловский. – Москва, 1991. – 134 с.
2. Байрам Майкл. Оценка межкультурной компетенции в преподавании языка [Електронний ресурс] / Майкл Байрам // Sprogforum, № 18, Vol. 6, pp. 8-13. Retrieved March 4, 2004. – Режим доступу до ресурсу: dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/Espr18/byram.html
3. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge University Press, 2001, – P. 24.
4. Федорчук Е. Сучасні педагогічні технології / Е. Федорчук / Підручник. – Кам'янець-Подільськ, 2006. – 213 с.
5. Пометун О. Інтерактивні технології вивчення: теорія, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – Київ: Академія педагогічних наук. 2002. – 136 с.
6. Knapp K., Interkulturelle Kommunikation / K. Knapp, A. Knapp-Potthoff // Zeitschrift fur Fremdsprachenforschung. – 1990. – № 1. – Р. 83.
7. Національна доктрина розвитку освіти. Серти- фікований за указом Президента України в 2002 році [E-ресурс] // – Режим доступу до ресурсу: http://www.president.gov.ua/documents/151.html.
8. Садохин А.П. Межкультурная компетентность и компетентность в современной коммуникации. (Опыт системного анализа) / А.П. Садохин // Социальные науки и современность. – 2008. – № 3. – С. 156-166.
9. Селевко Г. К. Современные обучающие технологии: Учебник. / Г. К. Селевко. – Москва, Народное образование, 1998. – 256 с.
10. Сиротенко Г. О. Інноваційний розвиток освіти: проблеми переходу від практики до теории / Г. О. Сиротинко // Управління школами, – 2005. – С. 15-18.
11. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – Київ: Академічне видавництво, 2007. – 616 с.
12. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня, 2003. – No5. – С. 34–42.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.