Havrilova L. Ha., Voronova N. S. Online Training Course for Teaching Master-Degree Music Students.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 100-105.


DOI:

Людмила Гаврилівна Гаврілова,
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти,
Надія Сергіївна Воронова,
кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, естетики та історії,
Донбаський державний педагогічний університет,
вул. ген. Батюка, 19, м. Слов’янськ, Україна


ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА


АНОТАЦІЯ:

Актуальність проблеми обумовлюється інтенсивним упровадженням в освітні системи різних країн світу інформаційно-комунікаційних, зокрема комп’ютерних, технологій. Наразі створено міцне нормативно-правове, науково-теоретичне й методологічне підґрунтя впровадження ІКТ в освіту, проаналізовано й експериментально апробовано нові освітні форми: дистанційне навчання (distance education, e-learning), відкрита освіта (open education), змішане навчання (blended learning) тощо. Метою дослідження є оприлюднення й аналіз авторського досвіду проектування й розроблення дистанційних курсів для системи професійної підготовки магістрів музичного мистецтва, а саме професійно зорієнтованого історико-теоретичного музикознавчого курсу «Історія музичного мистецтва України» та спецкурсу інформаційно-комунікаційного спрямування «Мультимедійні технології в мистецькій освіті». Курси створені для забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх учителів музики, здобувачів ступеня вищої освіти «магістр». У статті також розглянуто питання специфіки розроблення й використання дистанційних курсів, які входять до сучасної музичної освіти відповідно до вимог інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Специфічними особливостями використання комп’ютерних технологій у дистанційних курсах для майбутніх магістрів музичного мистецтва є такі: широке застосування засобів мультимедіа до всіх видів навчальної діяльності та ресурсів дистанційного курсу; використання специфічних видів контролю музичних знань і умінь (онлайн-вікторини, мультимедійні тестові завдання); виокремлення специфічних методів дистанційного навчання, зокрема візуалізації музичних творів, створення історико-культурного контексту, залучення міжхудожніх асоціацій та ін. Згідно з результатами проведеного експериментального дослідження було підтверджено ефективність дистанційного навчання для розвитку професійної компетентності студентів магістратури напрямку «Музична освіта». Перспективи подальшого наукового пошуку полягають у залученні нових форм і методів дистанційного навчання: скрайбінгу як сучасної форми візуалізації навчального матеріалу, інтелектуальних мап та коміксів як різновидів сучасної навчальної інфографіки. Певні перспективи має залучення до дистанційного навчання майбутніх музикантів-педагогів можливостей соціальних медіа, зокрема педагогічного потенціалу електронних соціальних мереж, сервісів обміну мультимедійними даними, документами, сервісів комунікації в реальному часі, співробітництва та роботи в групі. Крім того, до професійної підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва доцільно залучати й дистанційні курси з музично-теоретичних курсів «Аналізу музичних творів», «Поліфонії», «Теорії музики й сольфеджіо», поєднуючи традиційні форми з інноваційними методами дистанційного навчання музики.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

дистанційне навчання, дистанційний курс, історія музичного мистецтва України, мультимедійні технології в мистецькій освіті, майбутні магістри музичного мистецтва.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання / В. М. Кухаренко // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – С. 53-67. DOI:10.14308/ite000568.
2. Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник / [Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М.]; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с. 
3. Rosenberg M. Beyond E-Learning: New Approaches to Managing and Delivering Organizational Knowledge / M. Rosenberg // ASTD International Conference. – 2007. – June 3. – Atlanta.
4. Simonson M. Teaching and learning at a distance: foundations of distance education / M. Simonson, S. Smaldino, M. Albright & S. Zvacek. – 2nd ed. – Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. – 2003.
5. Toru Iiyoshi Opening Up Education. The Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and Open Knowledge / Iiyoshi Toru & M. S. Vijay Kumar. – London, The MIT Press, 2009. – 256 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.