Pampura S. Yu. The Case Study Method as a Means of Increasing Motivation of Students Majoring in Psychology for Learning English.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 116-120.

Світлана Юріївна Пампура,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, Україна 


МЕТОД ВИВЧЕННЯ КЕЙСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


АНОТАЦІЯ:

Нові запити вищої освіти, пов’язані з інтеграцією України в Європейський простір, зумовили перегляд вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців. Знання іноземної мови наразі розглядається як засіб, що сприяє розширенню професійної компетенції та фахових навичок студентів. Тому використання інноваційних методів навчання іноземних мов у вишах для студентів немовних спеціальностей набуває все більшої значущості. Важливою причиною недостатнього рівня володіння англійською мовою студентами немовних спеціальностей є низька мотивація до її вивчення, що й створило актуальність дослідження. Метою статті є аналіз якостей, необхідних для успішного оволодіння студентами іноземною мовою на рівні, достатньому для втілення їх про- фесійних компетенцій, та шляхів поліпшення навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей. У статті розкриваються сутність поняття мотивація та сучасні ідеї щодо шляхів її підвищення; подано огляд й аналіз останніх наукових досліджень з проблеми навчання англійської мови для студентів немовних спеціальностей; доведено ефективність застосування методу вивчення кейсів з метою формування високої вмотивованості студентів до вивчення англійської мови професійного спілкування. Мотивацію було визначено як систему зовнішніх і внутрішніх мотивів, що спонукають студента навчатись і впливають на його/її пізнавальну діяльність. Обізнаність викладача щодо особистих інтересів студентів та їх мотивів навчатись (пізнавальні, професійні, розважальні тощо) сприяє підтриманню високого рівня вмотивованості до навчання. Навчання іноземної мови за професійним спрямуванням має бути спрямованим на інтеграцію комунікативних знань та навичок у тематичний та ситуативний контекст певної професійної галузі. Дисципліна «Іноземна мова» створює умови для втілення міждисциплінарних зав’язків, а застосування методу вивчення кейсів сприяє формуванню іншомовної професійної компетенції. Метод вивчення кейсів дає можливість студентам продемонструвати свої професійні навички на практиці. У статті наведено приклади кейсів, які було апробовано на заняттях зі студентами, які вивчають практичну психологію за фахом. Спостереження впродовж експерименту засвідчили, що цей метод не тільки є ефективним для підвищення мотивації студентів, але також сприяє розвитку таких професійних компетенцій, як покращення рівня володіння мовою, формування навичок командної роботи, розвиток аналіти- чного мислення, вміння обґрунтовувати своє рішення тощо.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчання іноземних мов, інноваційні технології, формування іншомовної професійної компетенції, мотивація студентів немовних спеціальностей, метод вивчення кейсів, інтегровані заняття, міждисциплінарний зв’язок.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гончаренко Т. Є. Мотивація вивчення іноземної мови як соціальна функція освіти / Т. Є. Гончаренко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 4. – С. 47-55.

2. Золотова М. В. О некоторых моментах использования методов кейсов в обучении иностранному языку [Електронний ресурс] / М. В. Золотова, О. А. Демина // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 4. – Режим доступу: http://teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/4/pedagogics/zol otova-demina.pdf

 3. Kузнецова О. Ю. Актуальні аспекти модернізації іншомовної освіти / О. Ю. Кузнецова // Тези доповідей V Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (17 квіт. 2011 р.). – Харків, 2015. – С. 64-65.

4. Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации в поведении человека : науч. изд. / П. М. Якобсон. – М.: Просвещение. – 1969. – 317 с.

5. Яременко Н. В. Деякі шляхи інтенсифікації викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей [Електронний ресурс] / Н. В. Яременко // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. - № 1 – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/61824/57569

6. Gardner R. C. Language Learning Motivation: The Student, the Teacher, and the Researcher [Електронний ресурс] / R. C. Gardner. – Режим доступу: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED464495.pdf

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.