Vovk O. I. Foreign Language Acquisition: a Communicative and Cognitive Paradigm.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 81-85.


DOI:

Олена Іванівна Вовк,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна


ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ:
КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА ПАРАДИГМА


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено новий ракурс вирішення проблеми оволодіння іноземною мовою (ІМ) студентами-філологами. Зокрема, пропонується раціональний підхід до навчання ІМ, що може стати важливим інструментом у набутті шуканої компетентності й необхідного мовленнєвого досвіду. Стаття має на меті обговорення сучасної стратегії оволодіння іноземною мовою (ІМ). Зокрема, окреслюється процес навчання ІМ в аспекті комунікативно-когнітивного підходу. Кінцевою метою вивчення ІМ визначено формування іншомовної комунікативно-когнітивної компетентності суб’єктів пізнання. Висувається припущення, що для досягнення поставленої мети навчання має будуватися на певних принципах. Перший принцип підкреслює необхідність навчання ІМ в когнітивно-комунікативній діяльності. Другий – акцентує потребу врахування в навчальному процесі епістемологічних стилей студентів. Третій принцип підкреслює важливість формування студентів як мовних особистостей. Четвертий – передбачає становлення у суб’єктів пізнання картини світу. П’ятий принцип постулює необхідність розвивати й розширювати знаннєвий простір студентів. Шостий принцип припускає, що оволодіння ІМ сприяє розвитку множинного інтелекту суб’єктів пізнання. Сьомий – передбачає формування у студентів здатності до концептуального моделювання інформації. Запропоновані базові концептуальні положення оволодіння ІМ ураховують наукові напрацювання зарубіжних і вітчизняних дослідників. Ключовим аспектом, який досліджується в статті, є експериментально перевірена спіральна модель пізнання. Це означає, що в процесі навчання студенти проходять шлях від перцепції навчального матеріалу до продукування власного іншомовного мовлення через такі етапи, як первинна репродукція, апперцепція, інкубація знань і творча репродукція. Аргументується думка про те, що, рухаючись означеними етапами, студенти розвивають комунікативні й когнітивні здатності, набувають певних знань і формують необхідні навички й уміння, що сукупно становлять іншомовну комунікативно-когнітивну компетентність. Запропонована методологія й концепція навчання ІМ були експериментально перевірені в науковому експерименті, адаптованому для студентів-філологів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

оволодіння іноземною мовою, іншомовна комунікативно-когнітивна компетентність, принципи оволодіння ІМ, спіральна модель пізнання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма / О. І. Вовк. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – 500 с.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая лич- ность / Ю. Н. Караулов. – Изд. 7-е. – М. : ЛКИ, 2010. – 264 с.
3. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути по- лучения знаний о языке / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
4. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование (Концепция развития индивидуальности в диалоге культур) / Е. И. Пассов. – Липецк : Липецкий ГПИ, 2000. – 154 с.
5. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с.
6. Bennet, M. Basic Concepts of Intercultural Communication / M. Bennet // Selected Readings. – Yasrmouth, ME. Intercultural Press, Inc., 1998. – 272 p.
7. Gardner, H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century / H. Gardner. – N.Y. : Basic Books, 2000. – 320 p. 
8. Hymes D. On Communicative Competence / C.J. Brumfit and K. Johnson (eds.) // The Communicative Approach to Language Teaching. – London. – 1989. – P. 5 – 27.
9. Littlewood, W. Communicative Language Teaching / W. Littlewood. – Cambridge : Cambridge University Press, 1991. – 269 p.
10. Piaget, J. The Origins of Intelligence in Children / J. Piaget. – N.Y. : Basic Books, 1972. – 344 p.
11. Savignon, S. J. Communicative Competence: An Experiment in Foreign Language Teaching / S. J. Savignon. – Philadelphia : Center for Curriculum Development, 1972. – 178 р.
12. The Oxford Companion to the Mind / Ed. By R. L. Gregory. – Oxford – N.Y. : Oxford University Press, 1987. – 853 p.
13. Tolman, E. C. There is More than One Kind of Learning / E. C. Tolman // Psychological Review. – Vol. 30. – 1979. – P. 144 – 145.
14. Vovk, O. Experimental Verification of the Methodology of Acquiring Communicative and Cognitive Competence by Students of Linguistic Fields / O. Vovk // International Scientific and Practical Conference “World Science” / Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Science and Education – Our Future (November 29–30, 2016, Ajman, UAE)”. – No.12 (16). – Vol. 3. – P. 23–26.
15. Vovk, O.I. Modeling the Process of Foreign Language Acquisition: Communicative and Cognitive Framework / O.I. Vovk // TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: Збірник наукових праць. – Черкаси : ФОП Третяков О.М., 2015. – P. 151–152.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.