Morska L. I., Levchyk I. Yu. Formation of Professional English Competence in Future Psychologists’ Speech.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 136-141.


DOI:

Лілія Іванівна Морська,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології,
Ірина Юріївна Левчик,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка,
вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено особливості навчання майбутніх психологів професійно зорієнтованої англійської мови для ефективного здійснення посередницької діяльності в конфліктних ситуаціях. Розроблена авторами статті методика спрямована на моделювання процесу навчання, взявши до уваги зміст навчання, його цілі, елементи предмету дослідження, методів та засобів контролю. Актуальність проблеми обумовлена відсутністю відповідної інтегрованої методики навчання майбутніх психологів професійної діяльності та іншомовного спілкування стосовно такої сфери професійної діяльності психолога як посередника конфлікту. Психологічні особливості зародження і відтворення мовлення посередника в процесі медіації було досліджено в призмі тісного взаємозв’язку лінгвістичної і професійної діяльності, що дозволило визначити основні види комунікативної поведінки посередників відповідно до алгоритму їхньої професійної діяльності, а саме – аудитивно-мовленнєва (ознайомче мовленнєве вміння), діалогічна або полілогічна (уточнююче мовленнєве вміння), інформативно-селективна (альтернативне мовленнєве вміння), вербально-мотивуюча (переконуюче мовленнєве вміння), спонтанно-регулятивна (договірне мовленнєве вміння). Відповідно до розробленої моделі формування професійно зорієнтованої англійської компетентності в говорінні майбутніх психологів було описано систему вправ з методичними рекомендаціями. Під час експериментальної апробації було застосовано анкетування і тестування у контрольних та експериментальних групах студентів. Результати контрольного зрізу на завершальній стадії експерименту показали позитивну динаміку зростання навичок володіння професійним англомовним спілкуванням студентів-психологів з експериментальних груп відповідно до встановлених критеріїв.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійно зорієнтована англійська мова, моделювання процесу навчання, психолог-посередник, види комунікативної поведінки, алгоритм професійної діяльності, мовленнєве вміння.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Астафурова Т. Н. Стратегии коммуникативного поведения в профессионально-значимых ситуациях межкультурного общения: Лингвистический и дидактический аспекты: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02/ Татьяна Николаевна Астафурова. – М.: МДЛУ, 1997 – 324 с.
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогические технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
3. Гулакова И. И. Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения в конфликтной ситуации общения: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01, 10.02.19/ Ирина Ивановна Гулакова. – Орел: ОГУ, 2004 – 152 с.
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. д-р пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
5. Левчик І. Ю. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів: автореф. дис. на здобуття наук. ступея канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»/ І. Ю. Левчик. – .Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2014 – 22 с.
6. Левчик І. Ю. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів: дис. … канд. пед.наук: 13.00.02/ Ірина Юріївна Левчик. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2014 – 203 с.
7. Левчик І. Ю. Базовий російсько-англійський розмовник медіатора: [експериментальний навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / І. Ю. Левчик – Тернопіль: «Вектор», 2013. – 84 с.
8. Мартынова Р. Ю. Психологические особенности лингвокоммуникативного этапа процессуальной интеграции профессиональной и иноязычной речевой деятельности/ Р. Ю. Мартынова, Л. С. Добровольская // Наука і освіта. ‒ К., 2011, ‒ № 2. ‒ С. 32-41.
9. Методика навчання англійської мови студентів-психологів: монографія / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Ю. В. Дегтярьова, М. Р. Кабанова, Н. В. Беспалова ; [за заг. та наук. ред. О.Б. Тарнопольського]. – Д.: Дніпропетр. університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с.
10. Морська Л. І. Професійно орієнтоване англомовне спілкування психологів (у конфліктній ситуації): [експериментальний навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / Л.І. Морська, І.Ю. Левчик. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 140 с.
11. Певнева И. В. Коммуникативные стратегии и тактики в конфликтных ситуациях общения обиходно-бытового и профессионального педагогического дискурсов русской и американской лингвокультур: автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. филол. наук: спец. 10.02.19. «Теория языка»/ И. В. Певнева. ‒ Кемерово: КГУ, 2008. ‒ 19 с.
12. Репкина Л. И. Обучение профессионально ориентированному чтению текстов психолого-педагогической направленности на основе функционального подхода: автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»/ Л. И. Репкина. ‒ М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011. – 16 с.
13. Ситаров В. А. Дидактика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений ; под ред. В.А.Сластенина / В. А. Ситаров. – М. : Академия, 2002. – 368 с.
14. Султанова И. В. Формирование иноязычной социокультурной компетенции у студентов-психологов :на материале английского языка: автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / И. В. Султанова. – Волгоград: ПГЛУ, 2007. – 24 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.