Dudko Ya. V. Organisational and Pedagogical Conditions For Educational Work Management at Teacher Training Universities of Ukraine.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 31-37.


DOI:

Ярослава Вікторівна Дудко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
докторант кафедри педагогіки і педагогічної майстерності,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Україна


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ
РОБОТОЮ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ


АНОТАЦІЯ:

У статті подано результати науково-педагогічного дослідження проблеми модернізації процесу управління виховною роботою у вищих педагогічних навчальних закладах України, що залишається на сьогоднішній день недостатньо розробленою сучасними науковцями і потребує подальшого дослідження. Метою дослідно-експериментальної роботи було визначити систему організаційно-педагогічних умов управління виховною роботою у вищих педагогічних навчальних закладах та на їх основі розробити факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності процесу управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі. Результати контент-аналізу наукових праць провідних вітчизняних та зарубіжних науковців із проблеми дослідження та результати констатувального етапу експерименту надали можливість визначити систему організаційно-педагогічних умов управління виховною роботою у вищих педагогічних навчальних закладах: нормативно-правові (наявність нормативно-правових документів необхідних для організації процесу управління виховною роботою, дієвість програми розвитку виховної діяльності, узгодженість перспективних планів структурних підрозділів внутрішньовузівської системи управління вихованням студентів, обізнаності суб’єктів управління з нормативним забезпеченням виховної діяльності у вищій школі), інформаційні (наявність системи інформаційного забезпечення процесу управління виховною роботою, внутрішньовузівських теле-, радіопрограм, газети, Інтернет-сайту, банків педагогічних інновацій, структурних підрозділів або відповідних інформаційних служб про нові наукові розробки щодо проблеми виховання студентів, консалтингової служби, створення середовища інформаційної обізнаності суб’єктів управління виховною роботою у вищій школі), науково-методичні (організація системи підготовки та перепідготовки суб’єктів до управління виховною роботою, наявність індивідуальних планів розвитку суб’єктів управління виховною роботою, науково-методичної бази для творчого розвитку суб’єктів управління виховною роботою, системи діагностики готовності суб’єктів управління до організації виховної роботи у вищій школі), матеріально-фінансові (використання технологій менеджменту і маркетингу, залучення додаткових позабюджетних коштів для організації позааудиторної виховної роботи; створення механізму раціонального використання фінансових ресурсів у вищому педагогічному навчальному закладі), психолого-педагогічні (створення акмеологічного середовища та системи стимулів, мотивації суб’єктів управління до виховної діяльності у вищій школі, наявність системи психологічної підтримки суб’єктів управління, подолання супротиву до впровадження інновацій у виховний процес, створення атмосфе- ри поваги, довіри та успіху), організаційні (персоналізований підхід в управлінні виховним процесом, дієвість системи заходів щодо досягнення загальної мети суб’єктів управління виховною роботою, дотримання інноваційних принципів, функцій, методів і засобів управління виховною роботою у вищій школі, формування органів студентського самоуправління, залучення громадськості, батьків до виховання студентської молоді). На основі кваліметричного підходу було розроблено та експериментально перевірено факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності процесу управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі. Запропонована модель не тільки дозволяє з’ясувати недоліки у забезпеченні організаційно-педагогічних умов управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі, а й окреслити шляхи їх подолання, таким чином її ефективність було підтверджено.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

виховання, виховна робота, вищий педагогічний навчальний заклад, процес, самоуправління, студент, управління.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 г. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.
2. Андрущенко В. Університетська освіта України : європейський вибір / В. Андрущенко // Освіта. – 2001. – № 40-41 (25 липня – 1 серпня). – С. 4-5.
3. Donelly J. Fundamentals of management / J. Donelly, J. Gibson, J. Ivancevich. – Chicago : Irwin, 2006. – 719 p.
4. Kotter J. Proffesional development for education management / J. Kotter. – London : Open University Press, 1997. – 201 p.
5. Похресник А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання / А. Похресник // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 69-74.
6. Бабічев О. І. Система виховної роботи у вищому навчальному закладі / О. І. Бабічев, А. В. Ржевська // Виховна робота в сучасному вищому навчальному закладі : метод. посіб. / О. І. Бабічев, Є. М. Хриков, Г. В. Ржевська та ін. – Луганськ, 2000. – С. 10-18.
7. Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища освіта України. – 2014. – № 5. – С. 101-108.
8. Ящук І. П. Теорія та практика виховання студентської молоді у вищих педагогічних закладів України (1920-1991 рр.) : дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Інна Петрівна Ящук. – Хмельницький, 2011. – 513 с.
9. Калініченко А. І. Педагогічні умови організації самовиховання студентської молоді : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. І. Калініченко. – Тернопіль, 2002. – 16 с.
10. Ржевська А. В. Виховання громадянськості у студентів вищих навчальних закладів / А. В. Ржевська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наук. праць. – Київ, 2001. – Кн. I – С. 94-100. 11. Єльникова Г. В. Управлінська компетентність / Г. В. Єльникова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.