Sovik T. V. Technological Skills as a Component of Music and Aesthetic Competence of Future Primary School Teachers.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 16-20.

Тетяна Віталіївна Совік,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Україна

ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


АНОТАЦІЯ:

Нові запити сучасної початкової шкільної освіти зумовлюють перегляд вимог до професійної компетентності майбутніх учителів. Серед інших компетентностей актуальною є музично-естетична компетентність учителя початкової школи, оскільки саме від неї залежить розвиток творчого потенціалу особистості учня. Мета дослідження – проаналізувати сутність технологічної компетенції як складової музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи та розробити рівні її сформованості. Музично-естетична компетентність включає ряд компетенцій (ціннісно-мотиваційну, когнітивну, технологічну, практико-діяльнісну). Особливого значення набуває технологічна компетенція, оскільки акумулює вищевказані компетенції – володіння знаннями, навичками та вміннями за показниками: методика навчання сприйняття музичного твору; методика навчання співу; методика навчання основам музичної грамоти; методика навчання гри на дитячих музичних інструментах; методика навчання музично-ритмічним рухам; методика розвитку творчих здібностей учнів початкової школи. Для більш диференційованого підходу в оцінюванні вмінь і навичок студентів нами розроблена трирівнева якісна характеристика кожного показника. Спостереження впродовж експерименту, аналіз матеріалів перевірки виробничої педагогічної практики показали, що студенти з високим рівнем володіння технологічною компетенцією відрізняються, зазвичай, продуктивним характером музично-естетичної діяльності, яка виявляється у їхньому творчому самовираженні, для якого характерним є інтерес до пізнання, швидкість і глибина оволодіння знаннями, навичками та вміннями, велика працездатність, розвинене сприйняття, спостережливість, пам’ять і уява, вміння спрямовувати увагу, пошук більш раціональних і простих прийомів, методів для розв’язання поставлених завдань. Характеристика студентів із середнім рівнем володіння технологічною компетенцією така: ситуаційна продуктивність у музично-естетичній діяльності, часткова самостійність в організації роботи над музичним твором (у виборі й оцінюванні твору керуються інтуїцією, звертають увагу переважно на зовнішні ознаки). Для студентів із низьким рівнем володіння технологічною компетенцією характерним є репродуктивна музично-естетична діяльність, недостатнє знання методики самостійної роботи, невміння педагогічно трансформувати набуті знання, самостійно довести почате до кінця, вузький музичний кругозір, безініціативність, невпевненість. Проведення замірів за вказаними показниками допомогло простежити рівень сформованості технологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи, виявити недоліки та потребу в удосконаленні педагогічних умов її формування.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічне здоров’я, творче здоров’я, психологічна безпека особистості, рекреація, інформаційний вплив.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога // Педагогика / В. Н. Введенский – №10. – 2003. – С. 51-55.

2. Кожевніков В. Поняття «компетентність» у педагогіці [Електронний ресурс] / В. Кожевніков. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory/1964.

3. Конспект лекцій. Педагогіка (за ред. Н. П. Волкової) – Київ : Видавничий центр «Академія», 2003. – 576 с.

4. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – Москва : Высш. шк., 1990. – 119 с.

5. Пепагейченко В. Ключові компетентності вчителя. Школа молодого директора [Електронний ресурс] / В. Пепагейченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – Режим доступу : http://vovse.net/syd/theory/85-klyuchov-komponentikompetentnost-vchitelya.html.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.